2011

1. Unilateral konka büllozanin alt konka üzerine etkisi: CT değerlendirmesi
The effect of concha bullosa of the unilateral inferior turbinate: CT evaluation
2. Sessiz sinüs sendromu
Silent sinus syndrome
3. Ethmoid bölgede fibrosarkom
Fibrosarcoma of the ethmoid region
4. Nadir görülen tek taraflı burun kitlesi olgusu: Kafa tabanı miksoma
A rare cause of unilateral nasal mass: Skull base myxoma
5. Aurikular Kaposi sarkomu: Atipik lokalizasyon
Kaposi Sarcoma of the Auricle: Atypical localization
6. Tıkayıcı uyku apne sendromunda dil kökü radyofrekansı sonrası komplikasyonlarımız
Our experiences with tongue base radiofrequency, for treatment of obstructive sleep apnea
7. Kafa travması sonrası karşı kulakta ileri derecede işitme kaybı: olgu sunumu
Contralateral profound hearing loss after head trauma: A case report
8. Orta konka tutulumu olan monostotik fibröz displazi olgusu
Monostotic fibrous dysplasia involving middle turbinate
9. Dış kulak yolu malign tümörü zemininde gelişen miyazis
Myiasis based on squamous cell carcinoma of the external auditory canal
10. Konjenital epulis: Olgu sunumu
Congenital epulis: A case report
11. Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda vücut kitle indeksi ve boyun çevresi ölçümlerinin apne hipopne indeksiyle..
Corelation of apnea hypoapnea index concerned with body mass index and neck circumference measurements ..
12. Travmatik vokal kord paralizisi
Traumatic vocal cord paralysis
13. Bilateral tonsil hipertrofisi ile kliniğe başvuran non-Hodgkin lenfoma olgusu
Non-Hodgkin lymphoma presenting with bilateral tonsillar hypertrophy: A case report
14. Nadir bir burun tıkanıklığı nedeni: Frontokoanal polip
A rare cause of nasal obstruction: Frontochoanal polyp
15. Larinks karsinomu ve laringosel birlikteliği
Assocation of the larynx carsinom and laryngocele
16. Larengeal hamartom: Olgu sunumu
Laryngeal hamartoma: A case report
17. Otojen kıkırdak greftleriyle augmentasyon rinoplasti
Augmentation rhinoplasty with autogenous Augmentation rhinoplasty with autogenous cartilage grafts
18. Penetran larenks travmasına bağlı gelişen tiroid kıkırdak defektinin septal kıkırdak greftiyle rekonstrüksiyonu
The reconstruction of thyroid cartilage defect due to penetrating Laryngeal trauma using a autogenous..
19. İİAB sonrası larenkste itilmeye yol açan tiroid nodül içi kanama: Olgu Sunumu
Post FNAB hematoma in thyroid nodule causing displacement of larynx: A Case Report
20. Esteziyonöroblastom nedeniyle kraniofasial rezeksiyon: Olgu sunumu
Craniofacial resection due to esthesioneuroblastoma: A case report
21. Kronik servikal lenfadenopati ile seyreden Castleman Hastalığı: Olgu sunumu
Castleman’s Disease in a patient with chronic cervical lymphadenopathy: A case report
22. Brankial kleft kisti: Seksen dört yaşında hastada nadir tanı: Olgu sunumu
Branchial cleft cyst: A rare diagnosis in a 84-year old patient. A case report
23. Büyük guatr
Huge guatr

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale