2010

1. Künt ve penetran baş boyun travmalı hastalara cerrahi yaklaşımımız ve değerlendirilmesi
Our surgical approach to the patients with blunt and penetrating head and neck trauma and its evaluation
2. Parotis bezi kitlelerinin benign-malign ayrımında MRG ile üç fazlı kontrastlı çok kesitli BT incelemelerinin..
Comparison of MRI and triphasic dynamic contrast enhanced multislice spiral CT in the differentiation of..
3. Olgu sunumu: Pilomatriksoma. Malherbe’nin benign kalsifiye epitelyoması
Case report: Pilomatrixoma. Benign calcifiying epithelioma of Malherbe
4. Apron fleple total larenjektomi yapılan vakada gelişen geniş fistülün primer kapatılması: Olgu sunumu
The primary closure of the large fistula occured after total laryngectomy operation with apron flap incision:a case ..
5. Dil kanserini taklit eden ülseratif eozinofilik granülom olgusu
A case report of eosinophilic ulcerative granuloma that mimics carcinoma of the tongue
6. Dil kökünde radyofrekans etanol kombinasyonunun doku ablasyonu üzerine etkisi
The effect of tissue ablation model with radiofrequency induced thermotherapy and ethanol in tongue base
7. Larengeal skuamöz hücreli karsinomun sıradışı bir formu: Kondilomatöz karsinom
An unusual variant of laryngeal squamous cell carcinoma: condylomatous carcinoma
8. Horlamada burun cerrahisinin etkinliği
Efficacy of nasal surgery on snoring
9. Total larenjektomili hastalarda ses protezi ile konuşma rehabilitasyonu
Speech rehabilitation with voice prosthesis in total laryngectomized patients
10. Tıkayıcı uyku apne sendromlu hastaların serumunda beyin kaynaklı natriüretik peptid düzeylerinin araştırılması
Investigation of serum brain natiuretic peptide levels in patients with obstructive sleep apnea syndrome
11. Hiyoid kemik hemanjiyomu: Nadir bir olgu sunumu
Hemangioma of the hyoid bone: a rare case report
12. 49 yaşında bilateral konjenital yetişkin koanal atrezi: Nadir bir olgu sunumu
Adult congenital bilateral choanal atresia at 49-year-old: a case report of a rare entity
13. Alt konka yerleşimli bir pleomorfik adenom olgusu
A case of pleomorphic adenoma of the inferior turbinate
14. Supraglottik kitle şeklinde bulgu veren larengeal herpes
Herpetic involvement of larynx presenting as a supraglottic mass
15. Akut tonsillit ayırıcı tanısında seyrek görülen bir durum: Lösemi
A rare case in differential diagnosis of acute tonsillitis: leukemia
16. Alt konka hipertrofisinde bipolar radyofrekans uygulamasının etkinliği
The effectiveness of bipolar radiofrequency application on inferior turbinate hypertrophy
17. Kronik otitis mediada kemik zincir ile orta kulak mukoza patolojilerinin ilişkisi
Relationship between pathologies of bone chain and middle ear mucosa in chronic otitis media
18. İstanbul’da ilkokul çağı çocuklarında bruksizm prevalansı ve yaş gruplarıyla ilişkisi
Prevalence of bruxism in Istanbul primary school children and association with the age groups
19. Nadir görülen bir lipom vakası: Dilde lipom
A rare case of lipoma: lipoma of the tongue
20. Trafik kazası sonucunda oluşan farengeal yırtıkla beraber izole hyoid kemik fraktürü:Olgu sunumu ve literatür
Isolated hyoid bone fracture with pharyngeal laceration caused by road traffic accident:a case report and review of ..
21. Parotis bezi soliter nörofibroması: Olgu sunumu
Neurofibroma of the parotid gland: a case report
22. Larenks yassı hücreli kanserinde nöroendokrin farklılaşma bulunabilir mi?
Is there any neuroendocrine differentiation in squamous cell carcinoma of larynx?
23. Michel aplazisi ve Mondini displazisi birlikteliği: Olgu sunumu
Mondini and Michel deformities of the inner ear: a case report
24. Bilateral kronik otitis media ve fasiyal paralizi ile kendini gösteren Wegener granülomatozu
Wegener’s granulomatosis presenting with bilateral chronic otitis media and facial paralysis
25. Nadir orta kulak defektleriyle birlikte konjenital stapes fiksasyonu: Olgu sunumu
Congenital stapes fixation with uncommon middle ear defects: a case report
26. Lingual tonsilin primer lenfoması: Bir olgu sunumu
Primary lymphoma of the lingual tonsil: a case report
27. Ankara ilköğretim okullarında Kulak Burun Boğaz hastalıkları prevalansı
The prevalence of ear nose throat diseases in primary schools in Ankara
28. Alt konka hipertrofilerinde bipolar radyofrekans uygulamasının etkinliğinin değerlendirilmesi
The efficiency of bipolar radiofrequency surgery in inferior turbinate hypertrophy
29. Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisinin tiroid hormonları üzerine etkisi
The effect of fine needle aspiration biopsy on thyroid hormone levels
30. Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda klinik hikaye ve fizik muayene bulgularının apne-hipopne indeksi ile ilişkisi
Relationship between clinical history and physical examination findings and apnea hypopnea index in patients with..

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale