Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Larenks Kanserli Hastalarda Tümör Dokusunda Eser Elementlerin Araştırılması
 

Larenks Kanserli Hastalarda Tümör Dokusunda Eser Elementlerin Araştırılması

Hafız G., Aydemir B., Aslan İ., Aslan O., Kaçakçı A., Toplan S.

Larenks kanserleri baş-boyun bölgesinin en sık rastlanan malignitelerindendir. Sigara larenks kanser gelişiminde etkisi kanıtlanmış en bilinen etyolojik faktördür. Sigara dışında larenks kanser etyolojisinde pek çok ajan suçlanırken bunların kanser gelişimi üzerindeki etki mekanizmaları tam olarak anlaşılmamıştır. Bazı eser elementlerin larenks kanserinde karsinogeneziste etkili oldukları ileri sürülmektedir. Yapılan pek çok çalışmada serum, tümör dokusu ve yumuşak dokuda kontrol gruplarına göre oldukça anlamlı farklılıkların olması bu elementlerin kanser gelişiminin en azında bazı aşamalarında etkili olduğu fikrini desteklemektedir. Eser elementler hücre stabilitesinin devamlılığının sağlanmasında ve homeostaziste rol almaktadırlar. Eser element konsantrasyonlarına bağlı olarak hücre büyümesi ve çoğalması indüklenebilir veya inhibe olabilir. Kimyasal etkileşimler sonucu tümör indüksiyonu olabilir. Ayrıca larenks kanser etyolojisinde en önemli faktör olan sigara; içeriğinde mevcut olan pek çok karsinojene ek olarak ağır metallerin dokularda birikimine ve oksidatif ve metabolik hasara yol açarak karsinogeneziste rol oynar. Bu çalışmada larenks kanserli 30 hastada tümör dokusu ve tümöre yakın sağlam dokuda eser element konsantrasyonları araştırıldı. Çinko, bakır, kurşun ve kadmium düzeyleri atomik absorbsiyon spektrofotometresi (Shimadzu-AA680) ile belirlendi. Sonuçlar Student’s-t testi ile analiz edildi ve p<0,05 istatiksel olarak anlamlı sonuç olarak kabul edilidi. Tümör dokusu ve sağlam dokuda eser element konsantrasyonları arasında istatiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edildi. Tümör dokusunda çinko konsantrasyonunun azalmış olmasına karşın(p<0.05) kadmium ve bakır konsantrasyonlarında artış (p<0.001) saptandı. Kadmiumun DNA tamirini olumsuz yönde etkilediği ve karsinojenik olduğu deneysel olarak tespit edilmiştir. Çinkonun antikarsinojenik olduğu hem deneysel olarak hem de yapılan prospektif çalışmalarla kanıtlanmıştır. Ayrıca kadmiumun DNA tamirini inhibe edici etkisinin çinko tedavisi ile engellenebileceği ileri sürülmüştür.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:169

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale