Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » İntranazal Fungus Ve Kronik Rinosinüzit İlişkisi
 

İntranazal Fungus Ve Kronik Rinosinüzit İlişkisi

Tosun F., Ünal A., Çalışkaner Z., Hıdır Y., Saraçlı M.A., Şengül A.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, intranazal fungus varlığının kronik rinosinüzit üzerine etkisini araştırmaktır. Materyal ve Metod: Çalışmaya kronik rinosinüzitli 41 hasta alınmıştır. Hastalar intranazal fungusu pozitif olan ve olmayan şeklinde iki gruba ayrılmıştır. İntranazal fungus, polimeraz zincir reaksiyonu ile tespit edilmiş ve her iki grup kronik rinosinüzitin farklı laboratuar ve klinik parametreleri dikkate alınarak karşılaştırılmıştır. Bu iki grup arasındaki istatistiksel karşılaştırma Chi Square testi ile yapılmıştır. Sonuçlar: İki grup arasında; serum eozinofili düzeyi, nazal mukustaki eozinofili, fungus için prick ve intradermal test pozitifliği, artmış total IgE, fungal spesifik IgE, semptomların prevalansı, bronşial astım, aspirin duyarlılığı ve nazal polip varlığı açısından anlamlı bir fark görülmemiştir (p>0.05). Sonuç: Bu çalışmada elde edilen verilere göre, nazal pasajda fungus varlığı ile kronik rinosinüzitin gerek patogenezinde ve gerekse klinik seyrinde etkili olduğu varsayılan çeşitli parametreler arasında net bir ilişki ortaya konulamamıştır. Eğer intranazal fungus pozitifliği kronik rinosinüzit patogenezinde bir rol oynuyorsa, bu IgE ve tip-I aşırı duyarlılıktan farklı bir reaksiyon ve mediatör yoluyla olabilir. Ancak çalışma grubu nispeten küçük olduğundan konu ile ilgili daha geniş olgu gruplarını içeren çalışmalara ihtiyaç vardır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:177

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale