Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Timpanomastoid Cerrahide Dış Kulak Kanalına Yaklaşımın Gerekçe Ve Sonuçları
 

Timpanomastoid Cerrahide Dış Kulak Kanalına Yaklaşımın Gerekçe Ve Sonuçları

Çelik O., Günhan K., Yücetürk A., Duran A., Songu M.

Amaç: Kolesteatom, atelektazi ve rekürren perforasyon gibi ileri Kronik otitis medianın (KOM) cerrahi tedavisinde hastalıklı dokunun eliminasyonu ve kuru bir kulak sağlanması, rekürensi önleyecek şekilde bir timpanomastoid kompartman oluşturulması ve işitmenin rekonstrüksiyonu hedeflerine ulaşmada dış kulak kanalına müdahale kararının gerekçeleri ile açık ve kapalı timpanomastoid cerrahilerde (TMC) postoperatif işitme sonuçları değerlendirilmiştir. Metod: Çalışmaya açık TMC uygulanan 17 ve kapalı TMC uygulanan 55 olmak üzere toplam 72 hasta dahil edildi. Hastaların prospektif takip bilgileri ve postoperatif odyometrik incelemeleri değerlendirildi. Postoperatif izlem süresi ortalama 22 aydı. Sonuç: Kolesteatom nedeniyle açık teknik uygulanan 14 hastanın 8’inde (%57) perioperatif kolesteatom görülmesi sonrası kanal indirilmiştir. Kolesteatomlu KOM’a yönelik kapalı teknik uygulanan 18 hastanın 3’ünde ise ameliyat sırasında kolesteatom görülmesine rağmen kanal indirilmemiştir. Açık TMC grubunda postoperatif hava-kemik yolu aralığındaki (HKA) kazanç ortalama 11 dB ve kapalı TMC grubunda ise 5.9 dB olarak saptanmıştır. Kolesteatomlu olgularda açık ve kapalı TMC sonrası sırasıyla 5.8 dB ve 5.1 dB HKA kazancı tespit edilirken; kolesteatomsuz olgularda ise (açık 7/17, kapalı 36/55 olgu) açık ve kapalı TMC sonrasında aynı kazanç sırasıyla 13.7 dB ve 7.5 dB olmuştur. Sonuçlar Chi Kare testiyle değerlendirildiğinde kolesteatomlu ve kolesteatomsuz olgularda açık veya kapalı teknikle elde edilen kazançlar arasında istatistiksel anlamı fark saptanmamıştır. Tartışma: TMC planlanan hastalarda açık tekniğe geçme kararı en sık olarak kolesteatom dokusunun eliminasyonu nedeniyle alınmıştır. Kolesteatomsuz olgularda ise açık teknik ile daha iyi işitme sonuçları elde edilmiştir. Dış kulak kanalı arka duvarını indirme kararında fonksiyonel beklentilerden çok, patolojinin temizlenme yeterliliği ile açık kavitenin yaratacağı postoperatif kavite bakımı gibi yaşam kalitesiyle ilgili faktörlerin değerlendirmeye alınması daha doğru olacaktır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:174

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale