Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1979 » Kronik Süpüratif Otitis Media Üzerine 700 Olguyu İçeren Klinik Araştırma
 

Kronik Süpüratif Otitis Media Üzerine 700 Olguyu İçeren Klinik Araştırma

Cuhruk Ç.

Araştırma 1977 - 1978 yılları arasında kliniğimizde yatarak sağıtılan 700 kronik süpüratif otitis medialı olgudaki 815 kulağı içermektedir. Olgulardan % 60.4’ü erkek ve % 39.6’sı kadındır. % 16.4 olguda hastalık iki yanlıdır. Tek yanlı olgulardan % 55.5 sol, % 44.5 sağ yandadır. Olguların % 77.4’ü kliniğimze başvurmadan önce ilâçlarla, % 48’i ameliyatla sağıtılmış ve % 14.5 olguda hiçbir sağıtım yapılmamıştır. Ortalama yaş 30.5 yıldır. Yaşamın her 10 yılına düşen olgu sayısı 11 - 20 yaş grubunda % 33.7 ile en yüksek, 51 - 60 yaş grubunda % 5.1 ile en düşük düzeyde bulunmuştur. Olgularda % 84.7’si ağır işitme ve % 69.7’side kokulu kulak akıntısı yakınmaların ilk sırasını oluşturdu. Total zar perforasyonu % 57, marjinal % 15.6, postero-süperior ve attikal % 15 ve santral perforasyon % 12.4 olarak saptandı. Olguların % 70’inde 60 - 80 dB’lik mikst tipte ve artakalan % 30’unda ise 40 dB düzeyinde iletim tipi işitme kaybı bulundu. Ortalama hastalık süreci de 10.2 yıldır. Ameliyatta olguların % 63.4’ünde orta kulakta kolesteatoma, % 58.9’unda granülasyon dokusu, % 87.4’ünde süpürasyon, % 94.6’sında kemikcik zinciri defekti saptandı. Bu kadar yaygın bir patolojiye karşılık ancak % 25.5 olguda normal orta kulak mukozası bulundu. Olgularda birden fazla patolojinin birarada, bulunması çoğunluktaydı. Ameliyat yöntemi olarak timpanoplasti % 36.7, radikal mastoidektomi % 53, modifiye radikal mastoidektomi % 1 olarak uygulanmıştır. Ancak % 8.7 olguda radikal kavitenin revizyonuna ve % 0.6 olguda da timpanoplasti uygulamasından sonra revizyona gerek duyulmuştur. % 13.1 olguda otojen komplikasyon saptanmıştır. Bunlardan 64’ü (% 70) menenjeal, 28’i (% 30) nonmenenjeal grupta bulundu.

A Clinical Investigation Upon 700 Cases of Chronic Suppurative Otitis Media

Cuhruk Ç.

This investigation is based on the 815 ears of the 700 cases of chronic suppurative otitis media treated in our clinic, between the years 1968 - 1977. 60.7 % of the cases were male while 39.6 % were female. In 16.4 % of the cases the disease was bilateral. Among the unilateral cases, disease was found to be in the left ear in 55.5 % of the cases and on the right ear in 44.5 % of the cases. Before their attendance to our clinic, 77.4 % of the cases were treated medically, 8 % of the cases were operated while in 14.5 % of the cases there were no previous treatment. Average age was 30.5 years. Maximum number of cases were found to be between the 11 - 20 age group (33.7), while 5.1 % of the cases were in the fifth decade. Major complaints of the patients were hearing loss (84.7 %), and aural discharge with patients were hearing loss (84.7 %), and aural discharge with foul odor (69.7 %). Perforations of the tympanic membrane were found to be total in 57 %, marginal in 15.6 %, postero-superior and attical in 15 %, and central in 12.4 % of the cases. Mixed type hearing loss was found at a level of 60 - 80 dB in 70 % of the cases, while conductive type was determined at 40 dB in 30 % of the cases. Average duration of the disease was 10.2 years. Operation findings in the middle ear were as follows; cholesteatoma 63.4 %, granulation tissue 58.9 %, suppuration 87.4 %, defects in the ossicles 94.6 %. Normal mucosa of the middle ear was observed in only 25.5 % of the cases. In most cases there were multiple pathologies. Various surgical technques were used as follows; tympanoplasty 36.7 %, radical mastoidectomy 53 %, modified radical mastoidectomy 1 %. Surgical procedure was repeated in 8.7 % of the cases treated with radical mastoidectomy and 0.5 % of the cases treated with tympanoplasty. In 13.1 % of the cases intracranial complications were associated. 64 (70 %) of these complications were meningeal, while 28 (30 %) of them were non-menigeal.

Türk Otolarengoloji Bülteni 4(1)/1-15

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale