Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2011 » Unilateral konka büllozanin alt konka üzerine etkisi: CT değerlendirmesi
 

Unilateral konka büllozanin alt konka üzerine etkisi: CT değerlendirmesi

Özturan O., Aksoy F., Veyseller B., Apuhan T., Yıldırım Y.S.

Amaç: Burnun anatomik varyasyonu olarak en sık septum deviyasyonu, ikinci sıklıkta ise Konka Bülloza (KB) görülür. KB osteomeatal bölgenin en sık görülen anatomik varyasyonudur. Sıklıkla osteomeatal kompleks patolojileriyle beraberdir. KB’nın septum, osteomeatal kompleks ve enfeksiyonlar ile ilişkisi incelenmiş ancak gelişimsel olarak alt konka üzerine etkisi bilinmemektedir. Bu çalışmadaki amacımız, tek taraflı konka büllozanın alt konka açısı üzerine etkisini araştırmaktı. Yöntem: Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB polikliniğine başvuran ve tetkikleri esnasında tek taraflı KB saptanan hastalar arasından çalışma grubu oluşturuldu. Klinik çalışmaya toplam 43 hasta alındı. Hastalar 23 erkek 20 bayandan oluşmaktaydı. Yaş ortalaması 29.4 (19-46) idi. KB tarafı çalışma, KB olmayan taraf ise kontrol grubu olarak alındı. Hastaların koronal plandaki paranazal sinüs tomografisinde KB’nın ön, orta ve arka kısmından geçen kesit düzlemlerinde ve aynı kesit düzeyinde kontrol tarafından ölçümler yapıldı. Alt konkanın maksiller sinüs medial duvarı ile olan açısı ve KB’nın orta kısmından geçen kesitte konka kemiğinin maksiller sinüs duvar kemiği ile olan mesafesi ölçülerek konkanın lateral duvara olan uzaklığı belirlendi. İki grup arası farklılıkların karşılaştırılması istatiksel olarak yapıldı. Bulgular: İki grup arasında yaş ve cinsiyet açısından anlamlı farklılık yoktu. KB’nın ön, orta ve arka kısmından geçen kesit düzlemlerinde, alt konka açıları kontrol tarafına göre çok belirgin olarak düşük bulundu (p<0.0001). Alt konka kemiği ile maksiler sinüs duvarı arası uzaklık KB tarafında kontrol tarafına göre çok daha düşük bulundu (p<0.0001). Sonuç: Bizim çalışmamızda, unilateral konka büllozanın alt konkanın lateral duvar ile olan açısı diğer tarafa kıyasla çok belirgin olarak azalma göstererek nazal volümü etkilediği gösterilmektedir. Aynı zamanda KB tarafındaki alt konkanın maksiller sinüs duvarına olan uzaklığı diğer tarafa kıyasla daha az olarak saptanmıştır.

The effect of concha bullosa of the unilateral inferior turbinate: CT evaluation

Özturan O., Aksoy F., Veyseller B., Apuhan T., Yıldırım Y.S.

Objectives: The most common anatomic variations of nasal septum deviation, the second most common Concha Bullosa (CB) are seen on the nose. CB is the most common anatomic variation of the osteomeatal region. CB is often together with osteomeatal complex pathology. Septum, osteomeatal complex and infection investigated its relationship with CB, but are unknown in the developmental effects of inferior turbinate. The purpose of the present study was to evaluate the unilateral CB objectively the effect of the inferior turbinate. Methods: Haseki Education and Research Hospital during 1st ENT outpatient clinic and among the investigated patients with unilateral CB Study group was created. A total of 43 patients were included in this study. Consisted of 23 male and 20 female patients. The mean age of 29.4 (19-46), respectively. Study group of patients have with unilateral CB, control group have contra lateral side. Coronal paranasal sinus computed tomography in patients CB of front, middle and posterior sections in cross-sectional plane and at the same level of control measurements were made. The angle and the distance between the inferior turbinate bone and the lateral wall of the nasal fossa were measured on the coronal plane anterior posteriorly at tree (Front, middle and posterior) different anatomic levels. Statistically differences between the two groups were compared. Results: The two groups had no significant differences in age and gender. CB of front, middle and posterior parts of the cross-sectional plane, compared to the inferior turbinate much significantly lower than the control group (p<0.0001). Inferior turbinate bone with the maximum distance between the sinus wall in CB were much lower compared to the control side (p<0.0001). Conclusion: In our study, unilateral CB of the inferior turbinate is shown to affect the angle of the lateral wall other than by showing a very significant reduction in nasal volume. At the same time the inferior turbinate side of the CB, the maxillary sinus wall, the distance is less than the control side.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2011; 49(2):25-29

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale