Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Meniere Hastalığında İmmünolojik Ve İnflamatuar Belirleyiciler
 

Meniere Hastalığında İmmünolojik Ve İnflamatuar Belirleyiciler

Gürsel B., Saraç S., Yılmaz T., Süslü N., Hasçelik A.G.

Meniere hastalığının (MH) etyopatogenezi, yapılan birçok araştırmaya rağmen net olarak ortaya konamamıştır. İmmünitenin bu hastalığın gelişiminde rol oynadığı, birçok hayvan modelinde gösterilmekle beraber; yeterli tanısal laboratuvar testleri mevcut olmadığından, insanda bu hastalıkta immünitenin rolü tam açıklığa kavuşmamıştır. Çalışmamızda amaç, MH tanısı alan hastalarda, anti heat shock protein 70 antikor (anti-HSP 70), antinükleer antikor (ANA), antifosfolipid antikor IgG ve IgM, tumor necrosis factor alpha (TNF-) gibi immün- inflamatuar belirliyecileri ve, sedimentasyon hızını (ESR) serumda inceleyerek sağlıklı bireylerle karşılaştırmak ve ilgili belirleyicilerin pozitifliğinin steroid tedavisine yanıt ile ilişkisini açıklığa kavuşturmaktır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalına başvurup MH tanısı alan toplam 30 hasta ve 30 kişilik kontrol grubu üzerinda çalışma yapılmıştır. Steroid tedavisine yanıt odyometrik inceleme ve vestibüler semptom skalası ile değerlendirilmiştir. MH grubunda, sağlıklı kontrol grubuna göre anti HSP 70, TNF-alfa dağılımlarında farklılık görülmemiş ve bu iki belirleyici steroid tedavisine yanıt veren ve vermeyen hastalar arasında da farklı bulunmamıştır (p>0.05). ESR, MH grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Son yıllarda immünite ile ilişkili kulak hastalıklarının tanı ve tedavisinin yönlendirilmesinde umut vaat eden, anti HSP 70 ve TNF-alfa, çalışmamızda basit biyokimyasal metotlarla ölçülmüş ancak tedavi seçimini etkileyebilecek parametreler olarak değerlendirilmemişlerdir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:167-168

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale