Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Nörovasküler Kros-Kompresyon Sendromları Ve Mikrovasküler Dekompresyon Sonuçlarımız
 

Nörovasküler Kros-Kompresyon Sendromları Ve Mikrovasküler Dekompresyon Sonuçlarımız

Özbilen S., Göksu N., Bayramoğlu İ., Uygur K., Bayazıt Y., Ensari N.

Amaç: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD’nda 1996– Şubat 2007 arasında vasküler kompresyon nedeniyle oluşan hemifasiyal spazm, trigeminal nevralji, tinnitus ve kohleovestibuler sinir kompresyon sendromu tanısıyla uyguladığımız endoskopik mikrovasküler dekompresyon sonuçlarımızı sunmaktır. "Metod: 1996" Şubat 2007 arasında Temporal MR ve ABR kullanılarak tanı konulan 31 mikrovasküler dekompresyon uygulandı. Hastaların 8’si (%25.8) trigeminal nevralji, 14’ü (%45) hemifasiyal spazm, 8’i (%25.8) tinnitus, 1’i (%3.2) kokleovestibuler kros kompresyon sendromu nedeniyle opere edildi. Bir hastada kombine olarak trigeminal nevralji, hemifasiyal spazm ve vertigo mevcuttu. Trigeminal nevralji tanısıyla opere edilen 3 hastada nüks izlendi. Retrosigmoid yolla pontoserebellar köşeye ulaşılarak endoskop yardımıyla nörovasküler yapılar incelendi. Kraniyal sinirlerin teması kas dokusu ya da teflon kullanılarak engellendi ve postoperatif sonuçlar değerlendirildi. Bulgular: İntraoperatif endoskopide hemifasiyal spazmda sıklıkla posterior inferior serebellar arter (PİSA) ve vertebral arter (VA), trigeminal nevraljide ise süperior serebellar arter (SSA) basısı izlenmiştir. Vertigo tüm hastalarda düzelmiş, tinnitusta belirgin iyileşme gözlenmemiştir. Hemifasiyal spazmda %9.6 nüks izlenmiştir. Tartışma: Mikrovasküler dekompresyon, baskılayıcı damarın etkilenen sinire temasını engelleyen cerrahi bir tekniktir. Trigeminal nevralji ve hemifasiyal spazmda %90’nın üzerinde başarı damar bası teorisini desteklemektedir. Tinnitusta konu hala tartışmalıdır. Otoendoskopik mikrovasküler dekompresyonla başarı oranlarımızın arttığı tespit edilmiş ve kliniğimizde yapılan dekompresyon ameliyatları sonrası hastaların tama yakını iyileşmiştir. Postoperatif 4 hastada nörojenik hipertansiyonun da düzeldiği izlenmiştir. Sonuç: Hemifasiyal spazm ve trigeminal nevraljide vasküler basının araştırılması için MR ve ABR yapılmalıdır. Sonuç olarak bu hastalarda endoskopik mikrovasküler dekompresyonun en uygun girişim olduğu kanaatindeyiz.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:168

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale