Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2008 » Kronik Tonsillit Endikasyonu İle Tonsillektomi Yapılan Hst.Da Gastrik Heliobacter Pylori Sıklığının Değerlendirilmesi
 

Kronik Tonsillit Endikasyonu İle Tonsillektomi Yapılan Hst.Da Gastrik Heliobacter Pylori Sıklığının Değerlendirilmesi

Ünver Ş., Kubilay U., Kaytancı H., Sezen S.O., Erzin Y., Tuncer M.

Amaç: Kronik tonsillit sebebiyle tonsillektomi endikasyonu konulmuş hastalarda, gastrik H. pylori sıklığını araştırmak. Yöntem: Bu çalışma 32’si erkek (%69.6), 14’ü kadın (% 30.4), kronik tonsillit tanısı ile tonsillektomi ameliyatı endikasyonu konulan, toplam 46 gönüllü hasta üzerinde yapılmıştır. Hastalara ameliyat öncesinde gastrik endoskopi uygulandı. Gastrik biyopsi materyallerinde yapılan patolojik inceleme ve Campylobacter like organism (CLO) test (Trimed Inc, Osborne park, Western Australia) sonucunda H. pylori tespit edilmeyen hastalar “Grup A“, tespit edilen hastalar ise “Grup B” olarak adlandırıldı. Her iki hasta grubu arasında yaş ve cinsiyet gibi demografik veriler karşılaştırıldı. Bulgular: Olguların yaşları 14 ile 58 arasında değişmekte olup; ortalama yaş 28.85±9.65’dir. “Grup A” da 14 hasta (% 30.4); “Grup B” de 32 hasta (%69.6) bulunmaktadır. Grup A ve Grup B’de bulunan olguların yaş ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Grup A ve Grup B’de bulunan olguların cinsiyet dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Sonuç: Kronik tonsillit tanısı ile tonsillektomi operasyonu endikasyonu konulan hastalara yapılan gastrik endoskopi sonrasında elde edilen gastrik H. pylori rastlanma oranları, benzer sosyoekonomik koşullara ve geleneksel yaşam tarzlarına sahip, asemptomatik kişilerde tespit edilen H. pylori görülme oranları ile benzer bulunmuştur.

Determination Of Frequency Of Helicobac.Pylori İnthe Patie. Who Underwent Tonsill.With The İndication Of Chr.Tonsillitis

Ünver Ş., Kubilay U., Kaytancı H., Sezen S.O., Erzin Y., Tuncer M.

Objectives: To determine the effect of tonsillectomy in the gastric H. pylori eradication treatment. Methods: This study was conducted on 46 patients, 32 (69.6%) male and 14(30.4%) female, undergoing tonsillectomy with the indication of chronic tonsillitis. Gastroscopy was performed preoperatively. After pathologic sampling of gastric endoscopic biopsy materials and CLO test patients were divided into two groups. H. pylori positive patients were included in group A, negative patients were included in group B. Demographic properties like age and sex were compared between two patient groups. Results: Patients ages were varied 14-58 years old, the mean age was 28.85 ± 9.65. Group A had 14(30.4%) patients, group B had 32(69.6%) patients. No statistical difference was found between the groups according to ages and sex. Conclusion: Gastric H. pylori positivity of patients who underwent tonsillectomy with the indication of chronic tonsillitis was found similar to the asymptomatic control group with the same social, economic and traditional life style.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2008/46-2 Syf:80-85

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale