2014

1. Eagle Sendromu: Orofasial Ağrının Nadir Nedeni; 5 Olgu
Eagle Syndrome: Uncommon Cause Of Orofacıal Paın; Revıew Of 5 Cases
2. Geriatrik Vertigolu Hastalarda Etyolojik Dağılımın Psikojenik Semptomlar Ve İşlev Kayıpları İle İlişkisinin..
Evaluation Of The Relation Between Etiologic Distribution And Functional Loss İn Patients With Geriatric Vertigo
3. Rekürren Aftöz Stomatitli 112 Hastanın Demografik Ve Laboratuvar Verileri: Retrospektif İncelenme
The Demographıc And Laboratory Data Of 112 Patıents Wıth Recurrent Aphthous Stomatıtıs: A Retrospectıve Analysıs
4. Larenks Cerrahisi Eğitiminde Koyun Larenksi Kullanımı
Sheep Larynx In The Educatıon Of Laryngeal Surgery
5. Dış Kulak Yolu Yabancı Cisimli 117 Hastanın Tanı Ve Tedavisi
Managment Of External Auditory Canal Foreign Bodies: Evaluation Of 117 Cases
6. Transtimpanik Uygulanan Gastrik İçeriğin Tavşanlarda Otoakustik Emisyon Üzerindeki Etkisi
Effect Of Transtympanıcally Applıed Gastrıc Content On Dıstortıon Product Otoacoustıc Emıssıons In Rabbıts
7. Tıkayıcı Uyku Apne Cerrahi Tedavisinde Uvulopalatofaringoplasti İle Beraber Uygulanan Hipofarengeal Yöntemler
Hypopharyngeal Procedures Combıned Wıth Uvulopalatopharyngoplasty For Surgıcal Treatment Of Obstructıve Sleep Apnea
8. İki Latent Perıyot Ve Latansı Olan Bppv Atağı Olgusu
BPPV Attack Wıth Two Latent Perıods And Duratıons

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale