Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2008 » Erken evre glottik karsinomlarda parsiyel cerrahi tedavi
 

Erken evre glottik karsinomlarda parsiyel cerrahi tedavi

Akın İ., Kuran G., Sağıt M., Vuralkan E., Ceylan B.T.

Amaç: Erken evre glottik kanser tanısı alan olgularda uygulanan parsiyel cerrahi girişimlerin ve sağkalım oranlarının değerlendirilmesidir. Yöntem: 1998-2004 tarihleri arasında Tis, T1 ve T2 klinik N0 glottik larenks kanseri tanısıyla parsiyel cerrahi ile tedavi edilen 48 hasta tedavi sonuçları ile değerlendirilmiştir. Tümör yerleşimi, ön komissür tutulumu ve tümör evreleri göz önüne alınarak uygulanan cerrahi yöntemler ve sağkalım oranları belirlenmiştir. Dekanülasyon süresi, yutmaya başlama süresi, sağkalım oranları, komplikasyonlar ve tedavi sonuçları değerlendirilmiştir. Bulgular: Hastaların 4’ü (%8.3) Tis, 25’i (%52.1) T1a, 9’u (%18.8) T1b, 10’u (%20.8) T2 olarak evrelendirilmiştir. Uygulanan cerrahi teknikler ise stripping (n=4, %8.3), kordektomi (n=14, %29.4), horizontal glottekomi (n=1, %2.1), vertikal parsiyel larenjektomi (n=10, %20.8), frontolateral parsiyel larenjektomi (n=17, 35.4%), suprakrikoid parsiyel larenjektomi (n=2,%4.2) olarak saptanmıştır. Beş (%10.4) hastada cerrahi sınır pozitif olarak rapor edilmiştir. Bu hastalara postoperatif radyoterapi uygulanmıştır. Bu 5 hastadan üçünde lokal nüks gelişmiştir. Cerrahi sınır pozitifliği olmayan bir hastada bölgesel nüks gelişmiş, tek taraflı boyun diseksiyonu ve postoperatif radyoterapi uygulanmıştır. 3 yıllık sağkalım oranları T1 için %96.9, Tis, T1 ve T2 için %90.5 olarak saptanmıştır. Sonuç: Cerrahi tedavi, erken evre glottik kanserlerde çok iyi lokal kontrol ve larengeal koruma sağlamaktadır. Tedavi seçimi hastaya özgü ve bulguların dikkatle incelenmesi ile yapılmalıdır.

Partial surgical treatment in early glottic cancers

Akın İ., Kuran G., Sağıt M., Vuralkan E., Ceylan B.T.

Objectives: We evaluated the partial surgical management and survival rates in patients who were treated for early glottic cancers. Methods: A retrospective study of therapeutic outcomes was performed on 48 patients with Tis-T1 T2/N0 cancers of the glottic laryngeal carcinoma, treated by partial surgery, from 1998 to 2004. Surgical techniques were employed in view of factors such as involvement of anterior commissure and tumor stages. Decannulation time, swallowing time, survival rates, complications and outcomes were evaluated. Results: Four patients (8.3%) with Tis, 25 (52.1%) with T1a, 9 (18.8%) with T1b, 10 (%20.8) with T2 tumors were followed up. Surgical techniques were included stripping (n=4, 8.3%), cordectomy (n=14, 29.4%), horizontal glottectomy (n=1, 2.1%), vertical partial laryngectomy (n=10,20.8%), frontolateral partial laryngectomy (n=17, 35.4%), supracricoid partial laryngectomy (n=2; 4.2%). Postoperatively positive surgical margin was reported in 5 (10.4%) patients. Three of 5 patients with positive margins developed recurrences. These patients were treated with postoperative radiotherapy. One patient without positive margins developed regional recurrence, treated by unilateral neck dissection and postoperative radiotherapy. The 3-year overall survivals were 96.9% for T1, 90.5% for Tis, T1 and T2. Conclusion: Surgical treatment provides excellent local control and laryngeal preservation in early glottic cancers. The choice of treatment should be patient spesific and based on a careful analysis of the factors involved in each case.

Türk Otolarengoloji Arşivi 08/46-1 Syf:16-21

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale