2003

1. Yüksek Riskli Yenidoğan ve İnfantlarda,Beyin Sapı İşitsel Uyarılmış Potansiyeller Odyometrisi...
Hearing Screening of High Risk Newborns and Infants with Brainstem Evoked Response Audiometry
2. Ventilasyon Tüpü Uygulaması Sırasında Yapılan Transtimpanik Aspirasyonun İşitme Üzerine Etkinliği
Investigations of the Effect of Middle Ear Fluid Suctioning on Hearing During the Insertion of Ventilation Tubes
3. Petröz Apeks Mukoseli
Mucocele of the Petro us Apex
4. Trigeminal Schwannoma
Trigeminal Schwannoma
5. Dış ve Orta Kulağın İşitme Mekanizmasındaki Yeri
The Role of Outer and Middle Ear in Hearing Mechanism
6. Riskli Grup Yenidoğanlarda Transient Evoked Otoakustik Emisyonla İşitme Taraması Sonuçları
Hearing Screening with Transient Evoked Otoacoustic Emissions in High Risk Newboms
7. Cinsiyet, Stimulus Şiddeti ve Stimulus Tekrarlama Oranının Normal İşitmeye Sahip Olgularda İşitsel Beyin Sapı...
Effects of Sex, Intensity of Stimulus and Stimulus Repetetion Rate on Auditory Brainstem Responses in Cases...
8. Seröz Otitli Hastalarda Ventilasyon Tüpü Takılmadan Once Orta Kulağın Serum Fizyolojik ile İrigasyonunun Postoperatif...
The Effect of Irrigation of the Middle Ear with Saline Before Inserting Ventilation Tubes in Patients with Serous...
9. Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo ve Migren
Benign Paroxysmal Positional Vertigo and Migraine
10. Erzurum Bölge İşitme Engelliler Okulundaki Öğrencilerin Klinik ve Genetik Açıdan İncelenmesi (Ön Çalışma)
Clinical and Genetical Analysis of Students in School for the Deaf in Erzurum Region (Preliminary Studies)
11. Kohleanın İşitme Mekanizmasındaki Yeri
The Function of the Cochlea on Hearing Mechanism
12. Erişkinlerde Görülen İşitme Kayıpları
Hearing Loss in Adults
13. Semi-İmplantasyon: RetroX Retroaurikular Ses İletimli Havayolu İşitme Sistemi
Semi-implantation: RetroX, Retroauriculer Sound Airway Hearing System
14. Diabetes Mellitusun İşitme Üzerine Etki.Saf Ses Odyometri ve Beyinsapı Uyarılmış İşitsel Potansiyeller ile araştırılması
The Investigation of the Impact of Diab. Mellitus on Hearing with Pure Tone Audiometry and Auditory Brain Stem Response
15. Tinnituslu Hastalarda Biofeedback Terapisi ve Amitriptilin Tedavisinin Karşılaştırılması
Comparision of Biofeedback Therapy and Amitriptilin Treatment in Tinnitus Patients
16. Efüzyonlu Otitis Media ve Ani Başlangıçlı Sensorinöral İşitme Kaybı
Otitis Media with Effusion and Sudden-Onset Sensorineural Hearing Loss
17. Otoscope - Journal of Otology Neurotology & Audiology
Teoae Findings in Guinea Pigs
18. Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Tedavisinde Önemli Bir Bulgu
A Significant Entity in the Treatment of Benign Paroxysmal Positional Vertigo
19. Vestibüler Nöritli Hastaların Değerlendirilmesi
Evaluation of the Patients with Vestibular Neuritis
20. Bilateral Labirentit: Tanı, Tedavi, Rehabilitasyon
Bilateral Labyrinthitis: Diagnosis, Treatment, Rehabilitation
21. İntratimpanik Uygulamalar Popüler Bir Yöntem Üzerine Derleme
Intratympanic Managements Review on a Popular Method

Ara Korunmadan Tedaviye Solunum Yolları Enfeksiyonları
İstanbul
14
2019
Nis TKBBV 5. İlkbahar Toplantısı
Antalya
16
2020
Haz 5th ERA Summit on Asthma and Rhinitis
Belarus
11
2020
Eki Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
1
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale