2002

1. Kronik Otitis Media Komplikasyonlarinin Tani Ve Tedavi Özellikleri
Diagnostic And Therapeutic Considerations In Chronic Otitis Media Complications
2. Timpanoplastide Otogreft Ve Xenograft Materyal Kullanimi: Erken Dönem Sonuçlarimiz
The Use Of Autograft And Xenograft Material In Tympanoplasty: Short Term Results
3. Orta Hat Granülomatöz Hastaliklari
Midline Granulomatous Diseases
4. Frontal Sinüs Kolesteatomu
Frontal Sinus Cholesteatoma
5. Larengofarengeal Reflü
Laryngopharyngeal Reflux
6. Lipopolisakkarit İle Oluşturulan Endotoksemi Modelinde L-Ornitinin Rat İç Kulağina Etkisi
The Effect Of L-Ornithine On The Inner Ear Of Rats In The Lipopolysaccharide Induced Endotoxemia Model
7. Malign Kafa Tabani Tümörlerinin Tedavisinde Prognoz Ve Yaşam Kalitesi
Prognosis And Quality Of Life Measures In The Management Of Malignant Tumors Of The Skull Base
8. Parafaringeal Kitlelere Transservikal-Transmandibuler Yaklaşim: Dört Olgunun Sunumu
Transcervical-Transmandibular Approach For Parapharyngeal Masses: Report Of Four Cases
9. Supraglottik Horizontal Larenjektomide Subperikondrial Diseksiyon Yaklaşimi
Subpericondrial Dissection Approach For Supraglottic Horizontal Laryngectomy
10. Baş-Boyun Bölgesi Fibröz Displazileri
Fibrous Dysplasia In The Head And Neck Region
11. Obstrüktif Uyku Apne Sendromunun Uvulopalatal Flep İle Tedavisi
The Treatment Of Obstructive Sleep Apnea Syndrome With Uvulopalatal Flap
12. Kafa Tabani Kordomalari
Chordomas Of The Skull Base
13. Unilateral Koanal Atreziye Eşlik Eden İzole Sfenoid Sinüs Patolojili Hastada Koanal Atrezinin Transpalatal Onarimi
A Transpalatal Surgical Repair In Unilateral Choanal Atresia And Sphenoid Sinus Pathology
14. Dil Yassi Hücreli Kanserlerinde Cerrahi Tedavi Sonuçlarimiz: Prospektif Çalişma
Our Treatment Results Of Squamous Cell Carcinoma Of The Tongue: A Prospective Study
15. %0.2'lik Nitrofurazon Emdirilmiş Ekstrafor Nazal Tamponlarin Nazal Flora Üzerindeki Ve Postoperatif Enfektif...
The Effect Of 0.2% Nitrofurazone Soaked Gauze Strip Nasal Packing To The Nasal Flora And Its Effectiveness...
16. Hemifasyal Mikrozomi: Olgu Sunumu
Hemifacial Microsomia: A Case Report

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale