Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Otoskleroz Cerrahisinde İntakt Bridge Stapedioplasti
 

Otoskleroz Cerrahisinde İntakt Bridge Stapedioplasti

Olgun L., Özüer M.Z., Nalbant İ., Gül E., Balaban M., Tokat T.

Amaç: Otoskleroz cerrahisi için stapedoplasti operasyonu yapılan hastalarda, uygulanan cerrahi girişimin uzun dönemde işitme eşiklerinde oluşturduğu değişikliklerin sonuçları araştırıldı. Metod:Bugün otoskleroz cerrahisinde ençok kulanılan iki teknik stapedoktomi ve stapedotomidir. Bu yöntemlerin birbirine olan üstünlükleri ve başarı durumları hala tartışmalıdır.Kliniğimizde başlangıçta stapedomi sırasında klasik olarak stapez süperstrüktürü çıkartılıp incus uzun koluna protez takılırken, 1995 yılından başlayarak Fisch'in intakt bridge stapedioplastisine geçilmiştir. Bugün rutin uygulamada bu yöntem kullanılmaktadır. Bu çalışmada 1995-2007 yılları arasında stapedoplasti uygulanan 1370 otoskleroz olgusu retrospektif olarak incelenmiştir. Bulgular: 1370 olgunun 904'ünde (%66) hava- 397'sinde (%29) hava- kemik aralığı 10- 20 dB aralığında, 69’unda (%5) hava-kemik aralığı 20 dB'in üzerinde saptandı. Hiç bir olguda preopertif ve postoperatif speech diskriminasyon skorları arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir. Stapedotomi operasyonu sırasında kullanılan pistonların çapındaki değişikliklerin cerrahi başarıyı istatiksel olarak değiştirmediği görülmüştür. Çalışmamızdaki bulguların postoperatif hava yolu ortalaması-postoperatif kemik yolu ortalaması esas alınarak değerlen-dirilmesinde %5 gibi düşük bir başarısızlık oranının çıkması, stapedotomi yönteminin otoskleroz cerrahisinde tercih edilebilecek bir teknik olduğunu göstermektedir. Sonuç: Bu çalışmada elde edilen sonuçlar değelendirildiğinde stapedoplasti tekniğinin incus daha stabil pozisyonda iken takılması dolayısıyla incus dislokasyonunu önleme yönünden avantajlı olduğu ve preoperatif-postoperatif hava- kemik yolu işitme skoru yüksekliği otoskleroz cerrahisinde tercih edilebilecek bir yöntem olduğu görülmüştür.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:176

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale