1978

1. 180 Kronik Süpüratif Otitis Media'da Bakteri Florası ve Antibiyogram Sonuçları
Bacterial Flora and Antibiogram Results in 180 Cases of Chronic Suppurative Otitis Media
2. Sekiz Kez Ameliyata Rağmen Rekürrens Gösteren Bazal Menenjit
Recurrent Otogenic Basal Menengitis in Spite of Eight Operations
3. Akut Otitis Medianın Antibiotiksiz Tedavisi
Treatment of Acute Otitis Media without Antibiotics
4. A Clinical Investigation of Vertigo and Vertebral Boold Flow Using the Ultrasonic Doppler Method
5. Vertigo ve Vertebral Kan Akımının Ultrasonik Doppler Yöntemi Uygulanarak Yapılan Kinik Araştırması
A Clinical Investigation of Vertigo and Vertebral Blood Flow Using the Ultrasonic Doppler Method
6. Nazofarinks Tüberkülozu (Bir Olgu Nedeniyle)
Tuberculosis of the Nasopharynx (A case report)
7. Nazoplasti Girişimlerinde İnfiltrasyon Anestezisinin Dehydrobenzperidol,.......
Support of the Infiltration Anaesthesia with the Combination of Dehydrobenzperidol, .....
8. Rhomboidplastic
9. Romboid Plasti
10. Parotis Bezi Tümörlerinde Tedavi Görüşlerimiz
Treatment Methods in the Parotis Gland Tumors
11. Akciğer Transplantasyonunun Pulmoner Bakteriel Kleransa Etkisi
The Effect of Lung Transplantation Pulmonary Bacterial Clearance Rates
12. Radikal Boyun Diseksiyonu Uygulanan Hastalarda Koklea - Vestibuler Fonksiyonların İncelenmesi
Investigation of the Cochleo-Vestibuler Functions of the Patients with Radical Neck Dissections
13. Genel Anestezi Altında Eter’e Bağlı Bir Kontakt Dermatit Vakası
A Case of Contact Dermatitis due to Ether under General Anaesthesia
14. Foreign Bodies Procedures into Neuromas
15. Nörinomlarda Yabancı Cisim Reaksiyonları
16. Çocuklarda Alt Solunum Yolları Enfeksionlarında Paranazal Sinüslerin Yeri
The Role of the Paranasal Sinuses in the Lower Respiratory System Infections in Children
17. Çeşitli Yönde Linear Hareketlerin Neden Olduğu Gastrik EMG Değişiklerinin Tavşanlarda İncelenmesi
Gastric EMG Changes in Rabbits due to Differences in Direction of Linear Acceleration
18. Beyaz Gürültü ve Dar Bant Gürültü ile Akustik Refleks Ölçümü
Acoustic Reflex Measurement with Narrow Band and White Noise
19. Maksilla Tümörlerinde Bilgisayarlı Beyin Tomosu
Computerized Tomography in Maxilla Tumors
20. Çene Kırıkları Üzerine Bir Klinik Araştırma
A Clinical Research on Jaw Fractures

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale