Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2014 » Baskılı Pansumanın Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemiye Etkisi, Prospektif Randomize Kontrollü Klinik Çalışma
 

Baskılı Pansumanın Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemiye Etkisi, Prospektif Randomize Kontrollü Klinik Çalışma

Taşkın Ü., Aydın S., Oktay M.F., Şentürk T., Güntekin B., Özdamar K., Koçak E. H.

Amaç: Çalışmanın amacı total tiroidektomi sonrası baskılı pansumanın komplikasyonlara etkisini ve baskılı pansumanın serum kalsiyum seviyeleri ile olan ilişkisini incelemektir. Yöntemler: Total tiroidektomi yapılan 112 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar randomize olarak baskılı pansuman yapılan ve yapılmayanlar olarak iki gruba ayrıldı. Postoperatif dönemde 6-24 ve 48. saatlerde kalsiyum seviyeleri ölçüldü. Postoperatif dönemde semptomatik olanlar ve serum kalsiyum seviyeleri 8.0 mg/ dL’nin altına düşenler hipokalsemi olarak kabul edildi. Postoperatif 48. saatte direnler çekildi ve baskılı pansuman kaldırıldı. Bulgular: Her iki grupta yaş, cinsiyet, tiroid gland ağırlığı, 6-24-48. saat kalsiyum seviyeleri, total direnden gelen sıvı miktarı, hipokalsemi oranları arasında istatistiksel olarak fark yoktu (p>0.05). Hastaların %7.1’inde postoperatif hematom gelişti. Baskılı pansuman grubu ile karşılaştırıldığında baskısız pansuman grubunda istatiksel olarak daha fazla postoperatif hematom geliştiği görüldü (p<0.05). Tiroid gland ağırlığı ile direnden gelen sıvı miktarı arasında pozitif korelasyon vardı (p<0.05). Tiroid gland ağırlığı ve direnden gelen sıvı miktarı ile 6-24-48. saat kalsiyum seviyeleri arasında korelasyon yoktu (p>0.05). Sonuç: Total tiroidektomi sonrası baskılı pansuman yapılması postoperatif hematom riskini belirgin azaltmaktadır. Postoperatif kalsiyum seviyeleri istatiksel olarak anlamlı olmasa bile baskılı pansuman grubunda daha yüksek bulunmuştur.

The Impact of Pressure Dressing on Post-Thyroidectomy Hypocalcemia: Prospective Randomized Controlled Clinical Study

Taşkın Ü., Aydın S., Oktay M.F., Şentürk T., Güntekin B., Özdamar K., Koçak E. H.

Objective: The aim of the study was to evaluate the efficacy of pressure dressing on complications after total thyroidectomy and its correlation with serum calcium levels. Methods: There were 112 patients undergoing total thyroidectomy. Patients were randomized into two groups-with and without pressure dressing-and followed prospectively. The calcium levels were measured at 6, 24, and 48 hours postoperatively, respectively. Hypocalcemia was diagnosed when patients were symptomatic or calcium level was below 8.0 mg/dL. Dressing and drain were removed at the 48th hour of postoperatively. Results: The age, gender rate, thyroid gland weight, 6-, 24-, and 48-hour serum calcium levels, total drain liquid, and hypocalcemia rates were statistically similar in both groups (p>0.05). Postoperative hematoma developed in 7.1% of the cases and was statistically higher in the without-dressing group compared to with-dressing group (p<0.05). Thyroid gland weight was correlated positively with total drain liquid (p<0.05). Thyroid weight and total drain liquid level were not correlated with 6-, 24-, and 48-hour calcium levels (p>0.05). Conclusion: Pressure dressing after total thyroidectomy significantly reduces postoperative hematoma. Postoperative serum calcium levels were slightly higher in the pressure dressing group but not statistically significant.

Türk Otolarengoloji Arşivi 52: 57-60

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale