Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2008 » Alt Ösefageal Sfinkter Yetersizliği Olan Larengofarengeal Reflülü Hastalarda Üst Ösefageal Sfinkterin Değerlendirilmesi
 

Alt Ösefageal Sfinkter Yetersizliği Olan Larengofarengeal Reflülü Hastalarda Üst Ösefageal Sfinkterin Değerlendirilmesi

Demir A., Yiğit Ö., Taşkın Ü., Koçak İ., Alkan Çakır Z., Adatepe T., Kesici B., Gör A.P.

Amaç: Krikofarengeal kas üst ösefageal sfinkterin en önemli parçasıdır ve yutma sırasında ösefagus ve farenks arasındaki içeriğin anterior ve posterior yöndeki akımını kontrol eder. Gastroösefageal ve larengofarengeal reflüde videoflouroskopik ve endoskopik değerlendirme sık yapılırken, elektrofizyolojik testler çok fazla yapılmamaktadır. Bu çalışmada alt ösefageal sfinkterin yetersizliği ve larengofarengeal reflüsü (LFR) olan hastalarda, krikofarengeal kasın davranışının elektrofizyolojik olarak incelenmesi amaçlandı. Yöntem: Klinik, reflü bulgu skoru ve larengoskopik muayeneye göre LFR bulguları düşündüren olan hastalara 24 saatlik çift problu pH monitörizasyonu ve ösefagogastroskopik değerlendirme yapıldı. Bu muayenelerde alt ösefageal sfinkter yetersizliği ve LFR’sü olan 24 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastalar kendi aralarında 24 saatlik pH monitörizasyonu sonucunda ve Deemaster ve Johonson kriterlerine göre hafif ve orta-ağır LFR olanlar olarak 2 gruba ayrıldı. Bu hastaların krikofarengeal kaslarına iğne elektrodu ile girilerek kuru, 3, 5 ve 10 cc’lik sıvı yutturularak EMG kayıtları alındı. Her 2 grup arasında yutma paterni, yutma süresi açısından herhangi bir farklılık olup olmadığına bakıldı. Yutma süresi; krikofaringeal kasın ön patlama sonrası kasın tamamen gevşediği sessiz periyodun başlangıcından, rebound patlamanın başlangıcına kadar olan süre, yani pause olarak adlandırılan süre ölçüldü. Yutma sırasında ön patlama, pause, rebound patlama ve kasın normal tonik aktivitesinden oluşan patternler değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya yaşları 31 ile 71 arasında değişen (ortalama yaş 48.4), 12 erkek,12 kadın 24 hasta alındı. Reflü bulgu skoru (RBS) tedavi öncesi 10.8, reflü semptom indeksi (RSİ) ise 25.08 olarak bulundu.Tedavi sonrası RBS 7.08 ve RSİ ise 19 olarak bulundu (p<0.05, p>0.05). Hastaların 15’inde ösefajit bulunurken kalan 9 hastada ösefajit saptanmadı. Hastaların 9’unda orta-ağır, 15’inde hafif reflü saptandı. Hafif düzeyde reflüsü olan hastaların yutma süreleri kuru yutmada 0.45 sn, 3 cc sıvı ile 0.43 sn, 5 ve 10 cc sıvı için ise 0.46 sn, orta-ağır düzeyde reflüsü olan hastaların yutma süreleri ise kuru yutmada 0.50 sn, 3 cc sıvı ile 0.46 sn, 5 cc sıvı için 0.50 sn ve 10 cc sıvı için 0.51 sn olarak bulundu. Normal bireylerde görülen pause, rebound patlama ve sonrası tonik aktivite patterni olguların tamamında normal olarak izlendi. Olguların %40’ında ön patlama normal bireylerdekine uyumlu olarak gözlenmedi. Hafif düzeyde reflüsü olan hastalarda, 3 ve 5 cc sıvı yutmada tek, 10 cc sıvı yutmada ise sadece 1 olguda ikili yutma paterni (parçalayarak yutma) izlendi. Orta-ağır düzeyde reflü olgularının 6’sında ise 10 cc sıvıda ikili yutma paterni gözlendi. Sonuç: Kardiyoösefageal yetmezlik bulunan 24 hastada her 2 grup arasında yutma süresi bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Buna karşılık orta-ağır reflü grubunda parçalı yutma şeklinde yutma paterninin arttığı gözlendi. Ancak parçalı yutma sırasında da yutma sürelerinde anlamlı değişiklik izlenmedi (p>0.05).

Türk Otolarengoloji Arşivi 08/46-3 Syf:195-200

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale