Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2010 » Alt konka hipertrofilerinde bipolar radyofrekans uygulamasının etkinliğinin değerlendirilmesi
 

Alt konka hipertrofilerinde bipolar radyofrekans uygulamasının etkinliğinin değerlendirilmesi

Bora F., Yiğit Ö., Çavuşoğlu İ., Kırgezen T., Çakır A. Z.

Amaç: Alt konka hipertrofisinde radyofrekans ablasyon tedavisinin (RAT) etkinliğini, güvenilirliğini ve mukoza üzerine olan etkilerini araştırmak amaçlandı. Yöntem: İzole alt konka hipertrofisi olan ve medikal tedaviye yanıt vermeyen, ortalama yaşı 31 olan 36 vaka (15 E, 21 K) çalışmaya alındı. Lokal anestezi altında RAT uygulandı. Tedavi öncesi ve sonrası nazal tıkanıklık semptomları vizüel analog skala (VAS) ile değerlendirildi. Nazal hava yolu değişiklikleri ameliyat öncesinde ve sonraki haftada akustik rinometri ile dekonjestan öncesi ve sonrası incelenip, minimal kesitsel alan (MCA) ve nazal volüm ölçümleri yapıldı. RAT’nin mukosilyer aktivite üzerine etkileri sakarin testi ile değerlendirildi. Bulgular: VAS ile nazal obstrüksiyonu içeren semptom skorunda anlamlı düzelme saptandı. Akustik rinometri ile nazal açıklık değerlerinde istatiksel olarak anlamlı artış saptandı. Dekonjestan uygulanarak yapılan akustik rinometri ölçümlerinde preoperatif ve postoperatif değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı düzelme saptanmadı (p>0.05). Dekonjestan uygulanmadan yapılan akustik rinometri ölçümlerinde ameliyat sonrasında MCA ve nazal volüm değerinde anlamlı artma saptandı. Preoperatif ve postoperatif sakarin testi ile mukosiliyer temizleme hızı arasında ise istatistiksel fark saptanmadı (p>0.05). Sonuç: Radyofrekans cerrahisinin nazal mukozal hasar yaratmadığı gözlendi. RAT; lokal anestezi ile uygulanabilen, hastanın postoperatif dönemde sosyal aktivitesini engellemeyen, yüz güldürücü sonuçları olan minimal invaziv bir cerrahi yöntemdir.

The efficiency of bipolar radiofrequency surgery in inferior turbinate hypertrophy

Bora F., Yiğit Ö., Çavuşoğlu İ., Kırgezen T., Çakır A. Z.

The efficiency of bipolar radiofrequency surgery in inferior turbinate hypertrophy Objectives: The aim of the study was to evaluate the efficiency, reliability and mucosal effects of radiofrequency ablation therapy in inferior turbinate hypertrophy. Methods: Thirty-six patients (15 males and 21 females), mean age 31-year-old with isolated inferior concha hypertrophy and did not responded to medical therapy, were included in the study. Radiofrequency ablation therapy (RAT) was performed on all patients under local anaesthesia. Nasal obstruction symptoms were evaluated by visual analog scale (VAS) before and after the treatment. Nasal airway changes were assessed via acoustic rhinometry before and after decongestant application, before and at the 6th week after treatment and then minimal cross-sectional area (MCA) and volume measures were done. The effect of RAT on mucocilliary activity was evaluated via the saccharin test. Results: Nasal obstruction scores in the VAS decreased significantly and MCA and nasal volume values increased significantly which were assessed using acoustic rhinometry. In acoustic rhinometry measurements after decongestant application; there was no statistically significant improvement between preoperative and postoperative values (p<0.05). In acoustic rhinometry measures without decongestant application; there was a significant increase in postoperative MCA and volume values. There was no statistical difference in preoperative and postoperative mucociliary clearence rates measured via the saccharin test. Conclusion: It was seen that RAT did not cause any mucosal damage. RAT is an effective minimally invasive technique, which can be performed under local anaesthesia and does not effect postoperative social activities of patients.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2010; 48(1): 7-12

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale