Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » OsikülerFiksasyonuOlanTimpanosklerozisOlgularınıntedavisi: 30YeniOlgununUzunSüreli SonuçlarınınGözdenGeçirilmesiVeSunumu
 

OsikülerFiksasyonuOlanTimpanosklerozisOlgularınıntedavisi: 30YeniOlgununUzunSüreli SonuçlarınınGözdenGeçirilmesiVeSunumu

Yetişer S., Satar B., Karataş E., Hıdır Y., Karapınar U., Kemikli K.

Amaç: Timpanosklerozis cerrahisi her zaman işitmenin kötüleşmesi yada hastalığın rekürrensi gibi riskleri taşır. Cerrahi uygulanacak olgularda stapedektomi uygulanması, plakların kaldırılması, kemikçiklerin mobilize edilmesi ve tekrarlayan cerrahiler konularında tartışmalar mevcuttur. Bu çalışmada timpanosklerozis nedeniyle opere edilmiş 30 olgunun uzun süreli sonuçlarını, daha önce yayınlanmış olan sonuçlar ile birlikte sunmak amaçlanmıştır. Yöntem: Kolesteatoması olan yada olmayan intakt kanal wall (İCWM) yada canal wall down (CWDM) mastoidektomi teknikleriyle opere edilmiş 912 kronik otitis media olgusu retrospektif olarak incelenmiştir. 1990-2005 arasında sadece sklerotik kulak zarı tamiri yapılmış olgular elimine edildikten sonra timpanosklerozise bağlı iletim tipi işitme kaybı olan ve osiküler zincir rekonstrüksiyonu yapılarak opere edilmiş 30 olgu çalışmaya dahil edilmiştir. İşitme kaybının restorasyonu için kullanılan cerrahi tipi, postoperatif işitme kazancı ve hava/ kemik aralığı karşılaştırılmıştır. Olguların takip periyodu ortalama olarak 4.3 yıldır. Sonuçlar: Çalışma yaşları 12-48 arasında değişen 19 erkek, 11 bayan olgu ile yapılmıştır. 14 hasta (%47) miringoplasti ve sadece osiküloplasti, 14 hasta (%47) basit mastoidektomi ve 2 hasta (%2) kolesteatoma nedeniyle modifiye radikal mastoidektomi operasyonu olmuştur. İleri derecede timpanosklerozisi olan 7 olguya stapedektomi+ TORP osiküloplasti, 5 hastaya stapes mobilizasyonu+ PORP osiküloplasti, 2 hastaya inkus transpozisyonu, 1 hastaya osiküler rekonstrüksiyon amacıyla stapes üzerine tragal kartilaj greft yerleştirilmesi ve 1 hastaya da inkus üzerine greft konması işlemleri uygulanmıştır. İntakt osiküler zinciri olan 14 olguya mastoidektomi ve attikotomi ile ilişkili mobilizasyon işlemleri uygulanmıştır. Uzun izlem periyodu sonrası hastaların %33’ünde 20 dB’den daha az hava/ kemik aralığı saptandı. Stapedektomi ile birlikte TORP yada PORP osiküloplasti uygulaması yapılan olgularda hava/ kemik aralığında 20 dB’e kadar ulaşan bir kapanma izlenmiştir ve bu tek başına mobilizasyon uygulanan hastalara kıyasla daha iyidir. Olguların hiçbirinde postoperatif dönemde total işitme kaybı gözlenmemiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:171-172

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale