2012

1. Parameningeal rabdomiyosarkomlar: Olgu sunumu
Parameningeal rhabdomyosarcomas: case report
2. Trakeotominin nadir bir sebebi: Her iki vokal kord arasında takılmış yabancı cisim, diş protezi
A rare cause of tracheotomy: foreign body lodged in vocal cords, the broken piece of dental prosthesis
3. Nadir görülen bir olgu: Postauriküler pilonidal sinüs olgusu
An unusual case: postauricular pilonidal sinus
4. Laringeal fibrosarkom: Olgu sunumu
Laryngeal fibrosarcoma: a case report
5. Nazofaringeal dermoid kist: Olgu sunumu
Nasopharyngeal dermoid cyst: case report
6. Tek taraflı endoskopik sinüs cerrahisi yapılan hastaların değerlendirilmesi
Evaluation of patients with unilateral endoscopic sinus surgery
7. Intramasseter hemanjiom
Intramuscular hemangiom
8. Multipl kranial sinir tutulumu gösteren Herpes Zoster Oticus olgusu
A case with Herpes Zoster Oticus involving multipl cranial nerves
9. Maksiller sinüste osteoid osteoma
Osteoid osteoma of the maxillary sinus
10. Maksiller sinüs içerisine uzanan orta konka osteomu
Middle turbinate osteoma extending into the maxillary sinus
11. Peritonsiller apse ile gelen diffüz büyük B hücreli lenfoma
Diffuse large B-cell lymphoma that comes with peritonsillar abscess
12. Tonsillektomi sonrası geç dönem kanamalarda enfeksiyonun rolü
Role of infection in late period post-tonsillectomy bleedings
13. Nazofaringeal anjiyofibrom, patuloz tuba östaki, pediatrik nazal septum deviyasyonu, kapalı teknik rinoplasti, koanal..
Juvenile nasopharyngeal angiofibroma, patulous eustachian tube, pediatric nasal septum deviation, closed..
14. Presbiakuziye eşlik eden subjektif tinnituslu hastalarda anksiyete ve depresyon sıklığının değerlendirilmesi:..
Assesment of anxiety and depression frequency in patients with subjective tinnitus accompanied by presbyacusis:..
15. Brankial kleft kistini taklit eden papiller tiroid karsinomu kistik metastazı: İki olgu sunumu
Cystic nodal metastasis of thyroid papillary carcinoma mimicking branchial cleft cyst: Two case reports
16. İşitme azlığı ve ses kısıklığı yapan ender bir patoloji: Nazofaringolarengeal amyloidozis
A rare pathology that cause of hearing loss and deafness: Nasopharyngolaryngeal amyloidosis
17. Maksiller sinüs tüberkülozu: Olgu sunumu
Maxillary sinus tuberculosis: a case report
18. Orbita ve frontal loba infiltre bir mukosel olgusu
A case of mucocele infiltrate to orbit and frontal lobe
19. Larenks kanserinin preoperatif, intraoperatif ve postoperatif evrelemelerinin karşılaştırılması
20. Kronik egzamatöz eksternal otitte topikal steroid kullanımına bağlı gelişen dış kulak kavitesi:Olgu sunumu
Topical steroid induced chronic eczematous external otitis with consisting of external ear cavity: A case report
21. Kronik otitis medialı bir hastada aural myiasis
Aural myiasis in a patient with chronic otitis media
22. Boyun bölgesinde nadir görülen bir kitle: Primer hidatik kist
A rare mass in the neck region: Primary hydatid cyst
23. Orbital selüliti komplike eden miyozit: Vaka sunumu
Myositis complicating orbital cellulitis: A case report
24. Preop tanısı intrakordal kist ile karışan larengeal miksoma
Laryngeal myxoma mimicking intracordal cyst
25. Nonsteroid antiinflamatuar ilaçların işitme üzerine etkileri
Effects of nonsteroidal anti-inflammatory drugs on hearing

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale