2002

1. Diabetes Mellituslu Hastalarda İşitsel Beyin Sapı Cevapları
Auditory Brainstem Responses in Patients with Diabetes Mellitus
2. Diabetes Mellituslu Hastalarda İşitme Kayıplarının Elektrofizyolojik Testlerle Erken Saptanması
Early Determinated Sensory-Neural Hearing Loss by Electrophysiological Testing in Patients with Diabetes Mellitus
3. Herpes Loster Atikusta Oral Asiklovir Tedavisi Sonuçları
Results of Oral Acyclovir Treatment in Herpes Zoster Oticus
4. Meniere Hastalığı ve Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo İlişkisi
Association Between Benign Paroxsymal Positional Vertigo and Meniere's Disease
5. Rekürren Menenjit ve Mondini Malformasyonu
Recurrent Menenjitis and Mondini Malformations
6. Kolesteatoma
Cholesteatoma
7. Misoprostol’ün Tinnitusta Kullanımı
Use of Misoprostol for Tinnitus
8. Benign Paroksisınai Pozisyonel Vertigo Tedavisinde Modifiye Epley Kanalit Repozisyon Manevrasının Etkinliği
Effectiveness of Modified Epley Canalith Reposition Manoeuvre for the Treatment of Benign Paroxysmal Positional Vertigo
9. Benign Paroksisınai Pozisyonel Vertigo Tedavisinde Tekrarlanan Kanalit Repozisyon Prosedürü
Repeating Canalith Repositian Procedure for the Treatment of Benign Paroxysmal Positional Vertigo
10. Açık Kavite Timpanoplasti Erken Dönem Sonuçlarımız
Our Early Results of Canal-Wall-Down Tympanoplasty
11. Vertebral Arter Hipoplazisi ve Tinnitus: Manyetik Rezonans Anjiografi Bulguları
Vertebral Artery Hypoplasia and Tınnitus: Magnetie Resonance Angiography Finding
12. Vestibüler Rehabilitasyon
Vestibular Rehabilitation
13. Havaalanı Gürültüsünün Yarattığı Stres Faktörünün Değerlendirilmesi
Evaluation of Stress Caused by Airport Noise
14. Kronik Otitis Mediah Hastalarda Mastoid Cerrahisi Sonrası Fasial Sinirin Değerlendirilmesi
The Evaluation of the Facial Nerve in Patients with Chronic Otitis Media After Mastoid Surgery
15. Orta Kulakta Effüzyon Tespitinde Timpanogram Sonuçlarına Ne Kadar Güvenebiliriz?
In Which Extent Can We Trust Tympanogram Findings in the Diagnosis of Middle Ear Effusion
16. Reaktif Hipoglisemi Fluktuan İşitme Kaybı Sebebi Olabilir mi? (Üç Olgu Sunumu)
Reactive Hypoglycemia - A Possible Cause of Fluctuating Hearing Loss (Three Case Reports)
17. Orta Kulak Tüberkülozu
Tubereulolis Otitis Media
18. İşitme Mekanizmasında İşitme Yollarının Fonksiyonu
Funetional Anatomy of the Auditory Pathway

Ara Korunmadan Tedaviye Solunum Yolları Enfeksiyonları
İstanbul
14
2019
Nis TKBBV 5. İlkbahar Toplantısı
Antalya
16
2020
Haz 5th ERA Summit on Asthma and Rhinitis
Belarus
11
2020
Eki Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
1
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale