Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2012 » Larenks kanserinin preoperatif, intraoperatif ve postoperatif evrelemelerinin karşılaştırılması
 

Larenks kanserinin preoperatif, intraoperatif ve postoperatif evrelemelerinin karşılaştırılması

Uslu C., Naiboğlu B., Akduman D., Karaman M., Bilaç Ö., Durmuş R.

Amaç: Larenks kanseri preoperatif, intraoperatif ve postoperatif evrelemelerini karşılaştırarak uygulanacak tedavinin hasta açısından optimizasyonuna katkıda bulunmak. Yöntem: Bu çalışma, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Kulak Burun Boğaz Kliniği’nde larenks kanseri nedeniyle cerrahi uygulanan ve preoperatif radyoterapi almamış, 43’ü erkek (%89.6), 5’i kadın (%10.4) 48 hasta ile yürütüldü. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 58.2±19.3 olup, %56.25’inde transglottik, %27.08’inde supraglottik ve %16.66’sında glottik tümör mevcuttu. Evre I hastalar preoperatif %4.16, intraoperatif %0 ve postoperatif %8.33 iken; evre II hastalar sırasıyla %25, 27.03, 22.91; evre III hastalar %58.14, 39.58, 43.75 ve evre IV hastalar %12.5, 33.33, 25 olarak saptandı. Tüm evreler için ortalama hata oranı %40.4 olarak saptandı. Hastalık evreleri preoperatif döneme göre intraoperatif dönemde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artış gösterdi (p<0.05). Preoperatif döneme ile postoperatif dönem ve intraoperatif dönem ile postoperatif dönem arasında ise istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Sonuç: Lezyonun yaygınlığı cerrahi esnasında daha iyi değerlendirilebilmektedir. Bundan dolayı yapılacak ameliyatın şekline karar verirken intraoperatif değerlendirmeye önem verilmesi gerekir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2012; 50(2):21-25

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale