1976

1. Ménière, Vestibüler Nöronitis ve Timpanal Anestezi Üzerine Düşünceler
Considerations on Ménière Vestibular Neuronitis and Tympanic Anaeasthesia
2. Otozomal Resessif (Familiyal) Nörosensoriyel İşitme Kaybı ile Musap 9 Vak’alı 2 Sibşib
Two Sibships with 9 Individuals Affected with Autosomal Recessive Progressive Neurosensorial Hearing Loss
3. Stapedektomi Ameliyatlarında Karşılaşılan Güçlükler ve Çareleri
The Complication of Stapedectomy and How to Eliminate Them
4. 1965 - 1975 Yılları Arasında Kliniğimizde Müdahale Ettiğimiz 137 Otoskleroz Vak’ası ve Alınan Neticeler
137 Cases of Otosclerosis that have been Operated in our Clinic from 1965 to 1975 and their Results
5. Tonsillektomiden Sonra Ağız Mukozasındaki ve mikroflorasındaki Değişiklikler
The Changes in the Mucous Membrane of the Mouth and the Microflora Following Tonsillectomy
6. Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Ganglion Stellatum Blokajının Önemi
The Importance of Blocking the Ganglion Stellatum in ENT Diseases
7. Koklear Patolojilerde Fowler ve Metz Rekruitment Testlerinin Karşılaştırılması
The Comparison of Fowler and Metz Recruitment Tests in Cochlear Pathologies
8. Baş ve Boyunda Dermoid, Branchial, Thyroglossal Kist ve Fistülleri Üzerinde Klinik Araştırma
A Clinical Research on Dermoid, Branchial, Thyroglossal Cysts and Fistulas in the Head and Neck Region
9. Çene Eklemenin Ağrılı Disfonksiyon Sendromu
Pain - Dysfunction Syndrome of Temporomandibular Joint
10. Ossiküler Kesinti ve Orta Derecede İletim Tipi İşitme Kaybı
Ossicular Discontinuity and Mild Conductive Hearing Loss
11. Geniş Kaviteler Gösteren Kolesteatomalı Kronik Otitis Medialar
Chronic Otitis Media which Shows Cholesteatoma with Large Cavities
12. Akustik Nörinomlar ve Mikroteknik
Acoustic Neuromas and Microtechnic
13. Çocuk Yaşlarında Sinobronşiyal Enfeksiyonlar
Synobronchial Infections in Childhood
14. Pontoserebellar Açı Tümörlerinde Odyolojik ve Kalorik Test Sonuçları
Audiological and Caloric Test Results in Ponto - Cerebellar Angle Tumors
15. Bir Yumuşak Damak Rhabdomyosarkom Vakası ve Baş - Boyun Rhabdomyosarkomları
A Solft Palatal Rhabdomyosarcoma Case and The Head and Neck Rhabdomyosarcomas
16. 1965 – 1975 Yılları Arasında Kliniğimizde Müdahale Ettiğimiz 30.......
30 Thyroglossal Cyst and Branchial Fistulae Case which were Treated Between 1965 - 1975 in our Clinic and our Results
17. Çene Gelişim Anomalileri
Developmental Abnormalities of Maxillae and Mandibulae
18. Total Maksilla Rezeksiyonu Uygulanan Melanotik Progonoma (Vak’a takdimi ve literatürün gözden geçirilmesi)
Melanotic Progonoma in which Total Maxillae Resection was Performed
19. Nazolabial Kistler
Nasolabial Cysts
20. Profesör Dr. Emin Burad (1906 - 1976)
21. Op. Dr. Güner Boylu K.B.B. Mütehassısı (1939 - 1976)
22. İç Kulak Yolunun Orta Kafa Çukuru Yoluyla Açılması
Exposure of the Internal Auditory Meatus Through Middle Fossa Approach
23. İleri Derecedeki Sensorinöral İşitme Kayıplarında Vestibüler Fonksiyonların İncelenmesi
Vestibular Functions in Severe Hearing Loss
24. Ceruminomlar (Ceruminal Adenom’lar)
Ceruminomas
25. Tonsilla Palatina’dan Gelişmiş Bir Schwannoma Vakası
A Case of Schwannoma Derived from the Palatine Tonsil
26. Küçük Çocuk Tümörlerinin Radyoterapisinde Ketamine Uygulamasının Değeri
The Value of Ketamine Administration for Radiotherapy in the Tumours of Small Children
27. Total Larenjektomi ve Radyoterapi Uygulanan Larenks Kanserli Hastalarda Tiroid Bezi
Thyroid Function in Patient with Laryngeal Cancer after Total Laryngectomy and Radiotherapy
28. Konjenital Burun Dermoid Kist ve Fistülleri
Congenital Nasal Dermoid Cysts and Fistulas
29. Temporomandibuler Eklem Disfonksiyonu ve Tedavisi
Temporomandibular Joint Dysfunction and it’s Treatment

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale