1977

1. Preparation of the Tymano - Ossicular Homograft for Transplantation En Bloc
2. Blok Transplantasyon İçin Timpano-Ossiküler Homogreft’in Hazırlanması
3. Nervus Facialis’in Cerrahi Anatomisi
The Surgical Anatomy of the Facial Nerve
4. Travmatik Kulak Zarı Perforasyonları (59 Olgu Nedeniyle)
Traumatic Perforations of the Tympanic Membrane (Report of 59 Cases)
5. Azot Protoksit Anestezisinde Orta Kulak Basınç Değişiklikleri (Ön Çalışma)
Changes in the Middle Ear Pressure under Nitrous Oxide Anaesthesia
6. Jüvenil Nazofarenks Anjiofibromu Üzerine Klinik Araştırma (30 Olgu Nedeniyle)
A Clinical Study on Juvenile Nasopharyngeal Angiofibroma ( A Report of 30 Cases)
7. Anestezi Altında % 100 Azotprotoksit İnhalasyonuna Bağlı Bir Hipoksi Vak’ası
A Case of Hypoxia due to Inhalation of 100 % Nitrous Oxide under Anaesthesia
8. Ketamin ve Diazepam Kombinasyonu ile Anestezi
Anaesthesia with Ketamine and Diazepam Combination
9. Parotis Tümörü Olan Hastalarda Parotis Salgısındaki İmmünoglobulinlerin Kantitatif Tayini
The Research Immunoglobuline Levels of Parotid Fluids on the Patients with Parotid Tumor
10. Maksilla ve Mandibula Kanserleri ile Metastazlarının Değerlendirilmesinde Radyoloji ve Sintigrafinin Mukayesesi
The Comparison Between Radiologic and Scintigraphic Evaluation of Maxilla and Mandibula Cancers and their Metastases
11. Özefagus Web’leri
Esophageal Webs
12. Ani İşitme Kayıpları
Sudden Deafness
13. Kulak Maling Tümörleri Üzerine Klinik Araştırma
A Clinical Study on Malign Ear Tumors
14. Timpanoplastiden Sonra Orta Kulak Mukozasındaki Değişiklikler
A Research on Changes of Middle Ear Mucosa after Tympanoplasty
15. Leprada Kulak Bulguları
Ear Findings in Leprosy
16. Bir Choncha Bullosa Vakası
A Choncha Bulosa Case
17. Doğum Travmalarına Bağlı Burun Deformiteleri
Nasal Deformities due to Labour Traumas
18. The Pratıce of the Triple Method and the Significance of the Cytology in the Lesıons of the Larynx
19. Larenks Lezyonlarının Tanısında Üçlü Yöntem Uyglaması ve Sitolojinin Değeri
20. Hemifasia Spasm Tedavisinde Gasser Ganlionu R. F. Termokoagülasyonu
R. F. Thermocoagulation of the Gasserian Ganlion in the Treatment of the Hemifacial Spasm
21. Aktif Evrede Akut Romatizmal Ateşli Çocuklarda Serim IgA, IgG, IgM Düzeyleri
IgA, IgG, IgM Serum Levels in Children with Acute Rheumatic Fever
22. Atipik Lokalizasyon Gösteren Kalsifiye Epitelial Odontogenik Tümör (Vaka Takdimi)
Calcifying Epithelial Odontogenic Tumor with a Unusual Location (A Case Report)
23. Alt Çenede Plazmositom
Plasmocytoma of the Mandible
24. Odontojenik Kistler Üzerinde Klinik Araştırma
A Clinical Research on Odontogenic Cysts
25. Seröz Otitis Media (SOM) Etyolojisi
Etiology of Serous Otitis Media
26. Akut İşitme Kaybının Etyolojisi
Ateology of Acute Loss of Hearing
27. Kanalis Akustikus İnternus'a Translabirenter Yaklaşım
Traslabyrenthine Approach To Internal Auditory Canal
28. Malign Lenfoma Histolojik Sınıflandırma ve Prognoz İlişkileri
Malignant Lymphoma; Histologic Classification and Prognostic Significance
29. Kafa Kaidesinin Gelişen ve Temporal Kemik Erozyonu Yapan Bening Tümörlerin Transaural Yolla Kombine Cerrahi Tedavisi
Transcervica-Transaural Combined Approach in Tumors Arising from Skull Basce and Eroding Temporal Bone
30. Düşük Volümlü O2/N2O + Halotan Anestezisinde Difüzyon Hipoksisi
Diffusion Hypoxia in Low Volume O2/N2O+Halothane Anaesthesia
31. Parotis Loju İçinde Fasial Sinirden Oluşmuş Schwannoma Vakası
A Case of Scahwannoma Originating from the Facial Nerve in Parotis Gland
32. Çene Eklemi Sublüksasyonlarının Tanısında Sefalometrik Yöntem
The Cephalometric Method in Diagnosis of Temporomandibuler Joint Subluxation
33. Bronş Hamartomu Vaka Takdimi ve Literatüre Bakış
Hamartoma of Bronchus a Case Report And Literature Review
34. Çocuklarda İşitme Bozuklukları

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale