Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1978 » 180 Kronik Süpüratif Otitis Media'da Bakteri Florası ve Antibiyogram Sonuçları
 

180 Kronik Süpüratif Otitis Media'da Bakteri Florası ve Antibiyogram Sonuçları

Keser R., Uzun K.H., Üstün A., Kandilci S., Cuhruk Ç.

Çalışma 164 olgunun 180 hastalıklı kulağında yapılmıştır. Olgular yaş, cins ve hasta kulaktaki akıntı yönünden değerlendirilmiştir. Akıntıdan üretilerek identifiye edilen mikroorganizmalar ile antibiyotik duyarlık testleri sonuçları yer yer bu yönde yapılmış yayınlarla karşılaştırılmıştır. Olguların 102'si (% 62.2) erkek ve 62'si (% 37.8) kadındır. Ortalama yaş 26.6 yıldır. Hasta kulaklarda ortalama akıntı süresi 9.9 yıldır. Olgulardan 2'sinde (% 1.6) mikroorganizma üremesi olmamıştır. Geriye kalan 178 olgudan 14'ünde (% 7.8) iki mikroorganizma üremesi nedeniyle toplam 192 üreme olmuştur. Bunların 16'sını (% 8.3) mikozlar ve 176'sını (% 91.7) bakteriler oluşturmaktadır. Bakterilerinde 88'ini (% 50) gram (-) enterik bakteriler, 71'ini (% 40.3) stafilokok, pnömokok ve streptokoklar, 16'sını da (% 8.3) B. pyocyaneus oluşturmuştur. İdentifiye edilen bakterilere en etkin ilk 4 antibiyotik gentamisin, kanamisin, streptomisin ve kloramfenikol'dür.

Bacterial Flora and Antibiogram Results in 180 Cases of Chronic Suppurative Otitis Media

Keser R., Uzun K.H., Üstün A., Kandilci S., Cuhruk Ç.

The investigation is performed on 164 patinet's 180 enfectid ears. Cases are analysed with referance to age, sex and the character of the ear discharge. Samples are taken from the discharge and culture and antibiogram results are discussed with relation to the literature. 102 cases (62.2 %) are male and 62 cases (37.8 %) are female. Average age is 26.6 years. Average ear discharge time is 9.9 years. In 2 cases (1.1 %) microorganisms aren't obtained from the cultures. In 14 cases (7.8) 2 microorgnasims are obtained from cultures and with those a total of 192 microorganisms are obtained. There are 16 (8.3 %) mycose cases and 176 (91.7 %) bacteria cases. 88 (50 %) of the bacteriae are gram (-) enteric bacteriae, 71 (40.3 %) are staphilococcus, pneumococus and streptococcus and 16 (8.3 %) are B. Pyocyaneus. The most effective 4 antibiotics, with relation to the identified bacteriae, are Gentamicin, Kanamicin, Streptomicin and Chloramphenicol.

Türk Otolarengoloji Bülteni 3(2)/97-107

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale