Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2008 » Edinilmiş Kolesteatomda Langerhans Hücrelerinin Yeri: İleriye Yönelik Kontrollü Kör Klinik Çalışma
 

Edinilmiş Kolesteatomda Langerhans Hücrelerinin Yeri: İleriye Yönelik Kontrollü Kör Klinik Çalışma

Özlüoğlu L. N., Yılmaz İ., Canbolat T., Akdoğan M.V.

Amaç: Langerhans hücrelerinin orta kulak kolesteatom patogenezinde nasıl bir rol oynadığını, kolesteatomlu kulağın klinik özellikleri ile ilişkisini, bir hücre çoğalması belirleyicisi olan Ki-67 ile ve apoptozis mekanizması ile olan ilişkilerini araştırmak. Yöntem: Kliniğimizde 2007-2008 yıllarında edinilmiş kolesteatomlu kronik otit tanısıyla ameliyat edilen 33 hasta çalışmaya alındı. Klinik ve patolojik özellikler karşılaştırıldı. Klinik olarak hastalık süresi, işitme durumu, bilgisayarlı tomografi (BT) ve ameliyat bulguları not edildi. Patolojide, hastaların klinik durumlarından haberdar olmadan, Langerhans hücrelerinin kolesteatomdaki ve dıfl kulak yolu cildindeki dağılımı hesaplandı, hücre çoğalması için Ki-67 ve apoptozis için APO 2.7 boyaları yapıldı, epitel kalınlığı ve inflamasyon yoğunluğu saptandı. Verilerin istatistik değerlendirmesinde Levene testi, ki-kare testi, Student T-test, Mann-Whitney U testleri kullanıldı; p<.05 anlamlı kabul edildi. Bulgular: Çalışmaya alınan 20’si erkek, 13’ü kadın 33 hastanın yaş ortalaması 36±16 yıl (aralık 7-62) idi. Hastalık süresi 12±10 yıl (aralık 1-35), ortalama saf ses ortalaması 56±18 dB (aralık 8-90) ve ortalama hava kemik aralığı 32±12 dB (aralık 10-54) idi. BT’de 28 (%85) olguda mastoid kemikle sınırlı hastalık varken 5 (%15) olguda temporal kemik dışına çıkmıfl hastalık vardı. Yüzde 33 (n=11) hastada tüm kemikçikler yıkılmışken, %30 hastada (n=10) malleus ve inkus yıkılmıştı. Yedi olguda (%21) kapalı teknik, 26 (%79) olguda açık teknik kullanıldı. Ameliyat sırasında 7 olguda (%21) fasiyal kanalın, 6 olguda (%18) lateral semisirküler kanalın açıkta olduğu; 8 olguda (%24) tegmen mastoideumda eksiklik olduğu; 18 olguda (%55) skutumun yenik olduğu görüldü. Patolojik incelemeye göre Langerhans hücrelerinin kolesteatom epitelinde (ortalama 25±9 hücre/saha) dış kulak yoluna göre (ortalama 8±5 hücre/saha) daha yoğun toplandığı (p<0.001), Ki-67 indeksinin kolesteatom epitelinde (ortalama 39±15’e karflı 13±9) daha yüksek olduğu (p<0.001), apoptozisin kolesteatom epitelinde (ortalama 45±14’e karşı 18±11) daha belirgin olduğu (p<0.001) saptandı. Klinik ve patolojik bulgular arasındaki tek anlamlı ilişki açık teknik yapılan olgularda Ki-67 indeksi (p=0.018) ve apoptozis yoğunluğunun (p=0.037) kapalı teknik kullanılanlara göre daha yüksek olması idi. Sonuç: Bu çalışma ile konağın orta kulak kolesteatomlarına karşı yoğun Langerhans hücre infiltrasyonu ile yanıt verdiği, bu yanıtın kemik yıkımının dolaylı göstergeleri olan Ki-67 ve Apotac boyamaları ile desteklendiği bulunmuştur. Hücre çoğalması ve programlı hücre ölümünün daha yoğun olduğu olgulardaki tedavi seçeneğimiz olan açık tekniğin isabetli bir seçim olduğu görüldü.

Türk Otolarengoloji Arşivi 08/46-3 Syf: 175-178

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale