2001

1. Pektoralis Major Myokütan Flep Uyguladığımız Hastaların Kan Akım Hızlarının Renkli Doppler Ultrasonografiyle İncelenmesi
2. Dil Kanserinde p53, p27, Siklin E Ve E2F' nin Klinikopatolojik Parametreler Ve Prognoz İle İlişkisi
3. Tiroidektomi Sonuçları
4. Mandibuler Rekonstrüksiyonda Vasküler Pediküllü Kemik Transferi
5. Dil Epidermoid Kanserlerinde Tümör Kalınlığının Lokal Rekürrens Ve Boyun Lenf Nodu Metastazı İle ilişkisi
6. Dil Kökü Kanserlerinde Kombine Suprahyoid-Transoral Yaklaşım
7. İşitme Engellilerde Transient Otoakustik Emisyon Testi Sonuçları
8. Diyabetus Mellitusu Olan Hastalarda Pür Tone Odiometri Ve ABR Bulgularının Değerlendirilmesi
9. İşitme Kayıplarında Oto-Akustik Emisyon
10. Simultane Kalorik Test Ve Sempatik Deri Yanıtları: Baş Dönmesinin Şiddeti Ölçülebilir mi?
11. Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigoda Kanalit Repozisyon Manevrası İle Tedavi Sonuçlarımız: 433 Olgu
12. Endolenfatik Hidrops Hastralarında Oral Glikoz Tolerans Testi Sonuçları
13. Meniere Hastalığının Tedavisinde Tuz Kısıtlamasının Yeri
14. BPPV Tedavisinde Epley Ve Ters Epley Manevralarının Karşılaştırılması
15. Vertigo Etiyolojisinin Manyetik Rezonans Görüntüleme Ve Manyetik rezonans Anjiyografisi İle Araştırılması
16. Meniere Hastalığında İntratimpanik Gentamisin, Endolenfatik Mastoid Şant Ve Vestibüler Nörektominin Vestibüler ...
17. Alt Konka Hipertrofilerinin Cer.Ted. Parsiyel Turbinektomi, Elektrokoter, Rad.fre. ile Submukozal Ablasyon Ted.Son.Kar.
18. Bağcılar' da Kolesteatomun Tedavisine Sosyoekonomik Çevrenin Etkisi
19. Otitis Media' lı Olgularda Fleksibl Nazofarengoskopi Bulguları
20. Kronik Otitis Media Komplikasyonları
21. Deneysel Akut Timpanik Membran Perforasyonunda Hyalüronik Asit, Epidermal Büyüme Faktörü Ve Mitomisin C ...
22. Kliniğimizde Süpüratif Otitis Media Komplikasyonları Hakkında Retrospektif Bir Çalışma
23. Effüzyonlu Otitis Mediada Bakteri Araştırılmasında Kültür Ve PCR Sonuçlarının Karşılaştırılması
24. İntrakranial Komplikasyonla Seyreden Silent Mastoiditis
25. Koklear İmplant Kullanan Bir Hemodializ Hastasında, Dializ Süresince Spiral Ganglionların Bileşik Aksiyon ...
26. İşitme Kaybı Süresine Göre Koklear İmplantlılarda Uyarım Şiddetinin Korteks Ve Beyin Sapı Düzeyinde Gösterdiği ...
27. Horlama Polikliniğimizde Takip Edilen 218 Hastanın Değerlendirilmesi
28. Parotis Bezinde Mesa Zemininde Gelişen Monositoid B Hücreli Lenfoma Olgu Sunumu
29. Baş-Boyun Bölgesinde Venöz Malformasyon
30. Nasolabial Kistler
31. Koklear İmplantasyonda Revizyon Cerrahisi Ve Komplikasyonlar
32. Koklear İmplantasyon Sonuçları
33. Nazal ve Sinüs Cerrahisinde Burun İçi Tamponlamaya Alternatif Teknikler
34. Larinks Kanserlerinde Boyun Yaklaşımımız
35. Juvenil Nazofarengeal Anjiofibromlarda Osteoplastik Medial Maksillektıomi Tekniği
36. Postlingual İşitme Kayıplarında Koklear İmplantasyon
37. Prelingual İşitme Kayıplarında Koklear İmplantasyon
38. Parafaringeal Bölge ve Boyunda Folliküler Komponentli Okkült Tiroid ( Papiller Karsinom Metastazı)
39. Tavşanlarda Rinojenik Sinüzit Modelinin Radyolojik, Histopatolojik ve Mikrobiyolojik İncelenmesi
40. Behçet Hastalarında Odyovestibüler Sistem Muayene Sonuçları
41. Konuşma Protezleri ile 10 Yıllık Deneyimlerimiz....
42. Kahramanmaraş Yatılı Bölge İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Otitis Media Prevelansı
43. Bilateral Konjenital İnternal Juguler Ven Anevrizması
44. Tbc Otitis Media Vaka Sunumu
45. İşitme Özürlü Çocuklardaki Yaklaşımımız
46. Kafa Tabanı Cerrahisinde Fasiyal Sinire Yapılan İşlemler
47. Deneysel Sinir Kesisinde Onarım Yöntemlerinin Karşılaştırılması
48. Taurinin Fasiyal Sinir Paralizisi Üzerine Etkinliği: Tavşan Modeli
49. Fasiyal Sinir İntraparotid Dalları Arasındaki Anastomozların Erişkinler Ve Çocuklarda Farklılıkların Belirlenmesi (...
50. Fasiyal Paralizilerin Cerrahi Tedavisinden Aldığımız Sonuçlar
51. Kokleovestibüler Sinire Vasküler Bası Sendromu Tanısında Beyin Sapı Odyometrisi
52. Otoloji Ve Nöro-Otolojide Fasiyal Monitorizasyon
53. Temporal Kemik Rezeksiyonları
54. Orbital Subperiostal Abse
55. Rinoplasti ve Septorinoplasti Klinik Uygulamalarımızın Değerlendirilmesi
56. Sinonazal Hastalıklarda Endoskopik Cerrahi Sonuçlarımız
57. ESC' nin Burun Hava Akımına Etkilerinin Elektrorinomanometri İle İncelenmesi
58. Çocukluk Çağında Farklı Bilirubin Düzeyine Bağlı İşitsel Etkilenmenin Değerlendirilmesi
59. Endonazal Cerrahi Sonrası Nazal Kavite Bakımında Rhinomer Force 3 İle Serum Fizyolojik Spreyin (Sefiyol) ...
60. İki Olgu Nedeniyle Glomus Tümörleri
61. Endoskopik Koanal Atrezi Tamiri
62. Veri Tabanında Kişiye Özel Vertigo Profili
63. Endoskopik Endonazal Dakriyosistorinostomi
64. Ani İşitme Kayıpları
65. Reaktif Hipoglisemide İşitme Eşiklerinde Geçişi Değişiklik : Üç Olgu Sunumu
66. Nazal Kavite Ve Paranazal Sinüs Kanserleri
67. Bitermal Kalorik Testin Değerlen.Göz ile Takipte Nistagmus Süresi ve ENG ile Takipte Mak. Yavaş Faz Hızı Parametre.Karş.
68. İlginç Bir Yaralanma
69. Sinonazal Kitlelerde Midfasial Degloving Yaklaşımımız
70. Nazal Natural Killer T Hücreli Lenfoma
71. Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Tedavisinde Modifiye Epley Kanalit Repozisyon Manevrasının Etkinliği
72. Nazofarinks Karsinomalı Bir Olguda Postoperatif İnternal Karotid Arter Rüptürü: Vaka Takdimi
73. Parsiyel Larenjektominin Klinik Sonuçları
74. Denizli İli Çevresinde Mantar Alerjisi İnsidansı
75. Meniere Hastalarında Migren Prevalansı
76. Horlama ve/veya Obstruktif Sleep Apnea Yakınması ile Başvuran Olgularda Mua.Bulguları, Kli.Değer.ve Uyku.Son.PSG.Sonuç
77. Kronik Süpüratif Otitis Media'da Topikal Kemicethin-Prednol Kombinasyonu Uygulaması
78. Larenks Kanserleri ve Larengosel Birlikteliğinin Radyolojik ve Patolojik Olarak Araştırılması
79. Boyun Diseksiyonu Sonrası Elektrokardiyografide QT Aralığı Değişiklikleri
80. Maksiller Sinüs Kistik Schwannomu
81. Maksiller Kondromiksoid Fibroma Olgusu
82. Burunda Over Kanseri Metastazı: Olgu Sunumu
83. Auditory Neuropathy ve Tanı Sorunları
84. Klasik Degloving Yönteminin Bir Modifikasyonu
85. Şaşırtıcı Nazal Kitle
86. Orta Konka Mukoseli ve Dev Konka Bülloza: Nadir İki Olgu
87. Jüvenil Nazofaringeal Anjiyofibrom Tedavisinde Klasik Ve Endoskopik Cerrahi Yaklaşım
88. Paranazal Sinüs Tümörlerinde Klasik Ve Endoskopik Cerrahi
89. Paranazal Sinüslerin Klinik Ve Radyolojik Değerlendirilmesi
90. Akut Epiglottit Tablosu İle Gelen Larengeal Lenfangioma
91. Pulmoner Tüberküloza Sekonder Gelişen Dil Tüberkülozu: Olgu Sunumu
92. Tonsil Metastazı Gösteren Yumuşak Doku Malign Fibröz Histiositoma Vakası
93. Eksternal Larengeal Sinirin Topografik Anatomisi
94. Sessiz Otitis Media Ve Maskelenmiş Mastoidit Komplikasyonu Olarak Gelişen Menenjit Ve Pnömosefali ( Vaka Sunumu)
95. Anterior Klinoid Proçes Uzanımı Olan İzlole Sfenoid Sinüs Mukozeli: Olgu Sunumu
96. Burun Spreylerinde Prezervatif Olarak Kullanılan Benzalkonyum Klorid Ve Potasyum Sorbat' ın Sıçan Burun Mukozasına ...
97. İntranazal Anatomik Varyasyonlar Ve Kronik Sinüzit İlişkisinin Bilgisayarlı Tomografi İle İncelenmesi
98. Kronik Süpüratif Otitis Media Hastalrında Aerop ve Anaerop Kültür Antibiogram Sonuçları
99. Radyofrekans Cerrahisi Sonuçlarımız
100. Nazal Polipoziste Steroid Tedavisinin Etkinliği
101. Berry'nin Posterior Suspensör Ligamanı İle Reküüren Larengeala Sinir İlişkisi
102. Olgu Sunumu: Nörofibromatosis'de Larinks Schwannomu
103. Setirizin, Loratadin Ve Feksofenadin' in Periferik H1 Reseptör Blokaj Etkilerinin Karşılaştırılması
104. Olgu Sunumu : Temporal Paraganglioma
105. Dördüncü Brankial Kist Olgusu
106. Larengeal Adele Tulumu Bulber Myasthenia Gravis Olgusu
107. Antrokoanal Poliplerin Tedavisinde Transnazal Cerrahi İle Beraber Fossa Kanina Yaklaşımının Önemi
108. Nazal Polipozisde Besin Alerjisi
109. 1880-1920 Yıllarında Türkiye'de Kulak-Burun-Boğaz'ın Gelişimi
110. Dil, Jitter Ve Shimmer Değerlerini Etkiler mi? Amerikan İngilizcesi İle Türkiye Türkçesi' nin Karşılaştırılması
111. Multipl Komplikasyonla Seyreden Kronik Otitis Media Olgusu
112. Kas Gerilim Disfonilerinde Reflaksasyon Terapisi Ve Ses Terapisi Sonuçlarının Karşılaştırılması
113. Posterolateral Boyun Bölgesinde Antiomikoz Olgusu
114. Kekemelik Terapisinde Müzikal Ritm Metodu
115. Erkek Hipogonad Hastaların Ses Analiz Sonuçları Ve Tedavinin Erken Dönemde Ses Üzerine Etkileri
116. Larenks Kanserinde Tümör Anjiogenezisin Prognoz Üzerine Etkisi
117. Plummer-Vinson Sendromu ve Disfalji (Olgu Sunumu ve Literatür Taraması)
118. Malign Parotis Tümörlerinde Boyun Tedavisi
119. Rinolojik Beyin Omurilik Sıvısı Fistüllerinin İspatında - Trace Protein'in (Nlatex, P®)
120. Konjenital Subglottik Stenozda Krikoir Split Ve Kostal Kartilaj İle Rekonstrüksiyon
121. Vomeranozal Oyuk
122. Çocuklarda Stapedektomi
123. Stapedektomi Sırasında Karşılaşılan Güçlükler ve Komplikasyonlar
124. Nadir Bir Gelişimsel Nonodontojenik Enfekto Kist Olgusu
125. Stapedektomi Revizyonu Sonuçlarımız
126. Ani İşitme Kayıplı Hastalarda Yaklaşım ve Sonuçlarımız
127. İleri Derecede Mikst Tip İşitme Kayıplı Hastalarda Stapedektomi
128. Tiroid Kartilaj Fraktürünün Miniplak ile Onarımı: Vaka Takdimi
129. Nörolarengolojik Ses Bozukluklarında Larengeal EMG Bulgularımız
130. Larenks Kanseri Nedeni İle Tedavi Edilen 37 Hastada p53 Tümör Süpresör Geni Ve c-erB-2 Onkogeni Ekspresyonunun ...
131. Larinks Lezyonlarının Değerlendirilmesinde Mikroskopik Laringoskopi Ve Teleskopinin önemi
132. Malign Parotis Tümörlerinde Prognostik Parametreler
133. Parotis Cerrahisi Komplikasyonları
134. İnternal Juguler Venin Korunduğu Boyun Disseksiyonlarından Sonra Geç Dönem Venöz Akımın Renkli Doppler Ultrasonografi...
135. İmmunoterapi Uygulanan Alerjik Rinitli Hastalarda Uzun Dönem Sonuçlar
136. Eskişehir ve Çevresinde Alerjik Rinitli Hastalarda Saptanan Alerjilerin Dağılımı
137. İnhale Kortikosteroid Kullanımına Bağlı Gelişen Larengeal Kandidiazis
138. Benign Parotis Tümörlerinde Rekürrenste Rol Oynayan Faktörler
139. Dev Mandibuler Ameloblastoma Olgusunun Temporal Fasya Kas Flebi, Titanyum Kondil Protezi ve Mandibula Plağı ile Rekons..
140. Kronik Rinosinüzit ve Nazal Polipozisli Olgularda Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahi Sonuçlarımız
141. Otoplasti
142. Full-Tickness Deri Grefti ile Rhinophyma Tamiri
143. Orta Kulak Kolesteatomlarında İnterselüler Adezyon Molekül-I ve Epitelyal Growth Faktör Reseptör Ekspresyonu
144. Servikal Vertebra Anomalisine Bağlı Disfaji Olgusu
145. Alar Kollapsta Total Yapısal Greftleme
146. Silent Otitis Media: 4 Olgu Nedeniyle
147. Larenks Kanserlerinde Adezyon Molekülleri (MMP-9, VEGF, E-Kaderin) ile Tümör Davranışı Arasındaki İlişki
148. Karmaşık Bir Odeovestibüler Problem: Sebep Spinal Anestezi mi?
149. Rinitlerin ayırıcı tanılarında Nazal Smear ve Prick testi'nin değeri
150. Dudak Kanseri
151. Eğri Burunda Açık Teknik Rinoplasti
152. Larenks Kanserlerinde Cerrahi Yaklaşımımız
153. Üç Olgu Nedeniyle Waadenburg's Sendromu
154. Granüler Hücreli Tümör
155. Bir Olgu Nedeniyle İntranasal Gliom'un Endoskopik Cerrahi Tedavisi
156. Larinks Kanserinde Lezyonun İntraluminal Görüntülenmesinde Virtual Laringoskopi' nin Tanısal Değeri
157. Larinks Epidermoid Karsinom Prognozunda Klinik Ve Histopatolojik kriterlerin Rolü
158. Larenks Kanserlerinde Klinik N Tesbitinde Palpasyon, Bilgisayarlı Tomografi Ve Ultrasonografinin Karşılaştırılması
159. Larenks Kanseri Tedavisinde Uygulanan Boyun Diseksiyonu Tiplerine Göre Çıkarılan Lenfatik Nod Sayısının Araştırılması
160. Boyun Disseksiyonu Tipine Göre Disseke Edilen Lenf Nodu Sayılarının Ve Boyun Nüks Oranlarının Değerlendirilmesi
161. Cerrahi Tedavi Uygulanan Larenks Kanserli Hastaların Uzun Dönemde Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi
162. Trans-servikal Transmandibuler Yolla çıkarılan Parafaringeal Kitle Olgularımız
163. Radyoterapi Sonrası Görülen Geç Dönem Komplikasyonların Engellenmesinde Pentoksifilin' nin Etkinliği:Klinik Değerlen...
164. Fonksiyonel Boyun Diseksiyonu Yapılan Hastalarda İnternal Juguler Ven Açıklığının İncelenmesi
165. Sefalometrik Alan Ölçümü
166. Nazal Osteokondrom
167. Kronik Rinosinüzitli Hastalarda Nazal Sekretuar Hücrelerin Kantitatif Tayini
168. Oral Kavite Aftlarında, Spiramisin Kullanımının Tedavi ve İyileşme Süresi Üzerindeki Etkileri
169. Peritonsiller Abse Tedavisi ve Mikrobiyolojisi
170. Otoskleroz Cerrahisi ve Sonuçlarımız
171. Langerhans Hücre İmmun Cevabı Yassı Hücreli Larinks Karsinomlarında Proliferatif Aktiviteyi Etkilemez
172. p53 ne nm23 Gen Ekspresyonlarının Kolesteatom Oluşumundaki Rolü
173. Fonksiyonel ve Estetik Rinoplasti
174. Pediatrik Timpanoplasti Sonuçlarımız
175. Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Tedavisinde Nazal Septum Deviasyonlarının Cerrahi Tedavisinin Etkileri
176. Rinoplasti ve Septorinoplasti Klinik Uygulamalarımızın Değerlendirilmesi
177. Bir Vaka Nedeniyle Büyük Fronto-Ethmoid Osteoma
178. Adenoidektominin Kronik Sekretuar Otitis Media Tedavisindeki Yeri
179. Fronto-Etmoid Mukopiyosel Olgumuza Endoskopik Yaklaşım
180. Kronik Otitis Mediada Körner Septumun Önemi
181. Pediatrik Boyun Kitlelerine Cerrahi Yaklaşım
182. Mandibula'da Lokalize Ekstrakranial Meningioma: Vaka Sunumu
183. Maksilla Ameloblastik Karsinomu: Olgu Sunumu
184. Servikal İntrenal Karotid Arter Pseudoanevrizmasının Masif Kanaması: Olgu Sunumu
185. Parafaringeal Hemanjiyoperisitoma: Olgu Sunumu
186. Vantilasyon Tüplü Seröz Otitlerin Takibinde Timpanometrinin Önemi
187. Baş Boyun Kitlelerinde Tecnetium-99m Sestamibi SPECT' in Tanısal Değeri
188. Baş Boyun Epidermoid Karsinomlu Hastalarda Ferritin, Lipid İlişikli Siyalik Asit (LSA), Karsinoembriyonik Anti
189. Supraretrospinal Üçgenin Diseke Edilmediği Lateral Selektif Boyun Diseksiyonlarında N.Accessorius Fonksiyonu
190. Rinoplasti Hastalarının Bilgisayarla İzlemi İçin Bir Veritabanı Uygulaması: RHINONU
191. Rinoplastide Otojen Kıkırdak Greftler
192. Açık Teknik Rinoplasti Sonuçlarımız
193. Estetik Yüz Cerrahisinde Komplikasyonlar Ve Tedavi Yöntemleri
194. Rinoplasti Sonrası Gelişen Subkonjunktival Ekimozun Değerlendirilmesi
195. Transseptal Sütürün Tavşan Septumundaki Etkileri
196. Fasiyal Plastik Cerrahi: Ege Üniversitesi KBB Anabilim Dalı' nın Son İki Yıllık Deneyimi
197. Merkezi İşitsel İşlemleme Fonksiyonlarının Değerlendirilmesinde Maskeleme Düzeyi Farkı (MDF)Testi: Normal İşiten ...
198. ESS Sonrası Frontal Sinüs Problemleri
199. Transseptal-Transsfenoidal Hipofizektomi Sonrası Burun ve Paranazal Sinüslerin Klinik ve Radyolojik Değerlendirmesi
200. Eagle Sendromuna Cerrahi Yaklaşım
201. Dev Konka Bulloza
202. Hidroksile Polivinil Asetal (Merocel) ile Konvansiyonel Ekstafor Nazal Tamponların Septoplastide Kullanım Sonrası Mik...
203. Oral Kavite Karsinomlarında Selektif Arteriel Kateter Tekniği ile İntraarteriel Kemoterapi Tedavisi
204. Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisinde Kullanılan Biomateryaller Üzerinde Biofilm Oluşumu
205. Mikroplak Laringoplasti: Hayvan Çalışması
206. Orta Kulak Efüzyonlarının Saptanmasında Akustik Reflektometre'nin Yeri ve Pozisyon Değişikliği ve Genel Anestezinin...
207. İşitme Kayıplı Çocuklarda Uzun Süreli Odyolojik Takip Sonuçları
208. Kliniğimize Başvuran İleri Yaştaki Bireylerin Odyolojik ve İmpedansmetrik Değerlendirmeleri
209. Koklear İmplant Kullanan Adölesanlarda Psikolojik Durum ve Konuşmayı Ayırdetme Becerileri Arasındaki İlişkinin Değerl...
210. Fasyal Paralizi ve Otitits Eksterna ile Relaps Gösteren Vakası
211. Lenfosintigrafi ile Belirlenen Sentinel Lenf Nodlarının Baş Boyun Yassı Hücreli Karsinomu Metastazlarında Tanısal Değeri
212. Çocukluk Çağı Kolesteatomlarına Yaklaşım
213. Timpanoskleroz Hastalarında Stapedektomi
214. Kolesteatomlu Kronik Otitlerde Mastoid Obliterasyon ve Dış Kulak Yolu Rekonstrüksiyonunun Yeri
215. Nazal Obstrüksiyonlu Hastaların Objektif Değerlendirilmesinde Akustik Rinometrinin Rolü
216. Septal Deviasyonlu Kronik İnflamatuar Paranazal Sinüs Hastalarında Yalnızca Septoplasti Yeterli Bir Tedavi midir?
217. İnce İğne Aspirasyon Biopsisinin Tükrük Bezi Tümörlerindeki Önemi
218. Larenks Tüberkülozu
219. Total Larenjektomi Sonrası Nazal Mukoza Değişiklikleri
220. Yenidoğan İşitme Taramasında Kullanılan Testlerin Güvenilirliğinin Karşılaştırılması
221. Down Sendromlu Çocuklarda Odyolojik Bulgular
222. Nonsendromik İşitme Kayıplı Bir Ailede Odyolojik, İmpedansmetrik Ve Radyolojik Bulgular
223. "Dikotik Dijit" Konuşma Testinin Normalizasyonu
224. Normal İşiten Çocuklarda Ve Çeşitli İletişim Bozukluklarında Doğumsal-Ailesel Risk Faktörleri Ve Aile Gözlemleri
225. Akut Elektrik Hasarında Kokleanın Frekans Spesifitesi
226. Kolesteatomlu Kronik Otitis Media' lı Hastaların Klinik Değerlendirilmesi
227. Kolesteatoma Dokusunda İnterfaz-Floresans İnsitu Hybridization (FISH) Yöntemi İle Kromozom Ve Aneuploidilerinin ...
228. Kemik Çimento İle İnkudo Stapedial Köprü Osikuloplasti
229. Cycline Dependent Kinaz İnhibitörü P27 Kolesteatom İle İlişkilidir
230. Sekretuar Otitis Mediada Otoinflasyon Tedavisi
231. Tekrarlayan Akut Otitis Media'lı Çocuklarda İmmünglobin Değerleri
232. Temporal Kemik Fraktürü Olmadan Gelişen Travmatik Fasiyal Paralizi
233. Nazal ve Paranazal Sinüs Hastalıklarının Tanısında Anterior ve Posterior Rinoskopik Muayenenin Nazal Endoskopi ile Ka...
234. Behçet Hastalığında Nörootolojik Bulgular
235. Sekretuvar Otitis Media'da Orta Kulak Effüzyonu Nazofarenks Mikrobiyolojisi
236. Kokleanın Evrimi
237. Çeşitli Canlıların Orta Kulak Ses İletim Sistemlerinin Karşılaştıılması ve Bulguların Ossiküloplasti Konseptleri Üzerine
238. Tonsillektomi Sonrası Peritonsiller Abse Gelişimi
239. Kronik Sinüzitli Hastalarda Klaritromisin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi
240. Kronik Otitis Media'ya Bağlı Gelişen Serebellar Abse
241. Kombine Laringosel Olan Olgu Sunumu
242. Maligniteye Bağlı İzole Bilateral Kord Vokal Paralizisi ile Prezante Olan Bir Olgu Sunumu
243. İşitsel Uyarılmış Beyin Sapı Potansiyel Yönteminin Tanısal Amaçla Kullanılmasında Yeni Bir Yaklaşım
244. Otistik Çocuklarda İşitmenin Değerlendirilmesi
245. Gürültüye Bağlı İşitme Kayıplı Kişilerin SCL-90-R (Belirti Tarama Listesi) ile Psikolojik Semptom Dağılımının İncelen...
246. Radyoterapi Sonucu Oluşan Doku Nekrozunda Hiperbarik Oksijen Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
247. Diabetes Mellituslu 43 Hastada ABR Bulguları
248. Karotis Bifurkasyonunda Ektopik Tiroid Dokusu
249. İnternal Juguler Flebektazi: Olgu Sunumu
250. Kronik Otitis Mediaya Bağlı Fasiyal Sinir Paralizisi
251. Modifiye Kombine - Yaklaşım Timpanoplasti (Tos Tekniği)
252. Persistant Ve Rekürrent Otitis Media Etiyolojisinde TNF- Ve IL-1' nin Rolü
253. Ventilasyon Tüp Uygulaması Sonrası Komplikasyonlar
254. Cochlea İmplantasyonunda Ne Tip Komplikasyonlar Görülür? 221 Vakayı Aşan Tecrübelerimiz
255. Konjenital Sensörinöral İşitme Kayıplı Koklear İmplantasyon Hastalarının Preoperatif Radyolojik Değerlendirilmesinde ...
256. Major Tükrük Bezi Tümörleri: 93 Olgunun Analizi
257. Nazofarenks Obliterasyonu ile Oluşan Ses Değişikliğinin Objektif İncelenmesi
258. Servikal Patolojilerin Yutmaya Etkisi: İki Olgu Sunumu
259. Temporal Kemiğin Bilateral Yerleşimi Eozinofilik Granüloması
260. Stellate Ganglion Blokajına Bağlı Geçici Locked in Sendromu
261. Larenjektomili Hastalarda Yutmanın Elektrofizyolojik İncelenmesi
262. Yenidoğanlarda Septum Deviasyonu
263. A New Approach To Adhesive Otitis: Tympanostomy Preceeding Tympanoplasty
264. A Clear Cell Hidradenoma of The Nasal Dorsum: An Unusual Location
265. Spontaneus Thrombosis The Internal Jugular Veinn Of Unknown Origin
266. Yüzde Ekrin Ter Bezi Adenoid Kistik Karsinoması: Bir Olgu Nedeniyle
267. Larenks Kanserlerinde Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRG) Bulgularının Postoperatif Histopatolojik Sonuçlarla Karşıla...
268. Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomilerde Paragglottik Alan Tutulumunun Klinik ve Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi
269. Antilökotrien İlaçların Sinonazal Polipozis Üzerine Erken Dönem Etkileri: Bir Ön Çalışma
270. Nazal Septumun Tansisyonel Hücreli Karsinomu: Olgu Sunumu
271. Kokleovestibüler Sinire Vasküler Bası Sendromu Tanısında Beyin Sapı Odyometrisi
272. Lazer Uvulo-Palatoplasti Tekniğinin Foniatrik Sonuçları
273. Septum Nasi Cerrahisi Nasıl Kaydedilmeli ve İzlenmeli?
274. Koklear İmplant Uygulanmış Olan Hastaların Yaşam Kalitelerinin Anket Yoluyla Değerlendirilmesi
275. Mendibulada Dmoplastik Fibrom: Vaka Takdimi
276. Kulak Burun Boğaz Pratiğinde İlginç Olgular
277. ECS'in Burun Hava Akımına Etkilerinin Elektrorinomanometri ile İncelenmesi
278. Çocukluk Çağı Genetik Nörosensoriel İşitme Kayıpları
279. Çocuklarda Tek Aşamalı Tensa Kolesteatomu Cerrahisinde Timpanik Membranın Rekonstrüksiyonunda Palisade Kıkırdak ...
280. Parsiyel Larenjektmi Sonrası Fonksiyonel Sonuçlarımız
281. Malformasyonlu Kokleada Koklear İmplantasyon Sonuçları
282. Hacettepe Koklear İmplantasyon Sonuçları
283. S.S.K. Ankara Eğitim Hastanesi 2. KBB Kliniği Koklear İmplant Sonuçları
284. İki Konjenital İç Kulak Anomalisi Olgusunda Koklear İmplant Uygulaması
285. Hemodialize Bağlı İşitme Eşiklerinde Geçici Değişiklik
286. Ani İşitme Kaybının İmmünolojik Ve Virolojik İncelenmesi
287. Ani İşitme Kayıplarında Asiklovir ve Steroid Tedavi Sonuçlarının Karşılaştırılması
288. Ani İşitme Kaybı Olgularında Medikal Tedaviye Eklenen Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Yararlılığı
289. Ani Akustik Travmada Nimodipin Ve Pentoksifilinin kobay Korti Organı Üzerindeki Koruyucu Etkisinin Değerlendirilmesi
290. Ani İşitme Kayıpları (AİK)' nda Prognozu Etkileyen Faktörler
291. Effüzyonlu Otitis Medialı Çocukların Adenaid Dokularındaki Dirençli Bakteriler
292. Tonsillektomi Yapılan Hastalarda Sprey'in Postoperatif Ağrı Üzerine Etkisi
293. Kronik Süpüratif Otitis Mediada Topikal Ciprofloxacin ve Tobramisin Kullanımı ile Topikal Steroid Kombinasyonunun Kul...
294. İntrakranial Uzanımı Olan Frontoethmoid Mukosel
295. Primer Atrofik Rinit ile Birlikte Bilateral Kronik Dakriosistiti Olan Vakanın CT Bulguları: Vaka Sunumu
296. Baş Boyun Defktlerinin Rekonstrüksiyonu
297. Total Larenjektomili Bir Olguda İlginç Trakebronşial Aspirasyon
298. Yüz Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Deneyimlerimiz
299. Interved Papilloma: Dört Olgunun Sunumu
300. Eksternal Travmaya Bağlı Fasiyal sinir Yaralanması: Olgu Sunumu
301. Rinoplasti Hastalarının Fotoğraflanmasında Üç Tekniğin Karşılaştırılması
302. Ege Üniversitesi Bilgisayarlı Hasta Kayıt Programı: 6 Yılın Değerlendirilmesi
303. Rinoplastide Tipe Yaklaşım
304. İmmünoterapi Uygulanan Hastalarda Lokal ve Sistemik Reaksiyonlar
305. Mastoidektomi Uygulanan ve Uygulanmayan Kronik Otitis Medialı Hastalarda Timpano Plasti Sonuçlarımız
306. Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigoda Tekrarlanan Kanalit Repozisyon Prosedürü
307. Rinojenik Mukozal Temas Başağrılarının Cerrahi Sonuçları
308. Bilateral İntrakanaliküler Hypoglossal Schwannoma
309. Horizontal Vertikal Larenjektomi
310. Bant Venrikülde Yerleşmiş Laringeal Lipom Olgusu
311. Horlama ve Hafif - Orta Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromunda Kliniğimizde Uyguladığımız Cerrahi Yaklaşım
312. Alerjik Rinitli Hastalarda Astım Bronşiale Görülme Sıklığı
313. Malign Otitis Eksterna (MOE)
314. İnterved Papilloma Tedavisinde Transnazal Endoskopik Medial Maksillektomi Yaklaşımı
315. Alt Konka Hipertrofilerinde Yaklaşımımız
316. Total Larenjekomili Hastalarda Konuşma Protezi ile Ses Restorasyonu
317. Sublingual Tükrük Bezi Taşlarına Transoral Yaklaşım
318. Eksternal Septorinoplasti Tekniği ile Vertikal Dom Divizyon Yaklaşımı
319. Açık Rinoplasti Tekniği ile Açılı Kollumer Strut Kullanımı
320. Definitif ve Adjuvan Radyoterapi Uygulanan Larenks Karsinomlu Olgularda Erken Sonuçlarımız
321. Petröz Apeks Kolesteatoması
322. Ani İşitme Kayıplarında Hiperbarik Oksijen Tedavisi
323. Ani İşitme Kayıplarında Risk Faktörleri
324. Paranazal Sinüs Bilgisayarlı Tomografilerinde Sfenoid Sinüs Bölgesinin Patoloji Ve Anomalileri
325. Paranazal Sinüslerin Bilgisayarlı Tomografi İncelemelerinde Görülen Anatomik Varyasyonlar
326. Tomografik Evrelemede Frontal Resesin Önemi
327. İntranazal Anatomik Varyasyonlar Ve Kronik Sinüzit İlişkisinin Bilgisasyarlı Tomografi ile İncelenmesi
328. Septal Deviasyonun Paranazal Anatomik Varyasyonlar Üzerine Etkisi
329. Akut Sinüzitte Paranazal Bilgisayarlı Tomografi Bulgularının Semptomlarla Korelasyonu
330. Maksiller Sinüs Hipoplazisi
331. Yaşlı Hayvan Modelinde L-karnitinin Presbiakuzi Üzerine Etkileri
332. Diyabet Ve Hipertansiyonu Olan Tinnituslu Hastalardaki Misoprostal Tedavisi Sonuçları
333. Deferoksaminin Gentamisin Ototoksisitesinden Koruyucu Etkisinin Kobayda Araştırılması
334. Parafarengeal Kitle ile Bulgu Veren Okkült Papiller Tiroid Karsinomu
335. Baş Boyun Yerleşimli Bir Ewing's Sarkomu Olgusu
336. Burundaki Geniş Doku Kayıplarının Alın Flebi ile Rekonstrüksiyonu
337. Normal İşiten Diabetik Hastalarda Otoakustik Emisyonlar
338. Lulakta Glomus Tümörleri
339. Konjenital Glotto-Subglottik Stenozda Otogreft Tiroid Kartilaj Kullanımı
340. Ani İşitme Kaybında Stellitgangliyon Blokajı
341. Tip Rotasyon Sütürü
342. Maksiller Sinüste Arteriovenöz Malformasyon
343. Superfisiyal Parotidektomi Sonrası Ortaya Çıkan Frey Sendromunun Botulinum Toksin ile Tedavisi: Olgu Sunumu
344. Lipoid Proteinozis: Olgu Sunumu
345. Dört Vaka Dolayısıyla Pediatrik Çağdaki İzole Sfenoid Sinüzitlere Yaklaşımımz
346. Ön Kafa Tabanında Kolesteatom: Olgu Sunumu
347. Sinonazal Non-Hodgkin Lenfoma: Vaka Sunumu
348. Ön Kafa Tabanı Tümörlerinde Cerrahi Yaklaşımlarımız: 110 Vaka
349. Ani İşitme Kaybı Olgularında Sigara Alışkanlığı
350. Koanal Atrezide Transnazal CO2 Lazer Uygulaması
351. İleri Evre Laringotrakeal Stenozlarda Rekonstrüksiyon
352. Nazal Yerleşimli Vulgaris
353. Vertikal Parsiyel Larenjektomili (VPL) Hastalarda Ventriküler Band ile Glottik Rekonstrüksiyonun Konuşma Fonksiyonu ...
354. 58 Yaşındaki Bir Hasta Nedeniyle Erişkinlerde Tiroglossal Duktus Kistine Bakış
355. Parotis Kitlelerinin Retrospektif Analizi
356. Tükrük Bezi Tümörlerinde Cerrahi Tedavi
357. Erken Evre Glottik Tümörlerin Cerrahi Tedavi
358. Larongotrakeal Stenozların Cerrahi Tedavisinde Ucuca Anastömer Tekniği
359. Kronik Otitis Madiada Orta Kulak Patolojileri ile İşitme Kaybı Arasındaki İlişki
360. Kronik Otitis Mediada Kokleer İmplantasyon
361. Konjenital İç Kulak Anomalisine Sekonder Tekrarlayan Menenjitli Bir Olguda, Transmastoid Fistül Onarımı
362. Uvulopalatal Flap
363. Tiroid Cerrahisi
364. İntakt Bulla Tekniği ile Frontal Sinüs Yaklaşımı Kadavra Diseksiyonunda Video Sunumu
365. Endoskopik Septoplasti
366. Fare Modelinde Paklitakselin İç Kulak Etkilerinin Araştırılması
367. Tinnitus Tedavisinde Elektromanyetik Stimülasyonun Kullanımı
368. Kadmium' un Oluşturduğu İşitme Kayıpları Üzerine Çinko İyonunun Etkileri
369. Cep Telefonu Ve İşitme
370. Bronşial Astımda Sinonazal Patoloji İnsidansı
371. Topikal Kortikosteroidlerin Maksiller Sinüs Mukozası İyileşmesi Üzerindeki Etkisi
372. Saline Ve Hipertonik Tamponlanmış Solüsyonlarla Nazal İrigasyonun, Çeşitli Nazal Hastalıklarında ...
373. Nazal Polipozisli Hastalarda Prognostik Faktörler
374. Kulak Zarının Büyük Perforasyonları ve Adesiv Süreçlerde Orta Kulak Protezlerinin Gelfoam-Fibrin Yapıştırıcı ile Fiks...
375. Endoskopik Transsfenoidal Hipofizektomi
376. Translabirentin Yaklaşımla Vestibüler Scwannoma Çıkarılması
377. Vestibüler Nörektomi
378. Endoskopik Septoplasti ve Endoskopik Turbinoplasti
379. Allerjik Rinitli Ve Vazomotor Rinitli Hastalarda Nazal Sekresyonun Elektroforetik Değerlendirmesi
380. Mevsimsel Ve Perennial Allerjik Rinitli Hastalarda Rinosinüzit
381. Sigaranın Nazal Mukosilier Klirens Üzerine Etkisi
382. Larenjektomi Sonuçlarımız
383. Larinks Kanserinde Parsiyel Larenjektominin Neresindeyiz?
384. Tek Aritenoidin Korunabildiği Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi Sonrası Aspirasyonun Önlenmesinde Faringeal ...
385. Erken Evre Glottik Karsinomlarda Tedavi Sonuçlarımız
386. Near-Total Larenjektomi Olgularımız
387. Anterior Komüssür Ve Bilateral Kord Vokal Kanserlerine Alternatif Yaklaşım: Horizontal Glottektomi; ...
388. Larenks Kanser Cerrahisinde 5 Yıllık Dönem içindeki Sonuçlarımız
389. Epiglottik Laringoplasti
390. Total Larenjektomi Sonrası Gelişen Östaki Tüp Disfonksiyonu
391. Supraglottik Larenks Tümörlerinin Servikal Metastaz Bölgeleri
392. Larenks Epidermoid Karsinomalarında p53 Ve PCNA (Proliferating Cell Uncleer Antigen) Değerleri ...
393. İleri Evre Larinks Karsinomlarında İndüksiyon Kemoterapisi:Preliminer Sonuçlar
394. Larenks Kanserinde Tümör Kalınlığı İle Histopatolojik Parametrelerin İlişkisi
395. Larenks Epidermoid Karsinomunda Prognostik Faktörler
396. Horlama ve Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu' nun Polisomnografik Değerlendirilmesi, Uvulopalatofaringoplasti ile ...
397. Obstrüktif Uyku Apneli Hastalarda Karın Viseral Yağ Dağılımı Ve Tensör Veli Palatini Kası Elektromyografisinin ...
398. İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Horlama Epidemiyolojisi
399. Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromunda Müller Manevrası Bulguları Apne-Hipopne İndeksi Sonuçlarının Karşılaştırılması
400. Horlama Ve Uyku Apneli Hastalarda Sefalometrik Değerlendirme: Delaire Ve Tweed Analizlerinin Karşılaştırılması
401. Horlama Ve Obstüktif Uyku Apne Sendromu
402. Horlama Ve Obstrüktif Sleep Apnea Tedavisinde Laser Asisted Uvuloplastinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
403. Dilde Epidermoid Kanserde Prognostik Faktörler
404. Riskli Grup Yenidoğanlarda Transient Evoked Otoakustik Emisyonla İşitme Taraması Sonuçları
405. Meniere Hastalığı Tanısında Elektrokohleografinin Rolü
406. Çeşitli Tipte Retrokoklear Patolojilerde DPOAE Sonuçları
407. Otoakustik Emisyonların Normal İşiten Hiperlipidemili Değeri
408. Günümüzde Homogref Ossiküloplasti Nasıl Yapabiliriz?
409. Kronik Otitis Mediada Cerrahi Sonuçlarımız
410. Kronik Otitis Media Cerrahisinde Overlay Greft Uygulamalarımız
411. Palisad Timpanoplasti Ve Temporal Fasya Kullanılarak Yapılan Timpanoplastilerde Reperforasyon Ve ...
412. Açık Kavite Timpanoplasti Sonuçlarımız
413. Kolesteatom Cerrahide Güvenli Otogref Ossiküloplasti Nasıl Yapabiliriz?
414. Kronik Otitis Medianın Tempatik Membiaya, Orta Kulağa Ve İşitme Fonksiyonuna Etkileri
415. İşitme Cihazı Ve Koklear İmplant Kullanan Bireylerin İletişim Performanslarının Değerlendirilmesi
416. Farklı İşitme Cihazlarında Distorsiyon Miktarı İle Uyaran Şiddeti Arasındaki İlişkinin Tespiti
417. West Sendromu' nda Otonörolojik Bulgular
418. Koklear İmplantlı Çocuklarda ACE Sonuçları
419. Erişkin Koklear İmplant Kullanıcılarının Farklı Ortamlardaki İletişim Becerileri İle Konuşmayı Ayırdetme Becerileri ...
420. Koklear İmplant Hasta Grubunda Sonuçlar
421. Stapedotomi Sırasında Tabanın Mikroperforatör Ya da Mikrotur İle Açılmasının Postoperatif İşitme Düzeyleri ...
422. Stapedektomi Sonuçlarımız
423. Otoskleroz Cerrahisi
424. Otoskleroz Cerrahisi Sonuçlarımız
425. Stapedotomi: 72 Olguluk Bir Seri Analizi
426. Kronik Alkolizmin Odyovestibüler Sistem Üzerine Etkileri
427. Gebelerde Tükrük Bezlerinde Ortaya Çıkan Biyokimyasal Değişiklikllerin Değerlendirilmesi
428. Tükrük Fistülünün Erken Tanısında Boyun Drenajı Ve Serum Amilaz Düzeylerinin Değerlendirilmesi
429. Parotis Tümörlü Olgularımızda İİAB, USG, CT Ve MRI' ın Postoperatif Histopatolojik Bulgularla Karşılaştırılması
430. Parafarengeal Bölge Tümörlerine Yaklaşım
431. Parotis Tümörleri Ve Tedavi Yaklaşımımız
432. Parotis Kitleleri
433. Submandibular Ve İntrakraniyal Kist Hidatik: Vaka Takdimi
434. Trakeal Stenozlarda Median Sternotom İle Segmental Rezeksiyon Ve Uç-uca Anastomoz
435. Larengeal Stenozlara Yaklaşımımız
436. Laringeal Travmalara Yaklaşım
437. Trakeal Stenozlarda Otojen Kostal Kartilaj İle Dacron (Polietilentetraphalate) SentetikGreftin Karşılaştırılması: ...
438. Larengeal Çatı Cerrahisi Uygulamaları Ve Sonuçları
439. Dil Ve Ağız Tabanı Kanserlerinde Prognostik Faktörler
440. Near Total Larenjektomide Fonksiyonel Ve Onkolojik Etkinlik
441. Orta Konka Rezeksiyonunun Midfasiyal Gelişmeye Etkisinin Hayvan Çalışması İle Değerlendirilmesi
442. Frontoetmoid Mukosellerde Cerrahi Tedavi
443. Konka Bülloza Kronik Otitis Media İlişkisi
444. Septum Cerrahisi Yapılan Hastalarda Akustik Rinometrinin Yeri
445. Septoplastinin Horlama Üzerine Etkisi
446. Nazal Semptomların Tedavisinde Septum Cerrahisinin Etkinliğinin Araştırılması
447. Septum Deviasyonlu Hastalarda Mukosiliyer Klirens
448. Bilateral Vokal Kord Paralizili Hastalarda Kordotomi Sonuçlarımız
449. Vokal Kord Poliplerinde Endolarengeal Mikrocerrahinin Ses Üzerindeki Etkisi
450. Benign Larengeal Lezyonlarda Lazer Kullanılmalı mı?
451. Kord Vokal Bilateral Paralizilerinin Thornell Tekniği İle Cerrahi Tedavisi:15 Yıllık Deneyimimiz
452. Ses Kısıklığı Etyolojisinde Laringofaringeal Reflünün Yeri
453. Bilateral Kord Vokal Paralizisi' nde Lazer Posterior Kordotomi
454. Rekürren Larengeal Sinir Paralizili Ve Kordektomili Hastalarda Veya Neokordal Otolog Yağ Enjeksiyonu
455. Endoskopik Dakriyosistorinostomi Vakalarımızın Sonuçları
456. Rijit İnternal Fiksasyonun Ortayüz Büyümeai Üzerine Etkileri
457. Çarpık Burunlar: Cerrahi Metodumuz Ve Sonuçlarımız
458. Septum Deviasyonlarının Standardizasyonu Ve Preoperatif Postoperatif Dönemde Akustik Rinometrik İncelemesi
459. Horlama Ve Uyku Apnesinde Sefalometrik Analiz
460. Bipolar Ve Monopolar Katerizasyonun Rat Siyatik Sinirinde Oluşturduğu Elektrofizyolojik Değişiklikler: Ön Çalışma
461. Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Çeşitli Kan Oksijen Parametrelerinin Tanısal Değeri
462. Tiroid Oftalmopatisinde Transantral Ve Endoskopik Transnazal Yolla Dekompresyon
463. Tonsil Ve Adenoid Hipertrofisinde Tonsillektomi Ve Adenoidektominin Serum IGF-I Ve IGFBP3 Düzeylerine Etkisi
464. Adenotonsillektominin Antioksidan Sistemler Üzerine Etkisi
465. Adenotonsillektomi Ameliyatı Sonrası Ağrı
466. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Baş Boyun Onkolojisi Ekibinin 10 Yıllık Çalışması
467. Rekürren Tonsillitlerde Yüzey, Çekirdek Ve İnce İğne Aspirasyon Kültürlerinin Karşılaştırılması
468. Baş Boyun Kanserlerinde Boynun Preop Lenfosintigreafik İncelemesi
469. Larengo-farengo-özofajektomi Sonrası "Gastric Pull-up" Yöntemi İle Rekonstrüksiyon
470. Oral Kavitenin Yassı Epitel Hücreli Karsinomuna Yaklaşımımız
471. Total Larenjektomi Yapılmış Olgularda Klinik Ve Radyolojik Tanı Doğruluklarının Karşılaştırılması
472. Globus Farengeus Etyolojisinde Larengofarengeal Reflü Ne Kadar Etkilidir?
473. Sekretuar Otitis Media Tanısıyla İzlenen Pediatrik Popülasyonda Gastroözefageal Reflü insidansı
474. Disfaji Tanı Ve Rehabilitasyonu
475. Larenks Kanserlerinde Prognostik Faktör Olarak DNA Ploidisinin Değeri
476. Larengofarengeal Reflüde Semptomlara Dayanarak Ve 24 Saatlik pH Takibi Sonucuna Göre Konulan Tanılarla ...
477. Parsiyel Larenjektomi Sonrası Akciğer Fonksiyonlarında Görülen Değişiklikler
478. Fonksiyonel Suprahyoid Boyun Diseksiyonu: Level I' e Yeni Bir Diagnostik Yaklaşım
479. Allerjik Rinit Ve Kronik Sinüzit İlişkisi
480. Bronşial Astımlılarda Bronş Hiper-Reaktivitesi İle Paranazal Sinüs Bilgisayarlı Tomografi Bulgularının İlişkisi
481. Bronşial Astım Ve Allerjik Rinit
482. Kulak Burun Boğaz' da Yabancı Cisimler
483. Rinolitler
484. Erişkin Tekrarlayan Retrofarengeal Abse Ve Tiroidit Nedeni Olarak Ender Görülen Bir Olgu: Piriform Sinüs Fistülü
485. Kahramanmaraş Yatılı Bölge İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Disfoni Epidemiyolojisi
486. Eğri Burun
487. Bir Olgu Nedeniyle Glomus Karotikum Tümörleri Ve Cerrahi Tedavi Öncesi Embolizasyon
488. Rinoserebral Mukormikozis, 2 Olgu Sunumu
489. Rinosinüzitli Bir Olguda "Ecballium (Acı Kavun)" Uygulaması
490. Bilgisayarlı Tomografide Sinonazal Yapıların Anatomik Varyasyonları
491. Genç Yetişkinlerde Normal İşitme Eşik Değerlerine Rağmen Geri Plan Gürültüsünde Konuşmaları Anlama Problemi: ...
492. Pnomoparotitis
493. Septoplasti Sonrası Nazal Tampon Uygulanmasında Proflaktik Antibiyotik Kullanımı Gerekli midir?
494. Ventilasyon Tüpü Uygulaması Sırasında Yapılan Transtimpanik Aspirasyonun Etkinliğinin Araştırılması
495. Parafarengial Paraganglioma
496. Lingual Tiroid Transpozisyonu
497. Bilateral Laringopyelosel
498. Larinks Kanserinde Tiroid Gland Tutulumu
499. Larenjektomi Sırasında Uygulanan Boyun Diseksiyonlarında Frozen Kesit İncelemesinin Güvenilirliği
500. Seçilmiş Larenks Kanserli Olgularda Lateral Boyun Diseksiyonunun Etkinliği
501. Sinüzit Komplikasyonuna Bağlı Görme Kaybı
502. Stapes Cerrahisi: Klinik Sonuçlarımız
503. Trakeopati Osteoplastika-Olgu Sunumu
504. Frontal Osteomlarda Osteoplastik Flep Yöntemi Sonuçlarımız
505. Parotis Derin Lobu Primer Epitelyal Tümörleri
506. Otosklerozda Mullens Protezler
507. Rinitli Hastaların Değerlendirilmesinde Nazal Metakolin Provokasyonun Yeri
508. Frontal Sinüs Kolesteatomu
509. Meniere Hastalığında Asetazolamid Tedavisinin Etkinliği
510. Baş Ve Boyun Schwannomları
511. Minör Tükrük Bezlerinden Köken Alan Asinik Hücreli Karsinom
512. Nazofarinks Fibromu: Olgu Sunumu
513. Parotis Kanserlerinde Klinik-Histopatolojik Parametreler Ve p53 Ekspresyonunun Prognoza Etkisi
514. Boyunda Yerleşimli Kist Hidatik Olgusu
515. Endoskopik Sinüs Cerrahisi Uygulanmış Olgularda Tedavi Öncesi Ve Sonrası Çekilen Paranasal Sinüs Bilgisayarlı ...
516. Dev Orbital Kavernöz Hemanjiom Olgu Sunumu
517. Vokal Kord Pleomorfik Adenomu: Olgu Sunumu
518. Submandibuler Gland Ve Paranasal Sinüs Tutulumu Saptanan Erdheim-Chester Hastalığı:Olgu Sunumu
519. Akut Otitis Media Komplikasyonları
520. Nazal Kavite Ve Paranazal Sinüslerin Primer Malign Melanomu
521. Larinksin Nadir Görülen Bir Neoplazmı:Kondroma
522. Larenks Kanserinde Sık Görülmeyen Uzak Metastaz; Olgu Sunumu
523. Adenotonsillektomi Ameliyatı Sonrası Ağrı
524. Otoskleroz Cerrahisi
525. Kronik Otitis Mediada Kemikçik Rekonstrüksiyonu
526. Boyunda Malign Tümör İle Karışan Reperatif Giant Cell Granulom: Olgu Sunumu
527. Zigomada İntraosseöz Hemanjiyoma
528. Yüksek Juguler Bulbus
529. Bell Paralizide, Bilgisayarlı Tomografi İle Saptanan Temporal Kemik Pnömatizasyonunun Rolü
530. Unilateral İzole Hypoglossal Sinir Paralizi: Vaka Sunumu
531. Larinks Kanserlerinde Eozinofilik İnfiltrasyonun Klinikopatolojik Önemi Ve Prognoza Etkisi
532. Parafarengeal Bölgeye Uzanan Tiroid Karsinomu
533. Temporal Kemikte Ossifying Fibroma Olgusu
534. TBC Tonsillit: Vaka Takdimi
535. Paranazal Sinüsün Nöroendokrin Karsinomu
536. Basit Ranulalı Olgularımız
537. Karotid Body Tümörleri Ve Tedavide Karşılaşılan Sorunlar
538. Lateral Sinüs Tromboflebiti
539. Çeşitli Solüsyonlarla Islatılmış Absorbe Olabilen Jelatin Sponj'un Orta Kulak Mukozasına Etkileri
540. Minimal Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Başağrısı Ve Postnazal Akıntıya Etkisi
541. Near Total Larenjektomi Sonuçlarımız Near Total Larenjektomi Sonuçlarımız
542. Larenks Kanserli Olgularda Retrospektif Araştırma

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale