Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2013 » Farinksin Disfaji Yapan Tümör veya Tümör Benzeri Nadir Lezyonları
 

Farinksin Disfaji Yapan Tümör veya Tümör Benzeri Nadir Lezyonları

Çokkeser Y., Akbay E., Çevik C., Bayaroğulları H.

Amaç: Bu makalenin amacı disfaji şikayetleri ile başvuran hastalarda tespit ettiğimiz, farinksin değişik seviyelerinde gözlenebilen çok nadir tümör ya da tümör benzeri kitleleri tartışmaktır. Yöntemler: 2009-2011 yılları arasında hastanemize yutma güçlüğü şikayeti ile başvuran hastalar arasında disfajiye sebep olan orofaringeal, hipofaringeal ve laringeal düzeyde kitlesi bulunan 21 vaka teşhis edildi. Detaylı bir anamnez ve fizik muayene ile birlikte tanı amaçlı olarak kontrastlı-kontrastsız Manyetik Rezonans Görüntüleme, Bilgisayarlı Tomografi, 3 boyutlu Bilgisayarlı Tomografi, Multiple row-Detector Bilgisayarlı Tomografi, MR anjiyografi ve 99m Tc sintigrafi görüntülemeleri kullanıldı. Bulgular: On ikisi kadın ve 9’u erkek 21 hasta calışmaya dahil edildi. Yas ortalamasi 49.23±32.71 idi (min. 15-maks 80). On bir olguda, orafaringeal seviyede, kalan 10 olguda ise laringeal ve hipofaringeal seviyede parsiyel obstrüksiyon saptandı. Sonuç: Endoskopik, radyolojik ve laboratuvar değerlendirmelerle birlikte detaylı hikaye ve muayene, disfajiye sebep olan orafarinks ve boynun az reastlanılan tümör ve tümör benzeri lezyonlarının erken teşhisinde ve tedavisinde çok önemlidir.

Rare Tumours and Tumour-like Lesions of Pharynx That Cause Dysphagia

Çokkeser Y., Akbay E., Çevik C., Bayaroğulları H.

Objective: The aim of this article is to discuss rarely encountered tumours and tumorous masses at the different levels of pharynx that were diagnosed in patients admitted to our hospital with the complaint of dysphagia. Methods: Twenty-one cases with masses causing dysphagia at the oropharyngeal, hypo-pharyngeal and laryngeal levels were identified among patients admitted to our hospital with the complaint of difficulty with swallowing between the years 2009 and 2011. Detailed anamneses and physical examinations were performed. In addition, for the purpose of diagnosis, the following were applied: Magnetic Resonance Imaging with and without contrast, Computerized Tomography, Three-Dimensional Computerized Tomography, Multiple row-Detector Computerized Tomography, MR Angiography and 99m Tc Scintigraphy. Results: Twenty-one patients, 12 women (57.1%) and 9 men (42.9%), were included in the study. Their mean age was 49.23±32.71 years old (min. 15-max. 80). There was partial obstruction at the oropharyngeal level in 11 cases; there was partial obstruction at the laryngeal and hypopharyngeal level in the other 10 cases. Conclusion: A detailed history and examination along with endoscopic, radiological and laboratory evaluations are important for early diagnosis and management of rare tumours and tumour-like lesions of the oropharynx and neck causing dysphagia.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2013; 51-1 1-6

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale