Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Vertigo Ve Tinnituslu Hastalarda Süperior SSK Dehissansı
 

Vertigo Ve Tinnituslu Hastalarda Süperior SSK Dehissansı

Erdoğan N., Pınar E., Öncel S., Çallı Ç., Sadullahoğlu K.

Amaç: Vertigo ve/veya tinnitus şikayeti ile başvuran hastalarda Süperior Semisirküler Kanal (SSK) dehissans varlığının araştırılması. Meteryal Metod: Prospektif olarak 2006 yılı içerisinde polikliniğimize vertigo ve/veya tinnitus şikayeti ile başvuran, 36- 74 yaş arası, 5 erkek 30 kadın toplam 35 hasta çalışmamıza alındı. Tüm hastalar sistemik hastalık açısından sorgulandı. Tüm hastalara Dix Hallpike testi, purtone odyometri ve konuşma odyometrisi yapıldı. Vertigo, tinnitus vb. şikayeti olmayan 10 hasta kontrol grubu olarak belirlendi. Hastalara ve kontrol grubuna koronal planda 1 mm lik kesitler halinde Temporal Kemik BT ile değerlendirildi. BT ler aynı radyoloji uzmanınca raporlandı. Hastaların 1 tanesinde multinodüler guatr, 3 tanesinde diyabet, 2 tanesinde hipertansiyon mevcuttu. Hastaları %68’i (24 hasta) sadece vertigo, %20’si (7 hasta) vertigo+ tinnitus, % 12’si de (4 hasta) sadece tinnitus şikayeti ile başvurdu. Semptomların süresi 1 hafta ile 7 yıl arasında değişmekteydi. Bulgular: Hastaların %18’inde (6 hasta) Dix Hallpike testi (+), %82’sinde (29 hasta) (-) idi. Hastaların %72’sinde (25 hasta ) odyometrik bulgular normal, %22’sinde (8 hasta) hafif derecede işitme kaybı, %2’sinde (1 hasta) orta derecede işitme kaybı, %2’sinde (1 hasta) ağır derecede SN işitme kaybı mevcuttu. Temporal Kemik BT bulgularına göre hastaların %65’inde (23 hasta) SSK çevresi otik kapsülde dehissans mevcuttu. %35 hastada (12 hasta) dehissans izlenmedi. SSK’da dehissans olan hastaların %60’ında (14 hasta) minimal defekt, %40’ında (9 hasta) belirgin defekt mevcuttu. Minimal defektli hastalarda bilateral patoloji izlenmezken, belirgin defekti olan hastaların %67 sinde (6 hasta) bilateral defekt mevcuttu. Kontrol grubu BT lerinde SSK dehissansına rastlanmadı. Tartışma ve Sonuç: Vertigolu ve/veya tinnituslu hastalarda 2/3 oranında SSK dehissansının görülebilmesi, etyolojide herhangi bir ilişki olup olmadığını düşündürmektedir. Bu durum, hiçbir şeklilde bu semptomlarının kaynağının açıklanamadığı hastalarda sorunun açıklayıcısı olabilir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:167

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale