2014

1. Endolaringeal Uzanımlı Tiroglossal Duktus Kisti
Thyroglossal Duct Cyst with Endolaryngeal Extension
2. Tinnitus’da Yeni Tedavi Yaklaşımları: Repetetif Transkraniyal Manyetik Stimulasyon ve Transkraniyal Doğru Akım..
New Treatment Approaches in Tinnitus: The Place of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation and Transcranial..
3. Hangi Hastalar Pillar İmplanttan Fayda Görebilir?
Which Patients Can Benefit from Pillar Palatal Implant Procedure?
4. Van Bölgesinde Alerjik Rinit Hastalarında Yaşam Kalitesinin ve Alerjik Konjunktivit Birlikteliğinin Değerlendirilmesi
Assessment of Quality of Life and Coexistent Allergic Conjunctivitis in Patients with Allergic Rhinitis in Van Province
5. Subtotal Petrözektomi, Kavite Obliterasyonu ve Dış Kulak Yolunun Kör Kese kapatılması: 44 Olguluk Bir Serinin ..
Subtotal Petrosectomy and Blind Sac Closure of the External Auditory Canal: Single- Center Experience with 44 Cases
6. Tip 1 Timpanoplasti Yapılan Hastalarda BT Neden Gerekli değildir?
Why Do We Not Need CT in Patients Who Undergo Type I Tympanoplasty?
7. Baskılı Pansumanın Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemiye Etkisi, Prospektif Randomize Kontrollü Klinik Çalışma
The Impact of Pressure Dressing on Post-Thyroidectomy Hypocalcemia: Prospective Randomized Controlled Clinical Study
8. Otoplasti Sonuçları: Furnas Setback Sütür Komplikasyon Oranını Etkiler mi?
Otoplasty Outcomes and Results: Does Furnas Setback Suture Affect Complication Rates?
9. Yoğun Bakım Hastalarında Orta Kulak Basıncı ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Middle Ear Pressure and Factors Affecting It in Intubated Patients Hospitalized in Intensive Care
10. Sinonazal Bölgenin Nadir Görülen Patolojisi; Eozinofilik Anjiosentrik Fibrozis
Rare Pathology of Sinonasal Tract; Eosinophilic Angiocentric Fibrosis
11. Maksilla ve Mandibulada Dev Hücreli Reperatif Granülom: Olgu sunumu
Giant Cell Reparative Granuloma in Maxilla and Mandibula: A Case Report
12. Boyun Diseksiyonu Sonrasında Görülen Şilöz Tedavisinde Somatostatin Kullanımının Rolü
The Role of Somatostatin Treatment in the Management of Chylous Fistula after Neck Dissection
13. Konjenital Non-Sendromik Sensorinöral İşitme Kayıplı Hastalarda Gjb2 (Konneksin 26) Mutasyon Analizi
Analysis of Gjb2 (Connexin 26) Mutation in Patients with Congenital Non-Syndromic Sensorineural Hearing Loss
14. Çocuklarda Kartilaj Tip 1 Timpanoplasti Anatomikve Fonksiyonel Sonuçları ve Ameliyat Başarısının Ebeveyn..
Anatomic and Functional Results of Cartilage Type1 Tympanoplasty in Children and the Evaluation of the..
15. Ani İşitme Kaybında İntratimpanik Steroid Başlangıç Tedavisi Olabilir mi?
Can Intratympanic Steroid Be Initial Therapy for Sudden Sensorineural Hearing Loss?
16. Polisomnografide Otomatik ve Manuel Skorlama Tekniklerinin Karşılaştırılması
Comparison of Manual and Automated Scoring Techniques in Polysomnography
17. Kartilaj ve Fasya Timpanoplasti Uzun Dönem Sonuçlarının Yüksek Frekanslı Timpanometri ve Odyometri ile Değerlendirilmesi
Long-Term, High-Frequency Tympanometry and Audiometry Results after Cartilage and Fascia Tympanoplasty
18. Konvansiyonel Septoplasti Komplikasyonu: Pünömosefalusa Yol Açan Sfenoid Sinüs Hasarı
Sphenoid Sinus Injury Leading Pneumocephalus as a Complication of Conventional Septoplasty
19. Anevrizmal Subaraknoid Kanamanın Anjiyografik Embolizasyon ile Tedavisi Sonrası Bilateral Ani Nörosensoriyal İşitme..
Available.Bilateral Sudden Sensorineural Hearing Loss after Treatment of Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage..
20. Dudak Kanserlerine Yaklaşım, Güncel Tedavi Yöntemleri ve Rekonstrüksiyon Teknikleri
The Management, Current Treatment Modalities and Reconstruction Techniques for Lip Cancer
21. Çocuk Yaş Grubunda Görülen İnverted Papillomun Antrokoanal Polip ile Prezente Olması
Presentation of Childhood Inverted Papilloma as an Antrocoanal Polip
22. Uyku Apnesine Neden Olan Hipertrofik Lingual Tiroid
Hypertrophic Lingual Thyroid Causing Sleep Apnea
23. Periferik Vestibüler Hastalıklarda Kanıta Dayalı İlaç Tedavisi
Evidence-Based Medical Treatment in Peripheral Vestibular Diseases
24. Travmaya Sekonder Bichat Yağ Dokusunun Oral Kaviteye Herniasyonu
Herniation of Bichat's Fat Tissue into the Oral Cavity Secondary to Trauma

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale