2009

1. İleri Derecede İşitme Kaybı Olan Otoskleroz Hastalarında Stapedotominin Etkinliği
Effect Of Stapedotomy İn Otosclerosis Patients With Advanced Hearing Loss
2. Balıkesir'de Alerjik Rinitli Hastalarda Prick Testi Sonuçları
Prick Test Results Of Patients With Allergic Rhinitis İn Balikesir
3. Orbital Tutulumu Olan Etmoid Sinüs Mukoseli: İki Olgu Sunumu
Ethmoid Sinus Mucocele With Orbital İnvolvement: Report Of Two Cases
4. Çocuklarda Parafarengeal Ve Retrofarengeal Apse: Olgu Sunumu
Parapharyngeal And Retropharyngeal Abscess İn Children: A Case Report
5. Nazal Tip Schwannomu: Vaka Sunumu Ve Literatürlerin Kısaca Gözden Geçirilmesi
Schwannoma Of The Nasal Tip: Case Report And Short Review Of Literature
6. Guinea Pig'in Topografik Cerrahi Dış Kulak Anatomisi
The Topographic Surgical External Ear Anatomy Of The Guinea Pig
7. Alt Konkaya Radyofrekans Uygulamasının Mukosiliyer Aktiviteye Etkisinin İncelenmesi
The Effect Of Radiofrequency On Nasal Mucociliary Functions
8. Burun Alar Kanat Kayıplarının Nazolabial Flepler Ve Tam Kalınlıkta Deri Grefti İle Tek Seansta Onarımı
One-Stage Reconstruction Of Alar Wing Defects By Nasolabial Flaps And Full-Thickness Skin Graft
9. Kepçe Kulak Deformitesinde Cerrahi Yaklaşım Ve Sonuçlarımız
Our Surgical Approach And Results For Protruding Ear Deformity
10. Bipolar Radyofrekans Uygulamasının, Alt Konka Hipertrofilerindeki Etkinliğinin, Rinomanometrik Olarak İncelenmesi
The Evaluation Of Efficacy İn Radiofrequency Ablation To The İnferior Turbinate Hypertrophy With Rhinomanometry
11. Eagle Sendromu: Bir Olgunun Pre, Per Ve Postoperatif Görüntüleri
Eagle's Syndrome: Pre-, Per And Postoperative Views Of A Case
12. Aritenoid Kondromu: Olgu Sunumu
Chondroma Of The Arytenoid: A Case Report
13. Türk Toplumunda Orta Kulak Cerrahisi Sırasında İnkudostapedial Eklemin Direkt Görülme Oranı
The Rate Of Direct Exposure Of İncudostapedial Joint During Middle Ear Surgeries İn The Turkish Population
14. Tonsilla Palatina'dan Gelişmiş Bir Hamartamatöz Polip
Hamartomatous Polyp Of The Palatine Tonsil
15. Otoplasti: Helikal Kartilaj Anterior İnsizyonu Ve Konkal Rezeksiyon Tekniği İle Sonuçlarımız
Otoplasty: Results With Anterior Scoring Of The Helical Cartilage And Conchal Resection
16. Nazal Septum Kaynaklı İnverted Papilloma: Olgu Sunumu
Inverted Papilloma Of The Nasal Septum: A Case Report
17. Düzeltme Bilateral Abduktor Vokal Kord Paralizili Hastalarda Endoskopik Posterior Kordotomi Sonuçlar
18. Diabetik Hastalarda Parotis Boyutlarının Ultrasonografik Olarak Değerlendirilmesi
Ultrasonographic Evaluation Of The Parotid Gland İn Patients With Diabetes Mellitus
19. İklim değişiklikleri ile tonsillektomi sonrası kanamalar arasındaki ilişkinin incelenmesi
The relationship between the weather variables and secondary post-tonsillectomy haemorrhage
20. Dil gövdesi ve ağız tabanı yassı hücreli kanserlerinde boynun tedavisinde Uludağ deneyimi
Uludag experience in the neck treatment of the tongue corpus and floor of mouth squamous cell carcinomas
21. Çocuklarda tonsillektomi: Soğuk disseksiyon tekniğine karşı termal welding sistem tekniği
Tonsillectomy in children: thermal welding system versus cold dissection technique
22. Alt dudak kanserlerinde cerrahi tedavi yaklaşımlarımız
Our management of the surgical treatment in lower lip cancer
23. Larenks Schwannomu: Olgu sunumu
Laryngeal Schwannoma: a case report
24. Büyük maksiller ameloblastom: Olgu sunumu
Large maxillary ameloblastoma: a case report
25. Yenidoğanda konjenital larengeal kist
Congenital laryngeal cyst in the newborm
26. Dilde Schwannoma: Olgu sunumu
Schwannoma of the tongue: a case report
27. Koronal paranazal sinüs tomografisinde optik sinirin seyri
The progress of the optic nerve in the coronal paranasal sinus tomography
28. Larenks kanseri cerrahi tedavisinde tiroidektomi endikasyonları
Thyroidectomy indications in surgical treatment of laryngeal carcinoma
29. Near total larenjektomi operasyonu uyg.olan hastaların onkolojik ve fonks. sonuçlarının değerlendirilmesi
The assessment of the oncologic and functional results of the patients underwent near-total laryngectomy
30. Modifiye Bondy radikal mastoidektomi: Anatomik ve fonksiyonel sonuçlar
Modified Bondy mastoidectomy: anatomic and functional results
31. Nazal septumun dev Schneiderian papillomu: acil bir vaka
Huge Schneiderian papilloma of nasal septum: an emergency case
32. Auriküler eozinofilik anjiolenfoid hiperplazi
Auricular angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia
33. Larenksin atipik karsinoid tümörü: olgu sunumu
Atypical carcinoid tumor of the larynx: a case report
34. Antikoagülan tedaviye bağlı spontan retro- ve parafaringeal hematom: olgu sunumu
Spontaneous retro- and parapharyngeal hematoma caused by anticoagulation therapy: a case report
35. Mastoid cerrahisi sonrası karşı sağlam kulak:Akustik refleks değişiklikleri ile değerlendirilmesi
Contralateral normal ear after mastoid surgery: evaluation by changes in acoustic reflexes
36. Kafa travmasına bağlı temporal kemik kırıklarında işitme kaybı bulguları
Hearing findings of the temporal bone fracture due to head injury

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale