2001

1. Retrolabirenter Lezyonlu Hastalarda Okülomotor Bozukluklar
The Oculomotor Abnormalities in the Patients With Retrolabyrinthine Lesions
2. Kronik Pürülan otitis Media Etkenleri ve Antibiyotik Duyarlılıkları
Bacteriology and Antibiotic Sensitivity in Chronic Suppurative Otitis Media
3. Kohlear İmplant Cerrahisinde Komplikasyonlar
Complications of Cochlear Implant Surgery
4. Glomus Tümörleri: Tedavi Sonuçları
Glomus Tumors: Outcomes of the Treatments
5. İşitme Engelli Öğrencilerde Kızamıkçık Seroprevalansı
Rubella Seroprevalence in the Hearing Impaired Students
6. Orta Kulak Yerleşimli Konjenital Kolesteatom (İki Olgu Sunumu)
Congenital Cholesteatoma Located in the Middle Ear (Two Case Reports)
7. Otosklerozda Otoimmünite ve Tıbbi Tedavi
Autoimmunity and Medical Therapy in Otosclerosis
8. Periferik Fasial Paraliziya Bağıl Gelişen Üst Göz Kapağı Disfonksiyonunun Altın İmplant ile Rehabilitasyonu
Gold Weight Implantation for Rehabilitation of Upper Eyelid Dysfunction Due to Peripheral Facial Paralysis
9. Bakteriyel Menenjitlerde İşitme Kayıplarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Postmeningitic Hearing Loss
10. Kohlear İmplantasyon Cerrahisinde Ossifiye Kohlea Sorunu ve Çözümü
The Problem of Ossified Cochlea and Management in Cochlear Implantation Surgery
11. Melkersson Rosenthal Sendromu: Üç Olgu Sunumu
Melkersson Rosenthal Syndrome
12. Endolenfatik Kese Cerrahisi Sonrası Erken Dönem İşitme Kazancı
Early Hearing Gain After Endolymphatic Sac Surgery
13. Elektronistagmografi
Electronystagmograhy
14. Guinea Pig Orta Kulağına Uygulanan Propylene Glycol’ün Etkisi
The Effect of Propylene GIycol Application in the Guinea Pig Middle Ear
15. Diabet ve Hipertansiyonu Olan Tinnituslu Hastalarda Misoprostol Kullanımı
The Results of Misoprostol in Diabetic and Hypertensive Patients with Tınnitus
16. Erişkin Hastalarda Kohlear İmplantasyon ve Yaşam Kalitesi
Life Ouality of the Adults Underwent Cochlear Implantation
17. Effüzyonlu Otitis Mediada Otoimmün Etiyoloji
Autoimmune Etiology in Otitis Media with Effusion
18. İç Kulak Hastalıklarında İmmünolojik Görünüm
Immunologic Aspects in Inner Ear Diseases
19. Periferik Fasial Paralizilerde Viral Etyopatogenez
Viral Etiopathogenesis for Peripheral Facial Palsy

Ara Korunmadan Tedaviye Solunum Yolları Enfeksiyonları
İstanbul
14
2019
Nis TKBBV 5. İlkbahar Toplantısı
Antalya
16
2020
Haz 5th ERA Summit on Asthma and Rhinitis
Belarus
11
2020
Eki Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
1
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale