Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Yaygın Kolesteatoma Cerrahisinde Kombine Heermann Ve Tos (CHAT) Tekniği
 

Yaygın Kolesteatoma Cerrahisinde Kombine Heermann Ve Tos (CHAT) Tekniği

Karasalihoğlu A. R., Uzun C., Yağız R.

Amaç: Heermann’ın "kıkırdak palisad timpanoplastisi" ve Tos’un "modifiye kombine yaklaşım timpanoplastisi" ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar sonucu geliştirdiğimiz bu kombine teknik (Combined Heermann And Tos: CHAT) ile yaygın kolesteatoma (kol.) tedavisi yaptığımız hastalar analiz edildi. Materyal ve Metod: Altı aydan az takibi olan 3 ve takibe gelmeyen 1 hasta hariç, tek aşamalı CHAT tekniği uygulanan 35 hastanın 37 kulağı çalışmaya alındı. Ortanca yaş 33 (6-57) idi. Kol. tipi 18 kulakta attik, 17’sinde sinüs ve 2’sinde de tensa retraksiyon idi. Her hastada arka-üst kemik anulus turlandı, transmeatal attikotomi ve arka duvarının korunduğu kortikal mastoidektomi yapıldı. Kol. yaygınlığı (Saleh ve Mills) 4 kulakta Evre 1, 6’sında Evre 2, 12’sinde Evre 3, 13’ünde Evre 4 ve 2’sinde Evre 5 idi. Evre 1 ve 2 olanların hepsinde de kol. ile birlikte, ön ve arka isthmusları kapatan, attik ve antrumu dolduran yaygın granülasyon dokusu vardı. Bir kulak hariç hiçbirinde östaki ağzı tutulu değildi. Kol. çıkarıldıktan sonra kulak zarındaki perforasyon, kemik anulus ve skutumdaki açıklık palisad tekniği ile onarıldı, 7 kulakta Tip I, 21’inde Tip II ve 9’unda da Tip III timpanoplasti yapıldı. Ortalama takip süresi 30 (6-60) ay idi. Son kontrolde otoskopik bulgular değerlendirilip, odyolojik bulgular ameliyattan öncekilerle karşılaştırıldı (Eşleştirilmiş T Testi). Bulgular: Hiçbir kulakta ameliyat öncesi ve sonrası komplikasyon yoktu. Biri iki palisad arasında lokal, toplam 2 rekürrens (%5) saptandı. Bu kulaklar ve attikte derin retraksiyon olan bir kulak tekrar opere edildi (%8). Bunlar dışında sadece bir kulakta ön kadranda 1mm’lik küçük bir açıklık saptandı. Diğer kulaklarda kulak zarları intaktı, rezidiv veya rekürren kol. bulgusu yoktu. İşitme eşiği ortalaması ameliyat öncesi 45 dB, son kontrolde 35 dB (p<.0001), hava-kemik yolu aralığı ameliyat öncesi 29 dB, son kontrolde ise 21 dB idi (p<.001). Kulakların 26’sında fonksiyonel (işitme) başarı sağlandı. Sonuç: Ortalama 30 aylık ameliyat sonrası takip sonuçlarına göre; tek aşamalı kapalı bir teknik olmasına rağmen CHAT tekniği ile yaygın kol. tedavisinde eradikasyonda %95, işitmede de %70 başarılı sonuçlar elde edilebilir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:173-174

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale