Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Otitis Media Komplikasyonları; 3 Yılda 30 Hastanın Analizi
 

Otitis Media Komplikasyonları; 3 Yılda 30 Hastanın Analizi

Kayhan F. T., Toprak M.S., Çakabay T.

Amaç: Otitis media komplikasyonlarının analizi Yöntem: 2004-2007 tarihleri arasında kliniğimizde akut otitis media ve kronik otitis media komplikasyonları nedeniyle takip ve tedavisi yapılan 30 hasta retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Olguların yaşları 2 ile 75 arasında değişmekte olup, 9’u (%30) kadın ve 21’i (%70) erkekti. Yaş ortalamaları 29.36+23.08’dir. Hastaların 20’sinde kronik otitis media’ya (KOM), 10’unda akut otitis media’ya (AOM) bağlı komplikasyon saptandı. Hastaların 28’inde intratemporal, 2’sinde intrakranyial komplikasyon tespit edildi. KOM’lu hasta grubundan labirentit (6 hasta) ve fasiyal paralizi (6 hasta) en sık görülen komplikasyonlar olup, geri kalan hastaların dağılımı; mastoidit (4 hasta), subperiostal abse (2 hasta), petrozit (1 hasta), intrakraniyal komplikasyon (2 hasta) olarak saptandı. İntrakraniyal komplikasyon saptanan hastaların dağılımı; intraserebellar abse (1 hasta), sigmoid sinüs trombozu (1 hasta) idi. AOM’lu hastalardan; mastoidit (4 hasta), fasiyal paralizi (2 hasta), subperiostal abse (2 hasta), labirentit (1 hasta) olarak saptandı. KOM’lu hastaların 15’inde kolesteatom tespit edildi. Bu hastalara radikal mastoidektomi ve intrakraniyal komplikasyona yönelik gerekli cerrahi girişimler uygulandı. AOM’lu hasta grubundan 5’ine parasentez uygulandı. Medikal tedavide; hastaya göre değişmekle birlikte uygun dozda, intravenöz, seftriakson+ metronidazol/ampisilin sulbaktam, topikal, siprofloksasin+deksametazon tedavisi uygulandı. Sonuç: KOM’lu hasta grubundan fasiyal paralizi komplikasyonu olan 1 hastanın fasiyal paralizisi tam olarak gerilemedi ve sekel olarak kaldı. Diğer hastalarımızda sekel kalmadı ve mortalite gözlenmedi.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:184

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale