Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2014 » Otoplasti Sonuçları: Furnas Setback Sütür Komplikasyon Oranını Etkiler mi?
 

Otoplasti Sonuçları: Furnas Setback Sütür Komplikasyon Oranını Etkiler mi?

Yılmaz T., Günaydın R.Ö., Kuşcu O., Önay Ö.

Amaç: Kepçe kulak sık görülen bir konjenital deformitedir ve yıllar boyunca çok çeşitli düzeltici teknikler tanımlanmıştır. Kıkırdak koruyucu tekniklerde iki ana sütür tekniği kullanılmaktadır: Mustarde ve Furnas. Çalışmamızın amacı kliniğimizde kullanılan sütür tekniklerinin karşılaştırmasını yapmaktır. Yöntemler: Kombine method (Furnas ve Mustarde) ve yalnızca Mustarde sütürü kullanılarak otoplasti yapılmış olan 5-46 yaş arası 54 hasta (27 kadın ve 27 erkek) retrospektif olarak incelenmiştir. Otoplasti sonrası enfeksiyon, hematom gibi komplikasyonların, revizyon ihtiyacı ve elastik bandaj sürelerinin farklılıkları incelenmiştir. Bulgular: Hastaların %87’sinde (47) Furnas sütürü ve Mustarde; %75’i (41) bilateral, %25’i (13) unilateral olmak üzere kullanılmıştır. Hastaların %13’üne (7) yalnız Mustarde sütürü kullanılmıştır. Yetersiz estetik sonuç elde edilen %9 (5) hastaya revizyon cerrahisi yapılmıştır. Mastoid sargı, %91.6 (50) hastada bir gün süreyle uygulanıp, sonraki bir haftada elastik bandaj kullanımına geçilmiştir. Postoperatif takibinde hematom gelişen %8.4 (4) hastanın mastoid sargısı üç gün süre ile tekrarlanmıştır ve elastik bandajla takip süreleri 10 güne uzatılmıştır. Sonuç: Primer cerrahilerde %91, sekonder ve revizyon cerrahilerde %100 oranında kabul edilebilir tatminkar sonuç elde ettik. Bu çalışmada, değişik teknikler yerine standart yaklaşım kullandık, bu yaklaşımda daha fazla elevasyonun daha fazla komplikasyona yol açabileceğini saptadık. Furnas sütür kullanıldığında ise hematom, postoperatif enfeksiyon ve revizyon ihtiyacı gibi komplikasyon oranı daha yüksekti.

Otoplasty Outcomes and Results: Does Furnas Setback Suture Affect Complication Rates?

Yılmaz T., Günaydın R.Ö., Kuşcu O., Önay Ö.

Objective: Prominent ear is a common congenital deformity, and many modern otoplasty techniques have been described. In cartilage-sparing techniques, there are two main suture techniques: Mustarde and Furnas. The aim of this study is to evaluate our clinical outcomes comparing suture techniques. Methods: A combined method (Furnas and Mustarde) and only Mustarde suture were evaluated retrospectively in 54 patients (27 male, 27 female, age range: 5-46). We evaluated the revision needs, elastic headband wearing time, and complications, such as infection and hematoma after otoplasty. Results: Mustarde and Furnas sutures were performed on 87% (47) patients: 75% (41) bilaterally and 25% (13) patients unilaterally. In 13% (7), only Mustarde suture was performed. In 9% (5) of patients, we needed revision surgery due to unwanted aesthetic results. Among the 91.6 % (50) of patients who were followed with a mastoid head wrap for only 1 day, elastic headband wearing time was 1 week. It was performed for a duration of three days due to postoperative hematoma in 8.4% (4) of patients, and their bandaged follow-ups were extended to 10 days. Conclusion: We had 91% success in primary surgery and 100% success in revision and secondary surgeries, which were accepted as being quite satisfactory. In our study, we used a standard approach rather than various techniques and came to the conclusion that more elevation may cause more complications. If Furnas suture is used, the complication rate may be higher, such as hematoma, infection, or revision need.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2014; 52: 52-6

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale