Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2010 » Nadir görülen bir lipom vakası: Dilde lipom
 

Nadir görülen bir lipom vakası: Dilde lipom

Karakoç Ö., Yılmaz H., Bostancı H.

Lipomlar en sık görülen yumuşak doku tümörleri olmalarına rağmen dilde çok nadir olarak izlenirler. Oral kaviste lipomları genellikle yaşaman dördüncü ve beşinci dekadandan sonra görülen kitlelerdir. İntraoral lipomlar sıklıkla bukkal mukoza, bukkal sulkus, retromolar bölge ve ağız tabanında görülen, uzun süredir var olan yuvarlak ya da oval submukozal nodüller olarak izlenirler. Genellikle kapsüllüdürler ve tipik olarak etrafındaki dokulardan belirgin demarkasyon hattı ile ayrılırlar.Büyüklüğüne bağlı olarak konuşma, çiğneme ve yutma güçlüğü yapabilmektedirler. Derin yerleşimli olan lipomların ayırıcı tanısında ranula, dermoid kist, tiroglossal kanal kisti, ektopik tiroid dokusu, pleomorfik adenom, mukoepidermoid karsinom ve malign lenfoma akla gelmelidir. Tedavileri cerrahi eksizyondur ve kesin teşhis histopatolojik inceleme ile konulur. Bu çalışmada dil sol lateralinde derin yerleşimli lipom vakası sunulmaktadır.

A rare case of lipoma: lipoma of the tongue

Karakoç Ö., Yılmaz H., Bostancı H.

The lipomas have rarely been seen in tongue though they are the most seen types of tissue tumors. Oral cavity lipomas are masses usually seen after third and four decades of the life. Intraoral lipomas are often seen as rounded or ovoid submucosal nodules that have been placed in buccal mucosa, buccal sulcus, retromolar region and mouth floor for a long time. In general, they are encapsulated and typically discriminated with demarcation line from the environmental tissues. According to their diameters, they can cause difficulties in speaking, chewing and swallowing. Ranula, dermoid cysts, thyroglossal duct cysts, ectopic thyroid tissues, pleomorphic adenoma, mycoepidermoid carcinoma and lymphomas should be kept in mind in distinctive diagnose of lipomas. The treatment of lipomas is surgical and the definitive diagnose is made by histopathologic evaluation. In this case, we present a lipoma lying deeply in the left lateral side of the tongue.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2010; 48(2): 75-78

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale