2004

1. Vücut Kütle İndeksinin Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Rekürrensi
The Effect of Body Mass Index on the Recurrence of Benign Paroxysmal Positional Vertigo
2. Parotidektomi Sonrası Frey Sendromu ve Hacim Eksikliğinin Önlenmesinde Sternokleidomastoid Kas Flebinin Etkinliği
The Effectiveness of Sternocleidomastoid Muscle Flap in Prevention of Frey’s
3. Vertigolu Hastada Klinik Değerlendirme
Clinical Evaluation of Patients with Vertigo
4. Behçet Hastalığında Odyovestibüler Tutulum
Audiovestibular Involvement in Behçet’s Disease
5. Konjenital Oval Pencere Aplazisi: Olgu Sunumu
Congenital Absence of Oval Window: A Rare Middle Ear Anomaly
6. Olgu Sunumu: Van Der Hoeve De KleynSendromu
Case Presentation: Van Der Hoeve De Kleyn Syndrome
7. Burun ve Paranazal Sinüs Patolojilerinin Timpanik Membran Retraksiyonları Üzerinde Etkisi Var mıdır?
Do Nose and Paranasal Sinus Pathologies Have an Effect on Retraction of the Tympanic Membrane?
8. Mastoidektomi Sonrasında Proflaktik Antibiyotik Kullanımı Gerekli midir?
Is it Necessary to Use Prophylactic Antibiotic Treatment After Mastoidectomy?
9. Efüzyonlu Otitis Media Tedavisinde Farklı Antibiyotiklerin Etkinliklerinin Karşılaştırılması: Ön Rapor
Comparison of Efficiency of Different Groups of Antibiotics in the Treatment of OM with Effusion:Preliminary Results
10. Benign Parotis Tümörlerinin Tedavisi
Treatment of Benign Parotid Neoplasmis
11. Ani İşitme Kayıplarının Tedavisinde Yüksek Basınçlı (Hiperbarik) Oksijen Uygulaması
Hyperbaric Oxygen Therapy in Management of Sudden Hearing Loss
12. İnfratemporal Fossanın İlkel Nöroektodermal Tümörü: Beklenmedik Sunum
Primitive Neuroectodermal Tumor of Infratemporal Fossa: An Unusual Presentation
13. Temporal Kemiğin Eozinofilik Granülomu: Olgu Sunumu
Eosinophilic Granuloma of the Temporal Bone: Case Report
14. Pediatrik Hastalarda Propofol ve Sevofluran Anestezisinin Oto-Akustik Emisyona Etkisi
The Effect of Propofol and Sevoflurane Based Anaesthesia on Otoacoustic Emission in Pediatric Patients
15. Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigoda Modifiye Epley Manevrasının Etkinliği
The Efficiency of Modified Epley Maneuver on Benign Paroxysmal Positional Vertigo
16. Rekürren Seröz Otitli Erişkin Hastalarda Atopi İnsidansının Phadiotopla Araştırılması
The Incidence of Atopy in Adult Patients with Recurrent Secretory Otitis Media: Screening with Phadiatop
17. Timpanosklerozisin Cerrahi Tedavisinde Postoperatif İşitme Sonuçları
Postoperative Hearing Results of Surgical Treatment in Tympanosclerosis
18. İntratimpanik Steroid Tedavisi
Intratympanic Steroid Treatment
19. Timpanoskleroz ve Miringosklerozun Etiyopatogenezi
Etiopathogenesis of Tympanosclerosis & Myringosclerosis
20. Non-Sendromik İşitme Kayıpları Genetiğindeki Gelişmeler
Advances in Genetics of the Non-syndromik Hearing Loss
21. Çocuklardaki Efüzyonlu Otitis Media Etiopatogenezi
Etiopathogenesis of Otitis Media with Effusion in Children
22. Mastoid Hücre Sistemi
Mastoid Air Cell System
23. Otoskleroz Hastalığı ve Stapedektomi Sonrası Uzun Dönemli Takibin Önemi
Otosclerosis Disease and Importance of Long Term Follow-up After Stapedectomy

Ara Korunmadan Tedaviye Solunum Yolları Enfeksiyonları
İstanbul
14
2019
Nis TKBBV 5. İlkbahar Toplantısı
Antalya
16
2020
Haz 5th ERA Summit on Asthma and Rhinitis
Belarus
11
2020
Eki Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
1
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale