1979

1. Kronik Süpüratif Otitis Media Üzerine 700 Olguyu İçeren Klinik Araştırma
A Clinical Investigation Upon 700 Cases of Chronic Suppurative Otitis Media
2. Timpanoplasti Ameliyatlarında Kullanılan Greftler
Graft material Used in Tympanoplastic Approaches
3. Orta Kulak ve Mastoid’in Cerrahi Anatomisi
The Surgical Anatomy of Middle Ear and Mastoid
4. Kronik Süppüratif Otitis Media’larda Radyografik Bulgularla (Schüller.....
Comparison of Radiographic Findings On Schuller Position and Surgical Findings in Chronic Suppurative Otitis Media
5. Okulofaringeal Müsküler Distrofi
Oculopharyngeal Musculer Distrophy
6. Oral Kavite Kanserlerinde Cerrahi Tedavi Prensipleri ve Delto-Pektoral Flap Tekniği
The Principles of Surgical Treatment of Oral Cavity Cancer and the Technique of Delto-Pectoral Flaps
7. Maksiller Sinüste Kist Hidatik (Bir Olgu Nedeniyle)
Hydatid Cyst in Maxillary Sinus (A Case Report)
8. Damak Yarıklarında Preoperatif Maksiller Ortopedik Tedavinin İlke ve Yararları
Rationale for Presurgical Maxillary Orthopedics and its Advantages in Cleft Palate Treatment
9. Orta Kulak Cerrahisinde Homogrefler
Homografts in Middle Ear Surgery
10. Uçucularda Gürültünün İşitme Üzerindeki Etkileri
The Effects of Noise on the Hearing Function of Aviators
11. Burun ve Paranazal Sinüslerin İnverted Papillomu (İki Olgu Nedeniyle)
Inverted Papilloma of the Nose and the Sinuses (A Report of two Cases)
12. Konjenital Larengeal Web’lerin Modifiye Frazer Tekniği ile Cerrahi Tedavisi
Surgical Correction of Congenital Laryngeal Webs with Modified Frazer’s Technique
13. Çeşitli Hastalıklarda Trakeotomi Üzerine Klinik - İstatistik ve Epidemiyolojik Araştırma
Clinical - Statistical and Epidemiological Research on Tracheotomy in Variosis Diseases
14. TED Ankara Koleji İlkokul Öğrencileri Arasında Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Prevalensi
The Prevalency of Ear Nose and Throat Diseases Among the Children Attending to TED Ankara College
15. Bell Paralizisi Prognozunun Belirlenmesinde Elektrogustometrinin Önemi
The Importance of Electrogustometry in Evaluation of Bell’s Palsy Prognosis
16. Tüba Östaki Yoluyla Dış Kulak Yoluna Yayılım Gösterilen Nazofarenks Kanseri (3 olgu bildirimi)
Nasopharynx Ca. which Extends via the Eustachian Tube to the External Auditory Canal
17. Konjenital Anterior Meningo-Ensefalosel (İki Vak’a Münasebeti ile)
Congenital Anterior Meningo-Encephalocele (Report of two Cases)
18. Hiperparatiroidli 20 Vaka Üzerine

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale