2000

1. Kronik Otitis Media Cerrahisinde Otoendoskopi
Otoendoscopic Procedures In Choronic Otitis Media Surgery
2. Idiopatik Periferik Fasial Paralizilerde Gadolinium-MRI Bulguları: Preliminer Rapor
Gadolinium-Enhanced MRI in Idiopathic Periferic Facial Paralysis
3. Paparella ve Sheppard Ventilasyon Tüplerinin Etkinliği ve Komplikasyonları
Efficacy and Complications of Paparella and Sheppard Ventilation Tubes
4. Sekretuar Otitis Media'da İnhalan Allerjenlerin Prick Test Sonuçlarıyla Değerlendirilmesi
The Evaluation of Allergy Skin Tests for Inhalants in Patients with Secretory Otitis Media
5. Sekretuar Otitis Media Frekansı ile Meteorolojik Parametreler Arasındaki İlişki
The Relationship Between Meteorological Parameters and the Frequency of Secretory Otitis Media
6. Akut Vertigo Atağı Esnasında Oluşan İmmunolojik Değişiklikler
The Immunologic Changes of Patients with Inner Ear disorders During the Acute Vertigo
7. Küçük Kayiteli Açık Timpanoplasti Tekniği
The Open Tympanoplasty Technic Wıth Smail Tympanic Cavity
8. Temporal Kemiğin Cerrahi Anatomisi
Surgical Anatomy of the Temporal Bone
9. Kronik Süpüratif Otitis Media Cerrahisinde Sevofluran ve Propofol Anestezisi
Savatlurane and Propofol Anesthesia for Surgery of Chronic Suppurative Otitis Media
10. Laboratuvar Gürültüsü ve Dişhekimliği Öğrencilerinin İşitme Eşiklerine Etkisi
Effects of Laboratory Noise on Heaing Thresholds of Dental Students
11. Sağlıklı Kobaylarda İşitsel Beyinsapı Cevapları
Auditory Brainstem Responses in Healty Guinea Pigs
12. Kulak Zarı Perforasyonları Onarımlarında Kompozit Greftler
Composite Graft Tympanoplasty in the Treatment of Tympanic Membrane Perforations
13. Stapes Cerrahisinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri
The Problems Encountered During Stapes Surgery and Their Solutions
14. Multipl Sklerozda Elektronistagmografik Bulguların Klinik Olarak Değerlendirilmesi
Clinical Evaluation of Electronystagmographic Signs in Multiple Selerosis
15. Kombine Transmastoidı Orta Fossa Travmatik Fasial Sinir Dekompresyonu
Facial Nerve Decompression Through Combined Transmastoid-Middle Cranial Fossa Approach
16. Vestibüler Kompansasyon: Fizyopatolojisi, Kliniği ve Geleceği
Vestibular Compansation
17. Rat Modelinde Pasif Sigara İçiminin Akut Otitis Media Üzerine Etkileri
Effects of Passive Smoking on Acute Otitis Media; An Experimental Study on Rats
18. Bell’s Palside Steroid Tedavisinin Steroid ve Asiklovir Kombine Tedavisiyle Karşılaştırılması
Comparisson of Steroid Therapy to Steroid and Asyclovir Combined Therapy in Bell's Palsy
19. Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Tedavisinde Modifiye Epley Manevrası ile Elde Edilen Sonuçlar
The Results Obtained With Modified Epley Maneuver in Benign Paroxysmal Positional Vertigo Treatment
20. Tinnituslu Hastaların Tedavisinde İntravenöz Lidokain Uygulaması
Intravenous Lidocaine Application for Treatment of the Patients With Tınnitus
21. Çocuklarda ve Yetişkinlerde Timpanoplasti Sonuçlarının Karşılaştırılması
The Comparison of Tympanoplasty Outcomes in Children and Adults
22. Geniş Vestibüler Kanal Sendromu
Large Vestibular Aqueduct Syndrome
23. Herpes Loster Otikus (Ramsay Hunt Sendromu): Asiklovir Tedavisi
Herpes Zoster Oticus (Ramsay Hunt's Syndrome): Acyclovir Treatment
24. Temporal Kemik ve Serebellopontin Köşeye Orta Kafa Çukuru Yaklaşımı
Middle Fossa Approach to Cerebellopontine Angle

Ara Korunmadan Tedaviye Solunum Yolları Enfeksiyonları
İstanbul
14
2019
Nis TKBBV 5. İlkbahar Toplantısı
Antalya
16
2020
Haz 5th ERA Summit on Asthma and Rhinitis
Belarus
11
2020
Eki Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
1
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale