Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2009 » Bipolar Radyofrekans Uygulamasının, Alt Konka Hipertrofilerindeki Etkinliğinin, Rinomanometrik Olarak İncelenmesi
 

Bipolar Radyofrekans Uygulamasının, Alt Konka Hipertrofilerindeki Etkinliğinin, Rinomanometrik Olarak İncelenmesi

Civelek Ş., Özçelik M., Kalkavan C.Ş., Koç B., Turgut T.

Amaç: Medikal tedaviye dirençli alt konka hipertrofisinin cerrahi tedavisinde kullanılan, kolay ve minimal invaziv bir yöntem olan alt konkaya bipolar radyofrekans uygulanmasının etkinliğinin objektif ve sübjektif ölçümlerle değerlendirilmesi. Yöntem: Kliniğimize izole alt konka hipertrofisine bağlı kronik nazal obstrüksiyon yakınması ile başvuran toplam 40 hasta çalışmamıza dahil edildi. Hastalarin yaş aralığı 19 ile 55 arasında olmakla birlikte ortalama 26.2 idi. Hastalara lokal anestezi altında alt konkaya bipolar radyofrekans ile cerrahi ablasyon uygulaması yapıldı. Objektif değerlendirme amacıyla uygulama öncesi ve postoperatif 6. haftada anterior rinomanometri uygulandı. Hastalar ayrıca preoperatif ve postoperatif olarak vizüel analog skala ile semptomlarındaki düzelme açısından değerlendirildi. Her iki nazal kavitedeki dirençler ve vizüel analog skala değerleri saptanarak istatiksel olarak yorumlandı. Elde edilen verilerle alt konkanın radyofrekans ile cerrahi işleminin etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlandı. Bulgular: İzole alt konka hipertrofisine bağlı nazal obstrüksiyonun tedavisi amacıyla radyofrekans uygulanan hastalarda her iki nazal kavitenin toplam dirençlerinin preoperatif ve postoperatif 6. haftadaki ölçüm değerleri ve vizüel analog skala ortalamaları istatiksel olarak değerlendirildi. Elde edilen değerler radyofrekans uygulanmasının etkinliği açısından anlamlı bulundu. Sonuç: Uygulama kolaylığı ve minimal invaziv özelliği nedeniyle alt konka hipertrofisine bağlı nazal obstrüksiyonun azaltılması amacıyla günümüzde giderek artan sıklıkla tercih edilen bir yöntem olan alt konkaya radyofrekans uygulamasının değerlendirilmesine yönelik bu çalışmada hem objektif hem de sübjektif değerlendirmeler neticesinde bu uygulamanın güvenilir ve etkin bir yöntem olduğu neticesindeyiz.

The Evaluation Of Efficacy İn Radiofrequency Ablation To The İnferior Turbinate Hypertrophy With Rhinomanometry

Civelek Ş., Özçelik M., Kalkavan C.Ş., Koç B., Turgut T.

IObjectives: To determine efficacy of the minimally invasive technique of radiofrequency ablation applied to the inferior concha in cases of inferior concha hypertrophy refractory to medical treatment. Methods: 40 patients that applied to our clinic with complaints of nasal obstruction later determined to have isolated inferior concha hypertrophy were included in the study. Patients’ age ranged from 19 to 55, with the mean being 26.2. Patients were treated with bipolar radiofrequency inferior concha ablation under local anesthesia. Patients undertook anterior rhinomanometry tests prior to surgery and again 6 weeks postoperative to achieve objective measurement. Patients were also analyzed using a visual analog scale (VAS) before and 6 weeks after surgery. All data was statistically analyzed and the data was used to assess the effect of radiofrequency application to the inferior concha. Results: Total resistance of both nasal cavities was measured preoperatively and 6 weeks after surgery combined with a VAS performed at the same times after radiofrequency ablation in patients with nasal obstruction created by isolated inferior choncha hypertrophy. Results were statistically significant in the fact that radiofrequency ablation was an effective method of treatment. Conclusion: The fact that application of radiofrequency ablation to a patient with nasal obstruction due to a hypertrophic inferior concha is a simple procedure and also has a minimally invasive status has led to its increased use in this problem. In this study both objective and subjective data was obtained to assess efficacy. Both showed that this procedure is a safe and effective method of treatment.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2009-3 Syf:111-116

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale