2008

1. Meniere Hastalarında Klinik Ve Odyovestibüler Bulgular
2. Baş Boyun Hemanjioperistomları: Tanısal Zorluklar
3. Erişkin OSAS'lı Erkek Hastalarda CPAP Kullanımının Cinsel Yaşam Kalitesine Etkisi
4. Kronik Tonsillit Ve Kronik Adenoiditte Bakteriyel Biyofilmlerin Rolü
5. İnönü Üniversitesi Yenidoğan İşitme Taramasında Saptanan Işitme Kayıplarının Nedenleri
6. Önde Baş Postürü'nün Ses Kalitesine Olan Etkileri Ve Yeni Bir Tedavi Yöntemi: Vokal Postürometre
7. Obstrüktif Uyku Apnesinde Klinik Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi. Bel Çevresi Yeni Bir Risk Faktörü Müdür?
8. Bilateral Abduktor Vokal Kord Paralizili Hastalarda Endoskopik Posterior Kordotomi Sonuçları
9. İnhaler Steroid Kullanımının Ses Üzerine Etkilerinin Ses Analizi Ile Değerlendirilmesi
10. Metabolik X Sendromlu Hastalarda Uzun Dönemde Yüksek Frekans Odyometri Sonuçları
11. Tekrarlayan Burun Kanamalarında Septal Splint Kullanımı
12. Web Tabanlı Tinnitus Değerlendirme Ve Maskeleme Yöntemi
13. Bilateral Kronik Otitis Mediada Perikondriumlu Kıkırdak Ada Grefti Ve Temporal Adale Fasyasının Karşılaştırılması
14. Tinnitusu Olan Hastalarda A Tipi Davranış Ve Öfke Profillerinin Analizi
15. SıçanlrdSistemikVe Intratimpanik EVitaminiUygulmlrnn CisplatinKaynaklıOtotoksisiteÜzerine KoruyucuEtkilernn Karşlştrlms
16. Osteoporotik Tavşan Orta Kulak Kemikçiklerine Zoledronik Asidin Etkisi
17. Açık Teknik Fonksiyonel Boyun Diseksiyonu
18. Edinilmiş Kolesteatomda Langerhans Hücrelerinin Yeri: İleriye Yönelik Kontrollü Kör Klinik Çalışma
19. Taze Kadavrada N. Laringeus Inferior Disseksiyonu
20. Larenks Kanserli Hastalarda Cerrahi Ve Radyoterapi Sonrası Tiroid Fonksiyonlarının Prospektif Olarak Değerlendirilmesi
21. Alt Ösefageal Sfinkter Yetersizliği Olan Larengofarengeal Reflülü Hastalarda Üst Ösefageal Sfinkterin Değerlendirilmesi
22. Nazal Ses Analizi
23. Fasial Kontakt Ağrı Sendromlu Hastalarda Postoperatif Ağrı Sonuçları
24. Rinolityazis: Klinik Bulgular, Tanı Ve Tedavi
25. Ağır OSAS'lı Hastalarda CPAP Kullanımının Noktürnal Pollaküriye Etkisi
26. Exostoses Of External Ear Canal
27. Ani Işitme Kaybında Intratimpanik Ve Sistemik Steroid Tedavisi Karşılaştırılması
28. RatTimpanikMembranndDnyslOlarak OluştrlnMiringoskleroz GelşmSürecnN-NitroL-Arjinin MetilEster'inEtkisi
29. Hipoksi Ve Reoksijenizasyonun Iç Kulak Fonksiyonlarına Ve Oksidan-Antioksidan Sistemlere Etkisinin Değerlendirilmesi
30. Ratlarda Travmatik Fasial Sinir Hasarı Modelinde Elektrofizyolojik-Histopatolojik Değişimin Analizi
31. Radyofrekans Miringotomi Ile Insizyonel Miringotominin Miringoskleroz Gelişimi Üzerine Etkileri
32. Frontolateral Larenjektomide Onkolojik Sonuçlarımız
Oncologic Results Of Our Frontolateral Laryngectomy Operations
33. Çocuk Miringoplastileri: Anatomik Ve Fonksiyonel Sonuçlar
Myringoplasty İn Children: Anatomic And Functional Results
34. Bilateral 3. Brankial Ark Fistülü
Fistula Of The Third Branchial Arch
35. Paranazal Sinüsler Ve Nazal Kaviteden Kaynaklanan Vasküler Leiomiyom
Vascular Leiomyoma Of The Nasal Cavity And The Paranasal Sinuses
36. Kikuchi-Fujimoto Hastalığı
Kikuchi-Fujimoto Disease
37. Tükürük Bezi Duktal Karsinomu
Salivary Duct Carcinoma
38. Derin Boyun Enfeksiyonu: 63 Olgunun İncelenmesi
Deep Neck İnfection: Analysis Of 63 Cases
39. Kronik Tonsillit Endikasyonu İle Tonsillektomi Yapılan Hst.Da Gastrik Heliobacter Pylori Sıklığının Değerlendirilmesi
Determination Of Frequency Of Helicobac.Pylori İnthe Patie. Who Underwent Tonsill.With The İndication Of Chr.Tonsillitis
40. Otoskleroz Cerrahisinin Tinnitus Üzerine Etkisi
Effects Of Otosclerosis Surgery On Tinnitus
41. Saf Horlama Hastalığı Ve Hafif-Orta Tıkayıcı Uyku Apnesi Sendromunda Palatal İmplant Tedavisi
Palatal İmplants For The Treatment Of Snoring And Mild-Moderate Obstructive Sleep Apnea Syndrome
42. Lingual Abseye Neden Olan Kılçık
Fish Bone İn The Tongue Causing Lingual Abscess
43. Geniş Kolumella Ve Vestibulum Nasi Stenozu Olan Hastada Alar Medial Krus Kaydırma Flebi İle Rekonstrüksiyon
Recons.With Alar Medial Crural Flap Sliding İn Patient Who Has A Widely Columella And Stenosis Of The Nasal Vestibule
44. Bukkal Mukoza Tutulumlu Kimura Hastalığı Olgusu
A Kimura Disease Case With Buccal Mucosa İnvolvement
45. Servikal Kist İçerisindeki Papiller Karsinom: Primer Tümör mü, Metastaz mı?.
Papillary Carcinoma İn Cervical Cyst: Primary Tumor Or Metastasis?
46. Konjenital Servikal Teratomlar: Klinik Yaklaşım
Congenital Cervical Teratomas: Clinical Approach
47. Nazofarenks Tüberkülozu: Olgu Sunumu
Nasopharyngeal Tuberculosis: A Case Report
48. Yaşlanmanın horlama prevalansına etkisi
Effect of aging in snoring prevalence
49. Erken evre glottik karsinomlarda parsiyel cerrahi tedavi
Partial surgical treatment in early glottic cancers
50. BPPV Ted.Vestibüler Alıştırma Egzersiz Ted.Kanalit Tekrar Yerleştirme Manevra.Etkinliğinin Karşılaştırılması
Comparison Of The Effectiveness Of Vestibular Training And Canalith Repositioning Maneuver İn Benign Par.Pos.Vertigo
51. Endoskopik sinüs cerrahisinde anatomik varyasyonların önemi
Importance of anatomical variations in endoscopic sinus surgery
52. Ses Değişikliği: Lökoplazi İçin Ayırıcı Tanısal Belirti
Voice Change: A Differential Diagnostic Sign For Leukoplakia?
53. Nekrotizan Yumuşak Doku Enfeksiyonu: Olgu Sunumu
Necrotizing Soft-Tissue İnfections Of The Neck: A Case Report
54. Nazofarenksin Ekstramedüller Plazmasitomu: Transnazal Endoskopik İki-El Yaklaşımı
Extramedullary Plasmacytoma Of The Nasopharynx: Two-Handed Transnasal Endoscopic Surgery
55. Tularemi:Türkiye'de Servikal Lenfadenopatinin Beklenmeyen Ancak Yaygın Bir Nedeni.Olgu Sunumu Ve Literatür Derlemesi
Tularemia: Unexpected, But Prevalent Cause Of Cervical lymphadenopathy İn Turkey. A Case Report And Review Of Literature
56. Larengeal Lenfanjiyom: Olgu Sunumu
Laryngeal lymphangioma: A Case Report

Haz 5th ERA Summit on Asthma and Rhinitis
Belarus
11
2020
Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale