Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2008 » Frontolateral Larenjektomide Onkolojik Sonuçlarımız
 

Frontolateral Larenjektomide Onkolojik Sonuçlarımız

Dadaş B., Alkan S., Sözen E., Baylançiçek S., Özkaya İ.

Amaç: Erken evre glottik larenks kanserlerinde frontolateral larenjektomi operasyonunun onkolojik sonuçlarının değerlendirilmesi. Yöntem: Kliniğimizde 2001-2005 yılları arasında frontolateral larenjektomi uygulanan 27 hastanın dosyaları, takip kartları retrospektif olarak incelendi. Hastaların hepsi erkekti, yaş ortalaması 54.6 (40-73) olarak bulundu. Hastaların tümüne preoperatif rijit endoskopik muayene, bilgisayarlı tomografi incelemesi, mikroskop eşliğinde tanısal amaçlı direkt laringoskopi ve biyopsi yapılmıştı. 22 (% 81.5) hasta T1a, 5 (%18.5) hasta T1b evresindeydi. Hastalar preoperatif radyoterapi almamıştı, klinik ve radyolojik olarak bölgesel ve uzak metastaz bulguları yoktu (N0M0). Postoperatif 1. ay, 3. ay, 6. ay ve sonrasında yılda bir kez 70° rijit endoskopik muayene ile takip edilen hastalara şüpheli lezyon varlığında direkt laringoskopi ve biyopsi tekrarı yapıldı. Bulgular: 3 (%11) hastaya lokal rekürrens nedeniyle total larenjektomi uygulandı. 13 (%48.1) hastanın 5 yıl üzeri, 14 (%51.8) hastanın 3-5 yıl arası sağkalım süreleri ile takipleri sürmektedir. Hastaların dekanülasyon süreleri 2-15. gün (ortalama 7.1), oral beslenmeye geçiş süreleri 3-19. gün (ortalama 8.4), hospitalizasyon süresi 5-27. gün (ortalama 14) olarak belirlendi. Postoperatif toplam 8 (%29.6) hastada çeşitli komplikasyonlar gelişti, iki hastaya (%7.4) larengeal abse nedeniyle acil sekonder trakeotomi açıldı. Sonuç: Frontolateral larenjektomi erken evre glottik kanserlerde onkolojik açıdan güvenilir bir cerrahi yöntemdir.

Oncologic Results Of Our Frontolateral Laryngectomy Operations

Dadaş B., Alkan S., Sözen E., Baylançiçek S., Özkaya İ.

Objectives: To assess the oncologic results of frontolateral laryngectomy operation in early stage glottic cancers. Methods: Twenty-seven patients who underwent frontolateral laryngectomy in our institute between the years of 2001-2005 were retrospectively analyzed by using patient’s data and follow-up charts. All the patients were male with the average age of 54.6 (40-73). All the patients were evaluated with preoperative rigid endoscopy, head and neck examination, computerized tomography, direct laryngoscopy using a surgical microscope and biopsies. 22 patients (81.5%) were T1a, 5 patients (18.5%) were T1b stage. None of the patients had received any preoperative radiotherapy and no local or distant metastases have been detected clinically and radiographically (N0M0). Patients were followed at first, third and sixth months and once a year postoperatively. During the follow-up period, in case of suspected lesions, rebiopsies were taken and direct laryngoscopies were performed. Results: Total laryngectomy was performed in 3 (11%) patients because of local recurrence. 13 (48.1%) patients had more than 5-years survival time and 14 (51.8%) patients had 3-5 years survival during their follow-up period. Decanulation time was between postoperative 2nd and 15th days (average 7.1 day), oral nutrition was started at 3rd to 19th days (average 8.4 day) and duration of hospitalization was 4 to 27 days (average 14 days). Some complications have emerged in 8 (29.6%) patients postoperatively and 2 (7.4%) patients underwent urgent tracheotomy because of laryngeal abscess. Conclusion: Frontolateral laryngectomy is a safe surgical operation in respect to oncologic results in early stage glottic cancers.

Türk Otolarengoloji Arşivi 08/46-4 Syf:297-301

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale