Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2009 » Düzeltme Bilateral Abduktor Vokal Kord Paralizili Hastalarda Endoskopik Posterior Kordotomi Sonuçlar
 

Düzeltme Bilateral Abduktor Vokal Kord Paralizili Hastalarda Endoskopik Posterior Kordotomi Sonuçlar

Soylu L., Kıroğlu M., Tuncer Ü., Bakır S., Sürmelioğlu Ö., Sarı P.

Özet Amaç: Bilateral abduktor paralizili hastalarda güvenli hava yolu ve ses kalitesi aras›ndaki hassas dengeyi sa¤lama gereklili¤i, tedavi seçene¤ini belirlemede en kritik noktad›r. Hastan›n paralizi öncesindeki gibi kaliteli bir yaflam sürdürmesini sa¤lamak amac›yla, dispne, aspirasyon ve disfoni sorunu olmaks›z›n yeterli ve güvenli bir hava yolu aç›lmas›na yönelik bir çok teknik ortaya at›lm›flt›r. Bunlardan ilki trakeotomi olmakla birlikte, aritenoidektomi, lateralizasyon, kordotomi ve hatta deneysel olarak elekriksel stimülasyon ve pacing teknikleri bu hastalara uygulanmaktad›r. Yöntem: Bu çal›flmada Ocak 1997-Mart 2008 tarihleri aras›nda Çukurova Üniversitesi Kulak Burun Bo¤az Anabilim Dal›’nda bilateral abduktor paralizisi nedeniyle posterior kordotomi yap› lan 65 hasta de¤erlendirildi. Subjektif de¤erlendirmeler hastalar› n tamam›na yap›l›rken, objektif de¤erlendirmeler 45 hastaya yap›ld›. Hastalar klinik bilgileri, etyoloji ve muayene bulgular› na göre s›n›flad›r›ld›. Preoperatif ve postoperatif olarak e¤- zersiz toleranslar›, solunum fonksiyon testleri ve fonasyon hava ak›m›n› ölçen aerodinamik analizler yap›ld›. Postoperatif aspirasyon ve yutma fonksiyonlar› de¤erlendrildi. Bulgular: Postoperatif olarak subjektif de¤erlendirme yap›lan 65 hastada egzersiz tolarans› 25 hastada çok iyi, 37 hastada iyi olarak saptand›. Solunum fonksiyonlar›n›n de¤erlendirilmesinde PEF de¤erleri kullan›ld›. Postoperatif olarak PEF de¤erlerinde anlaml› olarak art›fl görüldü (P<0.05). Preoperatif ve postoperatif dönemde MFZ, S/Z, Jitter ve Shimmer de¤erleri karfl›laflt› r›ld›. MFZ (P<0.001), S/Z (P<0.001), Jitter (P<0.001) ve shimmer (P<0.001) de¤erlerinde anlaml› olarak farkl›l›k görüldü. Ses kalitesinde istatistiksel olarak anlaml› azalma vard› ancak mevcut sesin yeterli oldu¤u ve hastalar›n yaflant›lar›nda bir problem teflkil etmedi¤i gözlendi. Sonuç: Bilateral vokal kord paralizisi; hayat› tehdit edici potansiyeli olan, solunum güçlü¤üne neden olan bir klinik durumdur. Endoskopik posterior kordotominin güvenilirli¤i, etkinli¤i, çabuk ve kolay uygulanabilirli¤i d›fl›nda, k›sa hospitalizasyon süresi, düflük komplikasyon riski gibi önemli avantajlar› vard›r. Türk Otolarengoloji Arflivi, 2008; 46(3): 240-244

Türk Otolarengoloji Arşivi 2009; 47(2): 106]

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale