Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2012 » Presbiakuziye eşlik eden subjektif tinnituslu hastalarda anksiyete ve depresyon sıklığının değerlendirilmesi:..
 

Presbiakuziye eşlik eden subjektif tinnituslu hastalarda anksiyete ve depresyon sıklığının değerlendirilmesi:..

Karataş E., Şimşek G., Demirtaş E.

Presbiakuziye eşlik eden subjektif tinnituslu hastalarda anksiyete ve depresyon sıklığının değerlendirilmesi: Bir pilot çalışma.. Amaç: Presbiakuzi geriatrik hastalarda en sık görülen kronik hastalıklardan biridir. Bu hastaların önemli bir kısmında sadece işitme kaybı varken, bazı hastalarda eşlik eden subjektif tinnitus şikayeti ön plana çıkmakta ve yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmada presbiakuzi tanısı koyulan ve aynı zamanda tinnitus yakınması olan yaşlı popülasyonda anksiyete ve depresyon sıklığının araştırılması amaçlandı. Yöntem: Kliniğimize 01.11.2011-01.07.2012 tarihleri arasında işitme kaybı ve çınlama yakınmaları ile başvuran 65 yaş üstü hastalar çalışma grubunu oluşturdu (n=30). Sadece presbiakuzi tanısı koyulan hastalar ise kontrol grubu olarak seçildi (n=30). Hastalardan temel laboratuvar tetkikleri ile birlikte, saf ses odyometri, timpanometri ve konuşma odyometrisi testleri yapıldı. Daha sonra birebir görüşme yöntemi ile Beck anksiyete ve depresyon anketleri doldurtularak gruplar arasında karşılaştırıldı. Bulgular: Grupların temel klinik ve laboratuvar özellikleri benzerdi. Her iki grubun eğitim ve aylık gelir düzeyleri arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Subjektif tinnituslu hastalarda Beck anksiyete ve Depresyon skorları sırasıyla 17.8±3.6 ve 19.8±4.2; kontrol grubunda bu değerler sırasıyla 12.7±3.7 ve 13.1±4.0 saptandı (p<0.001). Sonuç: Elde ettiğimiz ön bulgulara göre ileri yaşta işitme kaybı ile birlikte subjektif tinnitus tarif eden hastalarda anksiyete bozukluğu ve depresyon sıklığı anlamlı ölçüde artmış olabilir. Bu hasta grubunun yönetiminde işitme cihazına ek olarak psikiyatrik konsültasyon istenmesi altta yatan anksiyete ve depresyonun düzeltilmesi ile tedavi başarısını ve hasta memnuniyetini arttırabilir.

Assesment of anxiety and depression frequency in patients with subjective tinnitus accompanied by presbyacusis:..

Karataş E., Şimşek G., Demirtaş E.

Assesment of anxiety and depression frequency in patients with subjective tinnitus accompanied by presbyacusis: A pilot study.. Objectives: Presbyacusis is one of the most common choronic diseases in geriatric patients. Most of the cases have only hearing loss however; accompanying subjective tinnitus might be the predominant symptom in a number of patients and a negative factor on quality of life. In this study, we aimed to investigate the frequency of depression and anxiety in geriatric population who diagnosed with presbyacusis and also suffering from tinnitus. Methods: The study group consisted of patients older than 65 years those admitted to outpatient clinic between the dates of 11.01.2011 and 07.01.2012 with the complaints of hearing loss and tinnitus (n=30). Patients only diagnosed with presbyacusis was chosen as the control group (n=30). Basic laboratory tests were performed to the patients together with pure tone audiometry, speech audiometry and tympanometry. In addition, Beck anxiety and depression questionnaires filled out by interviewing method and the results were compared. Results: The main clinical and laboratory characteristics of the groups were similar. There was no significant difference in education and monthly income levels for each of the two groups. Beck anxiety and depression scores in patients with subjective tinnitus were found to be 17.8±3.6 and 19.8±4.2; in control group were 12.7±3.7 and 13.1±4.0 respectively (p<0.001). Conclusion: According to our preliminary findings insidence of depression and anxiety can be significantly increased in elderly patients who were describing subjective tinnitus with hearing loss. In the management of this group, psychiatric consultation in addition to the conventional hearing aid can increase the success of treatment and patient satisfaction with the correction of accompanying anxiety and depression.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2012; 50(4):74-77

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale