Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2008 » Ses Değişikliği: Lökoplazi İçin Ayırıcı Tanısal Belirti
 

Ses Değişikliği: Lökoplazi İçin Ayırıcı Tanısal Belirti

Kandoğan T.

Amaç: Bu çalışmada lökoplazideki akustik değişiklikler ile lökoplazi ve kronik larenjit arasındaki akustik benzerlikler araştırılmış ve bunlar ses bozukluğu olmayan kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır. Yöntem: Yaşları 21 ile 64 arasında değişen, 23`ü erkek 3`ü kadın olmak üzere 26 kronik larenjit hastasıyla, yaşları 44 ile 67 arasında değişen, 22`si erkek, biri kadın 23 lökoplazi hastası çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların tamamı 70º endoskop ile muayene edilmiştir. Endoskopik bulguların ışığı altında, tüm lökoplazi grubu hastalarından genel anestezi altında biyopsi alınmıştır. Kontrol grubunu ise ses bozukluğu olmayan 67`si erkek, 13`ü kadın, 80 gönüllü oluşturmaktaydı. İşitsel ve akustik analiz, ses alanı, maksimum fonasyon süresi ve disfoni şiddet endeksi hesaplanmıştır. İstatistiksel analiz için t test ve ANOVA kullanılmıştır. Bulgular: Kontrol grubu ile kronik larenjit grubu arasında ve kontrol grubu ile lökoplazi grubu arasında RBH ve DSI skorları için istatistiksel olarak anlamlı farklar mevcuttur. RBH ve DSI skorları için kronik larenjit ve lökoplazi grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur. Sonuç: Bu bulgular ışığında, lökoplazi için objektif veya sübjektif ses değişiklikleri diagnostik ayırıcı bir değer taşımamaktadır. Kronik larenjit ve lökoplazinin ses kaliteleri benzer özellikler taşımaktadır.

Voice Change: A Differential Diagnostic Sign For Leukoplakia?

Kandoğan T.

Objectives: In this study, the acoustic changes in leukoplakia and acoustic similarities between leukoplakia and chronic laryngitis were investigated and they are compared with nondysphonic control group. Methods: 26 chronic laryngitis patients, 23 males and 3 females, aged between 21 and 64 years old and 23 patients with leukoplakia, 22 males and 1 female, aged between 44 and 67 years old were included to the study. All of the patients were examined with videolaryngoscopy using a 70º rigid scope. In the light of the endoscopic findings of the leukoplakia group, incisional biopsy was taken from the vocal fold under general anesthesia from all of them. Control group consist of 80 nondysphonic volunteers, 67 males and 13 females. Auditive and acoustic analysis, voice range profile, maximum phonation time and the Disphonia Severity Index (DSI) were measured. Statistical analysis was performed using paired sample t-test and ANOVA. Results: There was a statistically significant difference in Roughness, Breathiness and Hoarseness (RBH) and DSI scores between control group-chronic laryngitis and control group-leukoplakia group. There was not a statistically significant difference in RBH and DSI scores between chronic laryngitis and leukoplakia group. Conclusion: In the light of these findings, the voice change, objectively and subjectively, is not a differential diagnostic sign for leukoplakia. The voice qualities of chronic laryngitis and leukoplakia group were similar.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2008/46-1 Syf:37-40

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale