Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1977 » Jüvenil Nazofarenks Anjiofibromu Üzerine Klinik Araştırma (30 Olgu Nedeniyle)
 

Jüvenil Nazofarenks Anjiofibromu Üzerine Klinik Araştırma (30 Olgu Nedeniyle)

Çuhruk Ç., Çalgüner M., Gerçeker M., Aktürk T., Berkmen Ş.

Çalışmamızı oluşturan 30 JNA olgusu yaş, yakınma, semptom, kilink bulgu, anatomik lokalizasyon ve uygulanan tedavi yöntemleri yönünden incelenmiştir. Ayrıca bu tümörlerin tanısında biyopsi ile ekstrenal karotid anjiyografinin değerleri üzerinde durulmuştur. Zaman zaman bulgularımızın literatürle karşılaştırılması yapılarak konu tartışılmıştır. Olgularımızın 25’i (% 83, 3) 11 - 20 yaş grubundadır. Hastaların 28’i ( % 93,3) ilerleyen burun tıkanıklığından, 25’i ( % 83,3) yineleyen burun kanamasından yakınmıştır. Biz bu bulgulardan ilerleyen burun tıkanıklığını tüm olgularda, burun kanamasını ise 16 ( % 54) olguda saptadık. Anatomik lokalizasyon ve komşu anatomik bölgelere yayılımı yönünden ise; 8 olgumuzda tümör nazofarenksde lokalize iken (% 27), 19 olguda (% 63) parafarengeal ve 3 olguda (% 10) kafaiçi yayılım göstermiştir. 12 olguda (% 40) eksternal karotid anjiografi yapılmış ve kafa kaidesinde tümöre ilişkin aşırı boyalı vasküler yapıların varlığı gözlemlenmiştir. Tedavi olarak 2 olgumuzda radyoterapi, 3 olgumuzda kemoterapi + hormonterapi geri kalanlarda ise cerrahi tedavi uygulanmıştır. Olgularımızn 8’inde (% 27), 10’u bir olguya ait olmak üzere toplam 24 nüks saptadık. 30 olgumuzun 2’si fatal sonlanırken 28’i şifaya kavuşmuştur.

A Clinical Study on Juvenile Nasopharyngeal Angiofibroma ( A Report of 30 Cases)

Çuhruk Ç., Çalgüner M., Gerçeker M., Aktürk T., Berkmen Ş.

30 JNA cases in our report were studied in detail emphasizing on age, complaints, symptoms, anatomic localization and methods of treatment. Furthermore the significance of biopsy and external carotid angioraphy in the diagnosis of these tumors were noted. The subject was discussed by comparing our results with literature. 25 cases (83.3 %) were in the 11 - 20 age group. 28 cases (93.3 %) complained of the progressive nasal obstruction and 25 cases (83.3 %) complained of the recurrent epistaxis. In our examination we observed progressive nasal obstruction in all cases and recurrent epistaxis in 16 (54 %) cases. Regarding to anatomic localization and local invasion; in 8 cases (27 %) tumor was localized in nasopharynx, in 19 cases (63 %) the tumor invaded parapharyngeal region and in 3 cases (10 %) showed intracraniel extention. In 12 cases (40 %) external carotid angiography was performed and the presence of highly stained vasculer structures related to the tumor in the skull base were observed. We performed surgery in 25 cases, radiotherapy in 2 cases and chemotherapy with hormontherapy in 3 cases. We found recurrence in 8 cases (27 %). In one cases there were 10 recurrences. Total number of recurrences were 24. Complete recovery was observed in 28 cases while 2 were dead.

Türk Otolarengoloji Bülteni 2(1)/37-52

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale