Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Mandibula Fraktürü Olgularının Analizi
 

Mandibula Fraktürü Olgularının Analizi

Kayhan F. T., Erdur Ö., Toprak M.S., Çakabay T.

Amaç: Mandibula fraktürlerinde etyoloji, fraktür yeri ve tipinin, semptomların, muayene bulguları, diger yüz kemiklerinde fraktür varlıgı, anestezi ve operasyon yöntemi ayrıca fraktür yerini ve hastanede yatış sürelerini etkileyen faktörlerin araştırılması. Materyal ve Metod: Mart 2002 ile şubat 2007 tarihleri arasında mandibula fraktürü tanısıyla tedavi edilen 44 hasta retrospektif olarak incelendi. Olguların yaş ortalaması 30.48±13.72 (5-57 yıl) idi.Olguların 12’si (%27.3) kadın ve 32’si (%72.7) erkek olmak üzere toplam 44 olgu üzerinde çalışıldı. Bulgular ve Sonuç: Çalışma yaşları 5 ile 57 arasında değişmekte olan; 12’si (%27.3) kadın ve 32’si (%72.7) erkek olmak üzere toplam 44 olgu üzerinde yapılmıştır. Olguların ortalama yaşı 30.48±13.72’dir. Olguların %31.8’inde travmanın sebebi trafik kazası iken; %29.5’inde darp, %25’inde düşme ve %13.6’sında ise diğer sebeplerdir. Olguların % 65.9’unda fraktür sayısı 1 iken; %27.3’ünde 2, %6.8’inde 3’tür. Fraktür yerleri; %50’sinde parasimfizis, %27.3’ünde angulus, %25’inde korpus, %18.2’sinde kondil ve subkondil, %11.4’ünde simfizis %4.5’inde ramusdur. Olguların %72.7’sinde farktür tipi deplase ve fraktürlerin %36.4’ü istenen tip fraktürdür. Olguların %11.4’ünün maksillada, %2.3’ünün zigomada, %4.5’inin frontal kemikte ve %2.3’ünün diğer kafa kemiklerinde fraktür tespit edilmiştir. Preoperatif bulgular; %68.2’sinde preop maloklüzyonu, %4.5’inde dudak ve çenede hissizlik, %6.8’inde trismus, %11.4’ünde konuşma güçlüğü, %79.5’inde krepitasyon, %25’inde ağzı kapatamama, %20.5’inde ağzı açamama ve 1 olguda fasiyal paralizi görüldü. Olguların %72.7’sine genel anestezi, %27.3’üne lokal anestezi yapılmıştır. Olguların %36.4’üne plak aplikasyonu, %29.5’ine sadece arc- barr, % 18.2’sine plak aplikasyonu ve arc- barr ve %9.1’ine tel ile fiksasyon yöntemi uygulanırken; %9.1’i sadece takip edilmiştir. Travma sebebi düşme olan olgularda fraktür yerinin parasimfizis olma oranı (%90.9), travma sebebi darp (%53.8) ve diğer (%50) olan olgularda fraktür yerinin angulus olma oranları anlamlı şekilde yüksektir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:178-179

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale