Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Yassı Hücreli Dudak Karsinomu Etiyopatogenezinde Herpes Simpleks Virüs'ün Rolü
 

Yassı Hücreli Dudak Karsinomu Etiyopatogenezinde Herpes Simpleks Virüs'ün Rolü

Şeşen T., Tanyeri Y., Kılıçarslan H., Özdemir E., Eroğlu C., Saniç A.

Dudak kanserleri, tüm oral kavite kanserlerinin %25-30’unu oluşturur. Çoğunluğu epidermoid karsinom (%88-98), geri kalan kısmını ise minör tükrük bezi karsinomları oluşturur. Dünyadaki kanser türlerinin %15’nin virüslerle ilişkili olduğu ve sigaradan sonra ikinci en büyük etken olduğu bilinmektedir. Herpes simpleks virüsü (HSV), farklı kanser türlerinin etiyolojisinden sorumlu tutulmuş olup, HSV-2’nin serviks kanseriyle ilişkili olduğu gösterilmiştir. Baş-boyunda da sıklıkla enfeksiyona neden olan ve çeşitli kanserlerin etiyopatogenezinde rol aldığı gösterilen HSV’in yassı hücreli dudak karsinomlarının oluşumundaki etkisini retrospektif olarak Real-time PCR tekniği ile araştırılmıştır Yassı hücreli dudak karsinomu nedeni ile opere edilen 66 hastada dudak kanseri ve kontrol gruplarının patoloji arşivinden elde edilen preperatları tekrar incelendi ve uygun parafin bloklar tespit edildi. Parafin bloklardan alınan kesitler ksilen ile deparafinize edildi. DNA izolasyon işleminden sonra Real-time PCR tekniği ile HSV DNA analizi yapıldı. Sonuçlar: Yassı hücreli dudak karsinomu olan 66 hastanın sadece bir tanesinde HSV-1 DNA pozitif bulundu (%1.51). Normal dudak mukozası ve premalign lezyonlardan oluşan kontrol grubunda ise HSV-1 DNA tespit edilemedi. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (P>0.05). Tümör evresi, tümör lokalizasyonu, tümörün histolojik diferansiyasyonu, bölgesel metastaz, güneşe maruziyet, sigara ve alkol kullanımı ile HSV-1 DNA pozitifliği arasında ilişki kurulamadı.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:179

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale