Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2008 » Radyofrekans Miringotomi Ile Insizyonel Miringotominin Miringoskleroz Gelişimi Üzerine Etkileri
 

Radyofrekans Miringotomi Ile Insizyonel Miringotominin Miringoskleroz Gelişimi Üzerine Etkileri

Dadaş B., Başak T., Yüksel M., Sözen E., Baylançiçek S., Sakallı E.

Amaç: Konservatif tedaviye yanıt vermeyen seröz otitis mediada, miringotomi ve eş zamanlı ventilasyon tüpü tatbiki en etkili cerrahi tedavi yöntemidir. Bununla birlikte ventilasyon tüpü uygulaması sonucu oluşan komplikasyonların sıklığı bu cerrahi girişime alternatif yeni yöntemlerin arayışına neden olmuştur. Bu komplikasyonlardan biri, belki de tedavisi en zor olanı miringoskleroz ve timpanosklerozdur. Literatürdeki son çalışmalar miringoskleroz gelişimi ile reaktif oksijen radikalleri arasında güçlü bir bağ kurmaktadır. Hatta antioksidan madde verilmesi veya bu maddelerle kaplı tüp kullanılmasının miringosklerozu azalttığını bildiren çalışmalar mevcuttur. Bu çalışma ile miringotomi tekniğinin reaktif oksijen radikalleri üzerine etkisini dolayısıyla miringoskleroz gelişimi üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma 27 sıçan üzerinde gerçekleştirildi. Hayvanlar iki çalışma ve bir kontrol grubu olmak üzere üç gruba ayrıldı. Radyofrekans grubunda bulunan 12 hayvanın (24 kulak zarı) her iki kulağına radyofrekans kullanılarak miringotomi uygulandı. Diğer çalışma grubundaki 10 hayvanın (20 kulak zarı) her iki kulağına miringotomi işlemi pik yardımıyla gerçekleştirildi. Kontrol grubunda bulunan 5 hayvanın (10 kulak zarı) ise kulak zarlarına hiçbir işlem uygulanmadı. İşlemden 24 saat sonra hayvanlar sakrifiye edilerek timpanik membranları ve orta kulak mukozaları eksize edildi. Çalışma grubunda bulunan hayvanların sağ kulak zarları luminol ile zenginleştirilmiş kemilüminesans yöntemi ile reaktif oksijen radikalleri ölçümü için, sol kulak zarları ise histolojik inceleme için kullanıldı. Kontrol grubundaki hayvanların ise her iki timpanik membranları biyokimyasal ölçüm için kullanıldı. Elde edilen veriler istatistiksel olarak One-way Anova testi kullanılarak analiz edildi. Bulgular: Rekatif oksijen radikalleri değerleri radyofrekans uygulanan hayvanlarda ortalama 45.8±9.01 olarak bulunurken, insizyonel yapılan grupta ise ortalama 55.9±9.0 olarak bulunmuştur. Bu iki değer arasındaki fark istatististiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Kontrol grubunda ise bu değer ortalama olarak 43.6±7.6 tespit edildi ve insizyonel miringotomi ile karşılaştırıldığında aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Radyofrekans grubu ile kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir (p>0.05). Histolojik incelemelerde insizyonel miringotomi grubunda lamina propriada kalınlaşma, fibroblast sayısında artış ve subepitelyal tabakada kalınlaşma dikkat çekmiştir. Sonuç: İnsizyonel miringotomiye göre daha az travmatik bir yöntem olan radyofrekans miringotomi tekniği ile reaktif oksijen radikalleri oluşumu azaltılabilmekte, böylece ileride gelişebilecek sklerotik süreci önlemek mümkün olabilecektir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 08/46-3 Syf: 171-174

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale